Kereskedelmi Szemle, 1969 (10. évfolyam, 1-6. szám)

1969-01-01 / 1. szám

TARTALOM KERESKEDELMI szemle A BELKERESKEDELMI KUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA X. ÉVFOLYAM 1969. 1. SZÁM Főszerkesztő : DR. FENYŐ IMRE Szerkesztő: ZALA FERENC Szerkesztőségi munkatársak: DR. IMRE JANOS DR. MAKAY ISTVANNE Szerkesztőség: BUDAPEST V.. VIGADÓ U. 6. Telefon: 181-059 • Kiadja: A LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221—285 Felelős kiadó: SALA SÁNDOR igazgató Megjelenik két havonként • Terjeszti: A MAGYAR POSTA • Előfizethető: A POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL (Budapest V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalban Előfizetési dij: Egy évre 48,— Ft, */j évre 24,— Ft. Egyes szám ára: 8,— Ft. Csekkszámlaszám : Egyéni: 81.290, közületi: 61.086 Külföldön terjeszti a KULTÜRA Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat Budapest I., Fő u. 32. Telefon: 159-450 69.2., 8925 Révai Nyomda, Budapest F. V.: Povámy Jenő INDEX: 25,433 10 éves a Kereskedelmi Szemle......................................................................................................... Fenyő Imre: A reform kibontakozásának útján ............................................................................ Koszó Károly: A vállalati bérpolitikáról ........................................................................................ Szigethi Qyula: Üzletpolitika és új gazdasági kapcsolatok ........................................................ BELKERESKEDELEM 1969 Sós József: A fogyasztás és az áruforgalom 1969—70-ben........................................................... Engel Gábor: Vállalati várakozások és szándékok 1969-ben ....................................................... KERESKEDELMI ÉLET ürbán Szabó Bála: Az utasellátás és az idegenforgalom............................................................... Kuti Árpád—Kuhn János: A hálózat új irányítási és érdekeltségi rendszere ......................... Kovács Dénes: A vásárlók tájékozottsága és a vállalati árupropaganda .................................. TUDOMÁNYOS ÉLET Konferencia a közgazdasági elemző-kutató munkáról................................................................. Thur Ottó: A tudományos kutatómunka szervezése a baráti országok belkereskedelmében . Imre János: A kereskedelmi oktatás és a gyakorlat kapcsolata ................................................ NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÓ Malcay Istvánná: A gazdaságirányítás tökéletesítése egyes szocialista országokban ............. Kotnyek Lajosné: Az idegenforgalom fejlesztése Romániában .................................................. FOLYÓIRATSZEMLE—KÖNYVSZEMLE.................................................................................. INNEN—ONNAN.............................................................................................................................. V c. 1' 21 29 32 34 36 39 41 44 46 48 СОДЕРЖАНИЕ Десять лет журналу „Керешкедельми Семле" (Торговый Обзор) .................................... 1 Имре Фене: По пути развёртывания реформа........................................................................... 2 Кароль Косо: О политике заработной платы предприятия .................................................... 7 Дюла Сигети: Торговая политика и новые хозяйственные связи ........................................ И ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ — 1969 Йожеф Шош: Потребление и товарооборот в 1969—1970 годах............................................ 15 Габор Энгел: Ожидания и намерения предприятий в 1969 году............................................ 2G ТОРГОВАЯ ЖИЗНЬ Бела Урбан Сабо: Обслуживание пассажиров и иностранный туризм................................ 24 Арпад Кути—Янош Кун: Система нового управления и заинтересованности сети ... 29 Денеш Ковач: Информированность потребителей и торговая реклама у предприятий . 32 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ....................................................................................................................... 34 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР..................................................................................................... 41 БИБЛИОГРАФИЯ.........................................................................­............................................... 46 СО ВСЕХ СТОРОН.......................................................................................................................... 48 CONTENT Commercial Review — Ten Years Old............................................................................................ 1 Imre Fenyő: On the Way of Development of Reform................................................................... 2 Károly Koszó: On the Enterprise Wage Politics ........................................................................... 7 Gyula Szigeti: Business Politics and New Economic Connections ............................................ 12 HOME TRADE 1969 József Sós: Consumption and Trade in 1969—70 ......................................................................... 15 Gábor Engel: Enterprise Expectations and Plans in 1969 .......................................................... 20 TRADE WORLD Béla ürbán Szabó: Passanger Service and Tourism ..................................................................... 24 Árpád Kuti—János Kuhn: New Direction and Interest System of the Network ................... 29 Dénes Kovács: Knowledge of Buyers and the Enterprise Propaganda of Goods ................... 32 SCIENTIFIC WORLD ...................... 34 INTERNATIONAL SURVEY ............................................. 41 PERIODICAL AND BOOK REVIEW.......................................................................................... 46 MIXELI. A NEOUS ........................................................................................................................... 48 E számunk szerzői Dr. ENGEL GÁBOR, a BKI tudományos osztályvezetője; Dr. FENYŐ IMRE kandidátus, a BKM főosztályvezetője; Dr. IMRE JÁNOS, а В KI tudományos osztályvezetője; Dr. KO SZÓ KÁROLY, a BKM főosztályvezetője; KOTNYEK LAJOSNÉ, a BKI tudományos munkatársa; KO V ÁCS DÉNES kandidátus: KÜHN JÁNOS, a Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat osztályvezetője; Dr. К V T I ÁRPÁD, a Szegedi Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat igazgatója; Dr. M A- K A Y ISTVÁNNÉ, a BKI tudományos munkatársa; Dr. SÓS J 6 Z SE F, az ОТ osztályvezetője, SZIQETIII GYULA, a Pest—Komárom—Nógrád megyei Élel­miszer Nagykereskedelmi Vállalat igazgatója; Dr. THUR OTTÓ, a BKI tudományos osztályvezetője; URBÁN SZABÓ BÉL A, az Utasellátó Vállalat főigazgatója. T

Next

/
Thumbnails
Contents