Keleti Ujság, 1919. április (2. évfolyam, 91-92. szám)

1919-04-27 / 91. szám

) <7 A Kolozsvár, iw. * Vasárnap * ápniís 27. II. évfofyam. * 91. szám. előfizetési árak: 6sry hónapra. . . 9‘— korona N^yeJcvre* . . . 26* ' korona félévre ...... 50*— korona Égés* evre . . , . 96* — korona Egye* szám ára 40 fillér Politikai napilap frjm&er?­Felelős szerkesztő: SZENTMIKLÓSI JÓZSEF Megjelenik minden reggel 9 — Szerkesztőség és kiadóhivatal s I. Egyetem-utca 3. tusán) Teleronszám 634 Közleményeink utánnyomása tiloo iiraiiiíiirhírn'ni V Erkölcsi erő, erkölcsi magasság nélkül iartós győzelmet elképzelni nem tudunk. Ez az erkölcsi erő hi­ányzik azokból, akik orosz ru­belekkel zökkentették ki a ma­gyar forradalom jó utón járt politikáját a haladás kerékvá­gásából . . . Ezt irtuk, igy irtuk ezen a helyen március 28-án, mikor a magyar terroristák diktatú­rájáról hirt kaptunk. Azóta szomorúan igazoltak bennünket az események, szomorúan iga­zolják meglátásunkat megbíz­ható nagyváradi és debreceni információink, amelyek arról adnak hirt, hogy Nagyvárad és Debrecen boldogan lélegzett föl, mikor idegen katonák megsze­rezték a város számára a várva- várt nyugodalmat és jövetelük hírére meghalt a rubel-csináita igaztalan diktatúra. Annál maradunk, amit pro­gramom! vallunk: igaztalan és becstelen minden diktatúra, akár a polgárság, akár a pro- letáriatus csinálja. Egyetlen dik­tatúrának van létjogosultsága: a Szeretet diktatúrájának. Csal, a ki mást mond és ha­zug prófétája azoknak, akik utána mennek. Nincs ostoba, a ki kétségbe merje vonni, a mun­kásság jogait, a Munka minden- hatóságát. De dolgozik a pol­gár is és aki a dolgozók mil­lióit egymás ellen uszítja — bűnt követ el elsősorban azok ellen, a kiknek érdekeit szol­gálni akarja. A magyar terroristák saját önző érdekeiket akarták szol­gálni — nem a munkásság ér­dekeit. Ha a munkásság érdeke lebegett volna igazán szemük előtt — nem tették volna köny- nyelmüen kockára azokat a nagyszerű eredményeket, a me­lyeket Magyarország proletáriá- tusa évtizedek harcaival lépés- ről-lépésre vívott ki és a melye­ket meg is fog tartani, mert a dolgozó milliókat egyetlen pilla­natra sem szabad összetévesz­teni- a rubel heréivel. Nagyvárad, Debrecen már boldog és hittel hisszük vége lesz a rémuralomnak Budapes­ten is. Budapest munkássága öntudatra fog ébredni és vissza­tér régi vezéreihez: Garami Ernőhöz és józan társaihoz, a kik egy pillanatra se azonosí­tották magukat a rémuralom kétes és szerencsére múló di­csőségű vezéreivel. Ez az az ut, a melyet a munkásságnak követni kell; ez az az ut, a mely a további fejlődést biztosítja. 0 napiéi rémiem bukása fi vörös gárda csődje — fi megugrott direktoriam — Halló, itt Kan Béla! — fi terroristák eííen — Sir a szökevény vezér — l?ér az állomásnál — fi kato- I nák nem akartak karcolni — fi terroristák vissza­adják a várost Nagyvárad, április 26 j A román csapatok bevonulásé* j val, husvétra föllélegzett Nagyvá­rad : a kommunista terror meg­halt. Részletes híreink a terroristák bukásáról itt következik: i A megszállás előtti napon, utol- j jára ült össze a Munkástanács a ! városháza közgyűlési termében. Az ülés megkezdése előtt töb­bek között egy hatalmas autó ál­lott nug. amelyből Patócs János, j a nagyváradi kommunisták egyik I vezére, mankójával kibicegett. Két fegyveres tengerész volt vele, akik kisérték, mert állitóleg reggel fél­hétkor többen meg akarták lin­cselni. Patócsot a városháza be­járását megszállva tartó rendőrök minden feltartóztatás nélkül been- í gediék, de a két tengerész már csak nehezen tudott bejutni az épületbe. A Munkástanács ülése nyomott hangulatban folyt le. Dr, Katz Béla halálos csöndben jelentette be, hogy a nagyváradi munkásság fon­tos elhatárQzások küszöbén áll. Kérte hallgassák meg Oroszlán Pált, a hadügyi népbiztos politikai megbízottját, aki a front helyzeté- , ről tájékozást nyújt. [ A vörös gárda csődje Oroszlán Pál politikai megbízott, aki Nagyváradon szombat reggelre kihirdette a statáriumot, egészen fiatal tüzérönkéntes tizedes. Elő­adta, hogy a román csapatok, ame­lyek Belényes felől nyomulnak előre, Magyarcséke tájékán állanak már, míg egy másik román csapat — a csucsaiak — Élesdről közeledik Mezőtelegd felé. Észak felől pedig Margittá irányéból nyomulnak előre nagy erővel. Közölte továbbá, hogy ahol csatározások nem volhk, ott a román csapatok kijelentették, hogy barátságosan viselkednek. Ismertetéséhez hozzáfűzte azt is, hogy a frontit mindenütt a székely katonák tartották, a vörös ezredbeliek azonban nem feleltek meg a feladatuk­nak és a várt reményeknek. Siri csend követte a szavakat, amelyek után Katz Béla azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a Mu kástanécs adja vissza a ha­talmat a városnak. A Munkás- tanács elhatározta, hogy átadja a hatalmat a város tanácsának. A megugrott direktórium Mialatt a Munkástanács ülése­zett, elterjedt a hir, hogy a szovjet­kormány lemondott. Ez a hir azon­ban nem nyeri beigazolást, sőt később a kormány tagjai telefonon erélyes intézkedéseket adtak le. A nagy zűrzavart, amely a városhá­zán és az utcákon uralkodott, csak j fokozta az. hogy a tömeg egy be­kötött fejű Pattantyús nevű kom- 1 munistét kis ót be a kormányzó- tanácshoz, aki egy főhadnagyot az utcán tettlegesen inzultált és azon­kívül dr. Bárdos Imre ügyvédet brutálisan megtámadta és főhad­nagyi distinkcióját leszakította. Bárdos főhadnagy lélekjelenlétét el nem vesztve, beugrott a Park- szállodába és onnan egy karabélyt hozva, letartóztatta Pattantyúst és két más tiszttel a rendőrségre kí­sérte. A bepólyázott fejű vösös ka- . tonát, aki a „vasas század“ pa- I rancsnoka volt, csak nagy nehs- í ; zen tudta Bárdos főhadnagy a fel- j bő .zült tömeg dühe elől megmeri- ; leni. A kormányzótanácstól felve- I zetíék o második emeleten levő [ véd- és karhatalmi direktórium hi- i vatüiába, hogy olt igazoljak. Az I azonban már üres volt, egy lelket \ I se lehetett ott találni, I az egész véd- és karhatalmi \ direktórium búcsú nélkül tá- ’ vozott. Egy székely hadnagy lefegyverezte a brutális vörös katonát, aztán pedig, minthogy más lehetőség nem volt számára, átkiséríe Járiossy Gyula főkapitányhoz. A vörös ka- i tona Jánossy főkapitány előtt bo­csánatot kéri dr. Bárdos Imrétől. I A kiabáló tömeg bosszúja elől Ş azután magának Jánossynak kel- 1 lett biztonságba helyeznie az elve- j temült vörös „hőst“. Halló, itt Kun Béla! A rendőrség folyosóján éppen az incidens feletti izgalmak uralkod- i tak, amikor Fluck Ferenc kapitány- ! nak, a bűnügyi osztályvezetőjének j szobájában megszólalt a telefon. Budapest jelentkezett: j — Itt Kun Béla külügyi népbiz- j tos beszél — hallatszott a telefon- j ban —- kérem Katz Béla elvtársat ■ a telefonhoz. I Azonnal átszaladtak Katz Béláért í hivatalába, aki gyorsan a telefon­hoz sietett és derűs arccal ment be Fluck Ferenc szobájába, amelynek ajtaját a telefonbeszélgetés idejére bezárták. Katz Béla Kun Bélát I I kérdésére informálta a helyzetről ; és teljesen ismertette a tarthatatlan Ş helyzetet. Kun Béla ennek dacára ragaszkodott ahhoz, hogy csak ; a szovjet-kormány parancsát teljesítsék, mert ö erőéité- 1 léseket küld. A terroristák ellen A rendőrség és csendőrség az első perctől fogva derekas munkát végzett. Mintha nem is egyik perc­ről a másikra történt voina, hanem jól előkészített terv szerint, hogy a hatalmai és a rend fenntartását átveszik -—olyszépen, simán, egy­formán, egyöntetűen, nagyszerű fegyelmezetten viselkedtek. Hasonló fegyelem és önbizalom volt tapasz­talható a vasutasokban, akisnek egyréízét előző napon a véd- és karhatalmi direktórium „Behivási parancs“-csal azonnali katonai jelentkezésre hivta fel. A Rákóci-uli csendőrlaktanya előtt délelőtt 10 órakor csendőr­altisztek, régi, jó, fegyelmezett ka­tonák álltak fel fegyveresen felfű­zött szuronnyal és minden jármü­vet, kocsit, autót feltartóztattak és megmotoztak. Ha katpnák voltak a kocsin, vagy autón, azokat szu­ronyt szegezve nekik, lefegyverez­ték, még csak a derékszíját is el­vették tólük, azután pedig autóstól együtt behajtottál, őket a csendőr­laktanya udvarára, ahonnan csak igazolás után bocsájtotíák szaba­don őket. Nem volt irgalom senki­nek a felíaríózta‘ásanal. V 1 X r SsC? 0 * — Le azzal a vörÖ3 szalaggal —- parancsolták vagy harminc tenge­résznek, akik fegyveresen álltak egy nagy teherautón. Pillanat alstt eltűnt a vörös sza­lag és a vörös tengerészek szépen megadták magukat. Sir a szökevény vezér A vasúti perront pedig a csendőr­főhadnagy parancsnokság» alatt kivonult rendőrség szállta meg. Aztán a vasutasok, sőt még a hordárok is fegyvert fogtak és mig a budapesti vonat, fél 11 óra után, el nem indult, senki ki nem lép­hetett a perronra. A vonat zsulfolva volt utasokkal, még a podgyászkocsikban is hering módjára szoronglak ez emberek. Ezzel a vonattal utazott Végh Dezső, a letűnt proletárdiktatúra legmar­kánsabb alakja feleségével és kis­fiával együtt. Végh Dezső hajnali 5 órakor hagyta el lakáséi. Meg­előzően éjféltől kezdve egymást érlek a ház előtt az autók és való­ságos bucsujárás voit Végh Dezső­nél, aki hajnali 5 órakor egyenesen a pályaudvarhoz hajtatott. Az állo­máson a nagv tumultusban feltűnés nélkül elutazhatott. Előzőén azon­ban többen látták, amint a földre vetette magát és úgy sirt a hős, aki előző napon a színházban tar­tott beszédében még cezári pózzal hirdette, hogy a burzsoát ki keli pusztítani. Véres harc az állomás előtt Dél előtt tizenegy órakor három autó robogott a Rákóci utón a vas­útállomás, illetve a püspökii vám felé. Mind a három tömve tenge­részekkel, akik gépfegyverrel és kézigránátokkal voltak felszerelve. A csendőriaktanya előtt álió csend­őrkordon nem akarta étbocsajtani őket, mire a tengerészek tüzelni kezdtek. A csendőrök visszatüzel­tek. De ezalatt a három autónak

Next

/
Thumbnails
Contents