KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1871

TARTALOM: Lap. í vEgyházi dolgozatok gyakorlati használatra: Az igazság francziából. Kriza János 1. Micsoda értelemben vagy? Uzoni Gábor . . . 161. A vallás terén mutatkozó mozgalmak. Pé te r fi Sándor. 241. II. Hittan-böleselmiek: Bibliai tanulmányok III. közlemény. Simén Domokos. 30. IV. 171 » V) A T* i> T) r> A reform-egylet kérdésében. FerenczJózsef. . 62. Felelet a válaszra. „ „ . . 149. A csalhatlanság hitelve 77. Az anthiokiai hitvalló. Simén Domokos . . . 149. Mit szült az „Immaculata." 303. A schweiczi szabadelvű protestánsok egyetemes köz­gyűlése Bielben. Benedek Áron . . . . 200. A berni reformegylet liturgiái határozata 318. III. Nevelés és oktatásügyiek: A vallás és közoktatási miniszter jelentése a közok­tatás állapotáról. Kovácsi Antal . . . . 49. Értesítés főiskolánkról. B e n c z é d i Gr e r g e 1 y . . 136. A gymnasiumok uj tanterve. Kovácsi Antal . . 295. Néhány szó a tanitó-egyletekről. Váradi Károly . 309. IV. Életiratok, történelmiek és statistikai adatok: Homorod-szentmártoni Gedő József (arczképpel) Bu­zogány Áron 81. Pechy Simon. KőváriLászló 34. Az unitárius énekes könyvekről. Várfalvi Nagy János 93. Egy kis helyreigazítás. SzilágyiFerencz . . 62. A legrégibb irat. Simén Domokos 127. Az egyh. reform-egylet alakító közgyűlése. Ferencz József 283. A róm. kath. autonómia ügye 76.

Next

/
Thumbnails
Contents