Keleti Ujság, 1919. május (2. évfolyam, 94-118. szám)

1919-05-01 / 94. szám

Kolozsvár, 1919* Csütörtök * május 1. II. évfolyam. * 94. szánt. időfizetési Arak: Say hónapra . . . 9'— korona mmévre. ... 26*— korona Félévre .....................50'— korona elgész évre .... S6’— korona Egyes széni ára 40 fillér Budapest megszállá­sáért Nagyszeben, április 30 A .Patria“ irja: Egy hat tagból álló magyar küldöttség megjelent a román csapatok parancsnoka előtt és azt kérte, hogy szálljak meg Budapestet. * * Sok a magyar katona? Nagyszeben, április 30 A „Patria“ írja: Párisbóljelentik, hogy Segre olasz tábornok, aki Bécsben tartózkodik, felhívta a magyar kormányt, hogy néphad­seregének a létszámát a fegyver­szüneti szerződés feltételeinek meg­felelő számra szállítsa le. ** Wilson visszatér Washingtonba Nagyszeben, április 30 Bernből jelentik: Wilson elnök május 3-án elhagyja Párist és visszatér Washingtonba. * * A csehek is Nagyszeben, április 30 Becsből jelentik : Piccioni olasz tábornok vezetése alatt élló cseh­szlovák csapatok Nyugat-Magyar- •rszág egész frontján hihetetlen gyorsan nyomulnak előre. A cseh-szlov ék csapatok tegnap megszállották Vácot. ♦ * Román hivatalos jelentés Kolozsvár, április 30 Április hó 28-ról. Keleti front: Semmi nevezetes esemény. Nyugati front: Április 26. és 27. harcokban az ellenség ellenál­lása az egész fronton megtört. Csapataink követve az ellenséget, április 27-én este a következő vo­nalat érték el: Tiszaszentmárlon, Magyaros, (Mándórtól keletre 3 kilométerrel), Nyíregyháza, Hajdú­böszörmény, Balmazújváros, Kaba, Püspökladány, Kondoros, Csanád- apáca. Nagy főhadiszállás. Politikai napilap Fehlő? szerkesztő: SZENTMIKLÓSI JÓZSEF \ N <wrc-»rTvi 1 íntézct' Megjelenik minden reggel Szerkesztőség és kSadóhivataS s 1. Egyetem-utca 3. szén?. Telefonszám 694 Kőkeményeink utánnyomása tűm Mi történik Nagyváradon * * Az eskütétel — Lázár Aurél felhívása — Romániához csatoltnak jelentik ki Biharmegyét és Nagyváradot Kolozsvár, április 30 A nagyváradi magyar lapok köz­lései szerint Váradon a legutó bbi napokban ezek történtek: Nagyvárad, április 30 Nagyvárad város összes tisztvi­selőit vasárnap délelőtt tiz órára, Rimler Károly polgármester utján összehivatta dr. Lézár Aurél, e nagyszebeni kormány igazságügy­minisztere, aki a román kormány teljhatalmú megbízottjaként az Im­perium átvételének az eszközlése végett érkezett napokkal ezelőtt Nagyváradra. A városi tanács íagjai Rimler Károly polgármesterrel az élükön hosszas tanácskozást folytattak, aminek eredményeképpen Rimler Károly és a városi tanács vala­mennyi tagja letette az erdélyi ro­mán kormány által előirt hüségi esküt. A városi tanács tagjainak eskü­tétele után dr. Lázár Aurél a vá­rosháza közgyűlési termében egy- begyült városi tisztviselőkhöz nagy­szabású beszédet intézett, amely­ben a következőket mondotta: Tisztelt Uraim és Hölgyeim! Van szerencsém hivatalosan be­jelenteni, hogy a nagyszebeni ro­mán Kormányzótanács nevében, mint teljhatalmú megbízott jelen­tem meg Nagyváradon, hogy az imperiumot Nagyvárad és Bihar- megye felett átvegyem addig is, mig az uj főispán az ügyek veze­tését átveszi. Üdvözlöm Önöket abból az alkalomból, hogy szeren­csésen átélték azokat a rettenetes napokat és boldoggá tesz az a tu­dat, hogy a román hadsereg, mint felszabadító hadsereg jött és nem mint hóditó, ami nem is volt szán­déka sohasem. A gyulafehérvári határozat az önrendelkezési jog alapján a régi romon királysághoz való egyesülését jelentette ki, de nem volt hajlandó sohasem arra, hogy fegyverrel jöjjön Nagyváradra. Most a jog és történelem alapján a romén nép birtokéba veszi Nagy­váradot és Biharmegyét és erre az imperiumot kiterjeszti. Nem jöttünk fegyveresen Nagyváradra, vártunk mostanig, .bér itt a mieinket gyil­kolták és éppen ma tudtam meg egész bizonyossággal, hogy Csor­dás ügyvédet, akit főispánnak sze­meltünk ki, meggyilkolták, való­sággal agyonütötték. Szomorú té­nyek ezek és Önök, mint kisem­berek, nagyon elgondolkozhatnak rajta, mert Önök voltak mindig azok, akiket a lelkiismeretlen izga­tok felhasználtak önző céljaik el­érésére és ha nem sikerült, Önök maradtak az utcán. A román Kormányzótanács pro- grammja a teljes demokrácia, a melynek revében 1914-ben felol­vasást tartottam e helyen, ahol most csak másodszor beszélek itt, mert hiába voltam nagyváradi polgár, nem volt jogom hozzá, csupán azért, mert román vagyok. Biztosíthatom Önöket, hogy a Kormányzótanács kiterjeszti az im- periumot Nagyváradra és mindazon városok felé, amelyeket a román kormánynak 1916. augusztusában az antant biztosított. Ennélfogva Önök ez időtől kezdve a román állam kötelékébe tartoznak. A vármegye Biharvármegye főtisztviselői kara tegnap délelőtt tiz órakor gyűlt egybe a vármegyeházán Keszthelyi Zoltán főjegyző vezetésével, hogy Lázár Aurél ,dr.-nak, a nagysze­beni kormány igazságügyminisz- terének, a vármegye jövőjére, a közigazgatás átalakítására való direktíváit meghallgassák és hogy az esküt letegyék. A fötisztviselők és a -segédhivatalok vezetői az al­ispánt hivatalban gyülekeztek, ami­kor megjelent Lázár Aurél dr. igazésgiií/miniszter, aki — mint ismeretes — azzal a megbízatás­sal jött le Nagyváradra, hogy úgy a városnál, mint a vármegyénél, i az itnperium átvételére vonatkozó aktust vezesse és azt keresztül j vigye. Lázár dr. nagyobb beszédet | intézett a vármegye főtisztviselői karéhoz, melyben bejelentette, hogy mint a nagyszebeni kormány igaz- ségügyminísztere és teljhatalmú megbízottja jött le, kérte, hogy ve­gyék ezt tudomásul, ismerjék el a román állam szuverénitésát és adják ét a közigazgatást hivatalo­san a román közigazgatás részére. Ezután Biharvármegye tisztvi­selői kara nevében Keszthelyi Zol­tán főjegyző beszélt. Megköszönte Lázár Aurél dr.-nak, hogy megje­lent közöttük. A főjegyző kijelentette beszédé­ben, hogy a vármegye tisztviselő- kara megnyugvással veszi tudomá­sul a helyzetet és mindenben ren­delkezésre éli. Ezután ismertette Lázár dr. a rendeleíeket, majd föl­olvasta az eskümintét, melyre a főtisztviselői kar letette a fogadal­mat. Ezek után Keszthelyi Zoltán, Baranyi András főjegyző és Gyön- gyössy István vármegyei főügyész fölkeresték Nyisztor Alajost Szent János-utcai lakásán és kérték, hogy vállalja el ez alisoáni állást. Nyisz- tor — mint értesülünk — az alis- 1 páni állást elfogadta. Ugyancsak letették a fogadalmat • a posta, a vasút, a pénzügyigaz­gatóság és a bíróság tisztviselői. Lázár Aurél a következő s az összes lapokban közölt fölhívással fordult Biharmegye és Nagyvárad . közönségéhez: Romániához csatoltaiik | A gyulafehérvári gyűlésnek Ki- í rályunk I. Ferdinánd Ö felsége által szentesített határozatai alap­ján a román királyi csapatok el­foglalták ős meghódították Nagy­várad tör vénybe tó'-ági várost és Biharmegyét, ami által azok Ro­mánia királyságéhoz csatoltattak. Életbelépvén a román utalom, a nagyszebeni Román Kormányzó Tanács dr. Csordás János urat Bihar megye és Nagyvárad tör­vényhatósági város prefektusává nevezte ki, aki azonban bűnös kezek által megöletvén, mártír­halált szenvedett, minek következ­tében ezt az állását nem is fog­lalhatta el. A nagyszebeni Román Kor­mányzó Tanács megbízásából a közigazgatás és valamennyi köz- szolgálat átvételével felruházván a törvényekben biztosított minden joggal. E minőségemben közludo- másra hozom és rendelem a kö­vetkezőket : 1. A nagyszebeni Román Kor­mányzó Tanács 1. számú dekré­tumának 1. szakasza értelmében az 1918. október 18 előtt kibocsá­tott korábbi törvények, rendeletek, szebályrendeletek és törvényes szabályok a közrend érdekeben és a jogfolytonosság biztosítása céljából további rendelkezésig ide­iglenesen érvényben maradnak. Kiterjed tehát az érvényé a nagy­szebeni Román Kormányzó Tanács állat kibocsátott ös«zes rendelke­zéseknek e területekre is. Ezek a legrövidebb idő aiatt az egész kö­zönség tudomására fognak hozatni. Újra érvényre emeltetnek a ma­gánjogi törvények rendelkezései. A nagyszebeni Roman Kormány­zótanács 2. számú dekrétumának 4. szakasza alapján a jelenlegi, a régi választójogi törvény alapján alakult törvényhatósági gyűlések és községi képviselőtestületek felosz- . látottaknak jelentetnek ki. Hasonló- j képen feloszlatottaknak jelentetnek ki az 1918 október 18 óta válasz­tott, vagy kinevezett tanácsok, vagy bármiféle képviseletek. Románul! II Közszolgálatban a hivatalos nyelv a román. (A román Kor­mányzótanács 1. sz. rendeletének 3. szakasza). Az együttélő többi nemzet nyel­vének használatát illetőleg, a tör­vény által való végleges rendelke­zésig a nemzetiségi törvény: az 1868. évi XL1V. t.-c. rendelkezései fognak alkalmaztatni, azzal a kü- lömbséggel, hogy a magyar nyelv helyett mindenütt a román nyelv értendő. E törvény rendelkezései lojális módon fognak alkalmaztatni. Minden polgárnak joga van enyanyelvét használni úgy Írásban, mint élőszóban valamennyi ható­ság előtt. III. Nagyvárad város és Bihar- megye közigazgatási és igazság­szolgáltatási hivatalainak egész személyzete, amely az 1918 októ­ber 18. előtti alkotmány érielmében működik, tartozik kötelességeit lel­kiismeretesen teljesíteni. Á köteles­ségmulasztókkal szemben a legtel­jesebb szigorral fogok eljárni. A tisztviselők további rendelke­zéséig is, legalább az 1919 március 21 elő'ti fizetésüket fogják kapni. IV. A mindennapi munka fona­lának felvétele, az élelmezés biz-

Next

/
Thumbnails
Contents