KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1917

1. füzet

TARTALOM: IV. Károly ...... 1 i DR. KISS ERNŐ: K Ferenc József. (Emlékbeszéd) 3 ZOLTÁN SÁNDOR: Isten személyes felfogása 11 KELEMEN LAJOS : Marosköri ingó műemlékeink biztonságba helyezése . . 23 VÁRÍ ALBERT: Evolúció vagy degeneráció? 29 GÁL KÁLMÁN: AZ „Á—b = Ab" könyve . . 32 Irodalom: NYÁRÁDMENTI: Pályadíjjal jutalmazott unitárius egyházi beszédek 36 V. A.: Értesítőink 38 V. A.: Új Testamentom. Ford.: Dr. Masznyik Endre 40 V. A.: Raffay Sándor, Nemes ösvényeken . . . 41 Lukácsy Imre. Egyházi beszédek. — „Unitárius Szószék" ... 42 Különfélék: Az úrvacsorai pohár. — Magyarország nemzeti jövedelme. — Ta­nárok a háborúban 44 Képes levelezőlapok az_ iskolában. — Dóczi Imre ünneplése. — Az 1848. évi XX. t.-cikken alapuló igények ....... 45 Koronázási ajándék 46 I. Ferencz József király hagyománya. — Jubileumi esztendő. — Főiskolai hallgatók. — A miniszterelnök Erdély felépítéséről 47 Gyászhirek: Gál Ilonka. — Pap Mózsa. — özv. Kiss Mózesné. — özv. Kovács Elekné. — Székely Zsigmond 48 A Keresztény Magvető a szabadelvű kereszténység nagy céljait és a tiszta keresztény teizmus tudományos érdekeit szolgálja. Ezért célja szerint vallási, erkölcsi, társadalmi, nevelési és bölcsészeti értekezéseket közöl; figyelemmel kiséri e kérdések irodalmát s a hazai és külföldi egyházi és iskolai élet mozzanatait. Megjelenik minden második hónapban 4 ívnyi terjedelemben. Egyes szám ára 1 K. Előfizetési díj 6 K, pártolói díj 8 K. A folyóiratot illető közlemények dr. Gál Kelemen nevére (Kolozsvár, unitárius kollégium) küldendők.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents