Keleti Ujság, 1919. október (2. évfolyam, 219-244. szám)

1919-10-02 / 219. szám

Ssiossvár, it.19. * Csütörtök * október 2. IL évfolyam. © 2/9 * sstáir. Kamifwfe Bffflselést iraki $S® fcíaapra„,. 20 - kettőn !§afW*jÉ**9 .8,8 SS - &«rcaa ?&USmi ...... 100 - karma SÍEásw asrs .... 180 •- feweno Sgyes m&s* in 80 gflér Púlíílksí smpiídp Felelős amerkeaxtőt SZENTMIKLÓSk JÓZSEF Siófoki tanácskozás a pogrom ellen Budapest, oki. 1 A Dunántúl történt sajnálatos események hírei Budapesten négy nyugtelsnság ot keltettek. A nyug- Idansóf! és aggod simák eloszlatása végeit József főherceg, Andrássy Gyula gróf és Be hfen litván gróf a Balaton vidékére utaztak, hogy Siófokon felkerítsék Horthy Miklós ellentengernagy főparancsnokot El- ulazésuk éléit a kormánnyal foly­tattak tanácskozásokat. Siófokon fontos megbeszá és kei tart ittak Horthy föparanca .okkel s e meg­beszélések credményeképen a kő vetkezőket közölték a budapesti lépői kai: Ho thy Miklós a megbeszélések soíán hangsúlyozottan kijelentette, hogy tőle nemcsak a legá'olabb áll minden pogromszándék, de intézkedéseket tett, melyüknek ér­telmében mindazokat a tiszteket, akik vakhol valamilyen pogro n- szerQ rendzavarásban, tüntet sbsn, vagy kegyetlenkedésben részt vet tek, hadbiróí'ág elé állítják. Ha arra sor keiü1, hogy Budapestre bevo­nuljon, csak olyan kiválogatott tisztekkel vonul be, akikben ő is teljesen megb zik és a zsidóságnak semmi veszélytől nem kell tartania, s* Hazatért a szerb király Bukarest, okt. 1 Az „Universul" írja: Belgrádiról tudatják, hogv Péter király Arán- gyeio écból Bsigrádba érkezett s itt állandó tar ó-Jtodá sm rendez­kedik bs, öt évi távoliét után. Az öreg király, akt a kormányzás gondjait fiára bízta volt. most a Topcsidar hegyen a Rndul <vics;k villában fog lakni Ki bánságához képest minden ünnepélyes fogad­tatást mellőztek. • • A Frlcddch-kormány uj tagjai Bukarest, okt. 1 A „Chamarea" jelenti Nauenböi: A bácsi lapok egy része azt írja, hogy a bud rpésíi Frieddch-minisz- térium átalakul. Bella Z Ittint bel- ügysainisz érré neveztél ki; báró Koíáryi Sándort közegészségügyi és Hegyeshalmi volt államtitkárt keresi' tde mi miniizí rekké. Tár­gyalások folynak báró Petényi Zaiguonddal is. • • Olatüiomágnak novem­berig ven kenyere Bukarest okt. 1 A „Chemsrea" jelenti Rómából: A „Tempa" válaszol azoknak, a-k Nitiinek Oaszország gazdasági helyzetére nézve tett kijelentéseit túlzásnak mondották éi azt írja, hogy a reVvirá'ás az uj termádból tizenegy millió kvsn'al bűzét ered ményezelt, ami C’a * három é« fái hónapra elegendő. Eszerint október végén elfcgy a termelt búza és idegen búzáról kell gondoskodni. • • *• — Fiúméban Stíőső állam leu ■— Wilsca válasna Rómábta — Olasatoe- saág elfogadta á megoldást Kolozsvár, okt. 1 A párisi békekonferenciáról érke­zett híreink a következők: Cierk beszámol a főtanácsnak Bukarest, okt. 1 A „L’Orient" írja: A legfőbb ta­nács folyt tj s a román kérdés ta­nulmányozását. Sir Eyne Crowe angol delegátus bejelentette, hogy Sir George Oerk visszat/réso rövid időre vérható. Cierk missziója ea- geszte'éreny hangulatban folyt le. A neki adott válaszból nem lshet szakítás™ következtetni. A legfőbb tanács jóváhagyta a S itzbergák bizottságának jelenté­sét, amely Norvégián k adja mag a politikai ezu /erénitási e íarto- mány fölött. Békét kérnek az oroszok számára Nagyszeben, okt. 1 Finnország, Eszti md, Lidandés Litvánia szociálisig-inak ktntpesz- szusa azt a kívánságot terjesztette az illetékes kormányod elé, hogy kösselek békét a mai ororz kor­mánnyal. A kongresszus az antant szocialistáihoz is intézett e y jegy­zéket, hogy azok minden befolyá­sukat vessék latba, hogy a béke megkötését ne aktd üyozzák meg. Uj blokáddal fenyegetik a németeket Bukarest, okt. 1 A „L’Orient" írja: A legfőbb ta­nács elhatározta, hogy FocH mar­sall közvetítésével Li v niának a német csapatok A tal való kiürítése tárgyában jegyzéket küld a német ■ kormánynak, melyben az élelmisze- \ rekkel való ellátás és a Németország j által kívánt pénzügyi egyezmények fkifüggesztésével fenyegeti meg. Abáksvita a francia kamarában Bukarest, okt. 1 Az „Universul" írja Lyonból: Rní udel szexi klistaképyiselő f.üy- tatta © csüörtöki képviselőházi ülésen megkezd sit s a békeszerző­dést bíráló beszédét. A közg tsd; sági rés:,rőt beszélve, hangsúlyozta, h tgy a béke tartós­sága éid íkébsn szükséges nemzet­közi g-zdsájí megegyezést létre­hozni. Szólóit azután a szövetsé­gesek oroszországi poíit kéj ától. C műié Picard Luxemburg érdé* kében szólalt fel. Csodálkozva kér­dezi, hogy-ez a kis ál am miért nem szerepel a népszövetséget elkeld AlLmok közt? — A vitát folytatják. Márciusi vita a békeszerző­désekről Bukarest, okt. 1 A „Dimineifa" irjs a „Le Teanpi" után: Az emuik jí szenét uj 43 szavazattal 40 ellenében elfogadta Lodge szenátor mód jsitását. mely szenni a kongre árus a jövő Már­ciusban tárgyalja m ijd a köztér- sasáén ;k a békeszerződésre vonat­kozó határozati javaslatát. Az amerikai tengerészek Dalmáciában Bukarest, okt. 1 A „L’Orieni" jelenti: Azok az amerikai tengeré® ek, akik p rtra- ezál.tik Dalmáciában, hogy Trog r helységet, ahová d’Annunzio ön­kéntesei bevonu tak volt, megszáll­ják, a párisi legfőbb tanács uta­sításai érlel ónéban cselekedtek. A független Fiume Bukarest, okt. 1 A „L’Orient" irja: A „Ch cago Tribüné* szerint úgy látszik, hogy Fiume kérdése a végleg?* meg­oldd hoz közeledik. A megoldás a kővetkezőképpen történnék: A kikőő n-mze körivé tétele a népliga ellenőrzése alatt; Olasz­országnak teljes 8 .u.eréi i «sa lenne a város fölölt, amel;ben mind zon?Ital olasz csapatokat nem volna szabad tartani. A kérdés ilyetén rendezéséhez, amelyet Olaszország elfogadóit, Francaország és Anglia szintén hozzájárullak. Wilssn ugylétszik elhnfórozta, hogy csak az e etben nyilatkozik, ha a jugo’zlávok szintén bele­egyezésüket adjak a tervezett egyezményhez. L'o d Grcrge pe­dig kész elfogad á bármilyen meg- eg ezéat, csakhogy már megoldás legyei. [SS TiülTf 2 » L/LvYOif'w . i ..‘aA * f'üyfjáí á'z, Wilaen válaszolt Rómának Bukarest oki. 1 A „L’O.ient" irja Rómából: A Havas ügynökség távirata szerint Wil on elnök válasza megérkezett Rórnéba. Wiison ragaszkodik előbbi j> veslaiéhoz, mely szerint tisztelet­ben kell terisni Fiume olasz vol­tét, anélkül azonban, hogy a vá­rost Olaszországhoz csatolnék. Fi­ume kő pontja lenne egy ütköző államnak, Olaszország és Jugoszlá­via közölt. Abba is beleegyeznék, hegy 15 év leteltével Olaszország javára kiigazítsák Isztria keleti határvo­nalát, hozzácsatolva az elbánd kerületet. D’Annunzio fölhívást intézett a francia néphez, amelyben kijelen­tette, hogy el van határozva a vég­sőkig Fiume védelmére. D’Annunzio a partvidékért Bukarest, oki. 1 A „L’Orient" irja; Fiúméból je­lentik a „M(«aaggero“-riak : D’Annunzio kijelentette, hogy ellene van annak a tervnek, mely Fiúmét OiaszorK5ágn’>k akarja jut­tatni, Abbáziát és Voloscét azon­ban egy kis ütköző állemmá kiválj a átalakítani. D’Arxundo szilárdan el van ha­tározva, hogy ha a kormány má­sáévá tenné ezt a tervet, csepi- t sível megszólj alja Abbáziát és Voloscát, amelyeket jelenleg legu iáris csapatok ter'.anak megszállva. CiKaso/a tengernagyot fölmen­tet ék a fiumei hsjóbaaia parancs­noki állásától. A parancsnokságot Nunes ellentengernagynak kell át­adnia. Az a drótnélküli távirat, mely ezt a p&rarcsot tudatta, hozzáteszi még, hogy Casanova tesgernsgvnak Velencébe kell mennie, hol Nunes elleatesger- n«gy feívonafja ra*jd sászlöját a „Dante Alighieri" hadihajóra. A töbíi lapok megcáfoljak, hogy D’Annunzio uj expedíciókat ter­vezne Dalmóci&bán. A svéd kormány a washingtoni munkás- konsrűasiuson Bukarest, oki. 1 A „Clrmarea" irja: A munká­sok washingtoni érfekezleiére a síccl'h -Imi sajtó résiéről von Koch felügyelő, a svéd kormány képvi­selője gyanánt psdig Sjusbert mi­nis terelnők vennak mtghiva, to­vábbá Lindguist, a kamara elnöke, mint a mu -késők képviselője és Sjdcw jogtanácsos. A delegáció a jövö kedden hagyja el Svédországot. L’nd uist a Sockholms Dagbladed" ben ki­jelenti, hegy a svédek már most kiindulnak Amerikába, hogy a dolgok kialakulását ott várhassák meg. • • üeglelenik mtndec reggel. Scarbecoesée ét iledóhlvafj a. Esyeíems-KÍca 3, ssét TeldenKán ffStóKHényBíaii oífinnyaiEBiia Kló,

Next

/
Thumbnails
Contents