Keleti Ujság, 1919. június (2. évfolyam, 121. szám)

1919-06-04 / 121. szám

I ••• l) ' 'rf Kolozsvár, 1919. * Sz£F(Î3. * janim 4. II évfolyam. * 121. * szám* Előfizetési árak: Egy'hónapra . . . 11*— korona Negyedévre.... 32’— korona Félévre ...............64’— korona Egész évre .... 120*— korona Egyes szám ára 50 fillér Politikai napilap Felelős szerkesztő: SZENTMIKL ŐSI JÓZSEF Megjelenikminden réggé Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1. Egyetem-utca 1. szám Telefonszám 694 v. Közleményeink utánnyomása tilos / Ausztria sürgeti a békét # * Osztrák jegyzék Clemenceauhoz — Mit mond az osztrák sajtód — Konstantinápoly problémája — Harc az adósságok ellen Ausztria sürgeti a békét Bukarest, junius 3 A „La Victoire“ írja: Saint-Ger- maini távirat tudatja, hogy a né- metsuszrtiai békedelegáció jegyzé­ket küldött Clemenceaunak, amely­ben fölhívja a figyelmét arra a kö­rülményekre, melyek között Német- ausztriát fölszólították békeküldöt­tei elküldésére. Konstatálja a jegy­zék, hogy a meghatalmazások iga­zolása után a delegáció több köz­lést nem kepott a tárgyalások meg­indítására vonatkozóan. Renner dr., a delegáció elnöke még hozzáteszi: — Ez a békére való hosszadal­mas várakozás nyugtalanságot kelt Ausztria népessége körében, amely annyival is inkább kinos, mivel ez a késedelem érlheieílen a nép l tömegei előtt és szükségképpen I mindenféle híreszteléseket és félel- í met idéz elő. Ez ez állapot ko- \ moly aggodalomra ad okot és I kérdés, hogy fantariható-e ilyen 1 körülmények közt hazánkban a í rend, különösen a nagyipari köz- l pontokban, továbbá a vitatott és I megszállott területeken. i Az osztrák sajtó és a béke- \ feltételek Bukarest, junius 3 I A Chemarea jelenti Béesből: A I „Neue Freie Presse“ az osztrák [ békedelegáció feladaiait ismerteti, í Az osztrák békedelegáció főcélja, \ hogy Bozent és Merént megment- í sék. Wiisont meg kell győzni, \ arról — mondja a bécsi lap, — j hogy Aus tria nem fogadhat el l olyan békét, amely teljes tönkre- i tételét jelentené. Nem fogadhatja I el tehát az említett területek ei- 1 szakítását. A Washingtonból ér- i kező értesülések alapján a „Presse“ : a Franciaország és Amerika kö- L zött tervben lévő szövetségről ed ’ hirt, amely szerinte a legélesebb \ ellentétben áll a Népek Ligájának I eszközével. A „Neues Wiener Tageblatt“ a ' legélesebben kikel a Német-Ausz- I triára vonatkozó területi kiköté- i sek ellen, amelyek homlokegyenest í ellenkeznek Wilson elveivel. Né- 1 metországnak Lengyelország ja- 5 vára történő megcsonkítását igaz- l ságtalannak tartják. A lap szerint £ Lengyelország mindent el fog kö- < vetni, hogy a Balti-tenger lassan- [ ként angol és amerikai érdekszfé- [ rába kerüljön. Az antantnak saját j érdekében szüksége van az érde­keit támogató Lengyelországra, Csehországra és a Horváí-Szlovén államra. Esek a szempontok veze­tik az antant hatalmakat akkor, amikor a kis államok sorsáért olyan feltűnően lelkesedik. A konstantinápolyi kérdés Nagyszeben, junius 3 A „Renaşterea Romana“ Írja: Wamvacas volt török országgyű­lési képviselő levelet irt a béke- konferencia elnökéhez, amelyben azt bizonyítja, hogy Konstanti­nápoly sohasem volt az izlém szent helye, a szultánnak semmi­lyen egyházi tekintélye nincs és Konstantinápolyban maradása ve­szélyt jelent az ottani keresztény­ség száméra. A szultán székhelyé­nek Anatoliába való áthelyezése Törökország és nemzetiségei ér­deke volna. k régi adósságok ellen Nagyszeben, junius 3 A „Renaşterea Romana“ írja: Külömböző táviratok azt a hirt hozták volt, hogy Auszfria-Magyar- orszég háborús adósságaiból az ezek területén alakult uj államok­nak is részt keli vállalniok. A va­lóság ezzel szemben az, hogy az ügyet most tárgyalja a békekonfe­rencia és az uj államok delegációi mindent elkövetnek arra, hogy ez a terv meg ne valósulhasson. Kü­lönösen Vaida-Voevod delegátus tart ki határozottan a mellett, hogy egy ilyen szándékot a legerélye­sebben visszautasítson. Tengerbe zuhantak az Atlanti-óceán átrepülői Bukarest, junius 3 A „L’Independance Roumaine“ írja, hogy Hawker és Grieweavia- tikusok, akik hydroplánon kísérel­ték meg az Atlanti óceán étröpü- lését, 270 kilométerre az ir par­toktól készülékükkel a tengerbe zuhantak. Egy angol torpedó ül­döző kimentette és partraszállitotta a bátor aviatikusokat. A „Daily Mail“ 125,000 frankot ajánlott föl nekikdijula vakmerő vállalkozásért. * * Az oroszok védik Szentpétervárt Bukarest, junius 3 A „Le Progres“ jelenti: Zinow- jeff, Szentpétervár diktátora üze­netet küldött a moszkvai szovjetek­nek, amelyben kijelentette, hogy a várost a végletekig védeni fogják. A diktátor közli, hogy hadserege ezidőszerint hárofíiszázezer ember- [ bői áll. * * Román hivatalos jelentés 1919. junius 1. Besszorábia: Heves tüzelés a Dnyeszter mindkét partján. Bukovina: Galíciai csapataink összeköttetést nyertek a lengyel csapatokkel. Erdély: Május 30-án csapataink a Hernád mentén véresen verték vissza az ellenség egy heves tá­madását. Az ellenség súlyos vesz­teséget szenvedett. Csupán Belső- Bocsnál 500-nál több halottat szám­láltunk meg. Az ellenségnek ama kísérletét, hogy Kiskörösre bejus­son, meghiusiiotluk, 22 hadifoglyot ejtettünk. Főhadiszállás. * » Megkönnyítik a válást Budapesten Bukarest, junius 3 A „Socialismul“ irja: Budapest­ről jelentik: Egy rendelet lényeges megkönnyítéseket vezet be a há­zasságkötés és a válóperek forma­ságaiba. Ha mindkét házasfél ki- I vánja a válást, a házasság felbon- ţ tásának semmi sem lehet akadálya, ţ Ha a házasság felbontását csak f egyik házasfél kéri, egy nőiaggal I kiegészített törvényszéki tanács tér- I gyalja az ügyet. Ha a férfi a hibás, ! ■ elvált nejét és gyermekeit eltartani köteles. A rendelet életbelépése óta 10,000 házesságot kötöttek Buo'a- , pesten. * * A bécsi diéta hü marad a Reich srat hagyomá­nyaihoz Bukarest, junius 3 A „Chemarea“ irja: Béesből je­Í lentik, hogy az alsóausztriai diéta Jedek dékán elnöklete alatt ülést tartott. Az elnök az esküt vette be a képviselőktől. Amikor Dvorzsák cseh képviselőeskütételére került a sor, ez az esküt cseh nyelven kezdte el. A német képviselők dühösen 3 követelték a cseh képviselő kido­I bását. Követelésüket azzal indokol­ták, hogy német diétán csak néme­tül lehet beszélni. Ugyanez az eset ismétlődött meg Klimes és Mazhar cseh képviselőkkel, az elnök kéré­sére azonban lassanként elült a vihar és folytatták a tanácskozásokat. *• \ - > / A kenderesí

Next

/
Thumbnails
Contents