KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1924

IV. Történelmiek, életiratok - Borbély István dr. : A mai unitárius hitelvek kialakulásának története. II.—IV.

KE RESZ TÉNY M AGVETŐ LYI. ÉYF. 1924. JANUÁR—MÁRCIUS 1. FÜZET. A MAI UNITÁRIUS HITELVEK KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE. (Rendszeres unitárius hittan-történet). (Folytatás). Másik hajtása a Serveto-féle lengyel antitrinitárizmusnak a Pauli Gergely által képviselt irányzat volt, mely nem a Czechowicz-féle irányból, hanem azzal egyidőben, sőt bizonyos tekintetben már ezelőtt fejlődött ki s utóbb socinianizmus néven a lengyel antitrinitárizmusnak legerősebb hajtása lett. Pauli tulajdonképen akkor lett vezetője ez iránynak, mikor 1561-ben Blandrata Lengyelországból Erdélybe távozott. Blandratának szellemében összeállított confessióját az 1561-ki pinczowi kál­vinista zsinaton adta először elő, hol megtagadván a niceai hitvallást s az első öt nagy egyetemes egyházi zsinatnak hatá­rozatait, Gonesius felfogásán messze túlmenve, Krisztus praeexis­tentiáját is kétségbe vonta. Tagadta a kisgyermekkeresztelésnek bibliai és jogos voltát. E negativumokkal szemben hirdette, hogy a halál a lelket nem választja külön a testtől s a test nem hal meg örökre, hanem ellenkezőleg, a lélekkel egyszerre támad fel. Ebből aztán azt is következtette, hogy a lélek nem a testtől független lényeg. A test haláláról való tant szerinte a pápák találták ki azért, hogy ilyen módon a pokolról, a tisztító tűzről s a szentek imádásáról való bibliaellenes dogmákat meg tudják okolni.* Azt is vallotta, hogy keresztény embernek nem szabad világi hivatalt vállalnia s fegyvert viselnie. Paulinak e nézeteit** az említett pinczowi kálvinista zsinat kárhoztatta, * ^LA feltámadásról való unitárius hitnek kialakulását e tanulmány folya­mán külön cimen részletesen fogom ismertetni. ** Pauli Gergelynek többszörös összeköttetése volt az erdélyi unitáriz­mussal, Tabula de trinitate c. munkájának több argumentuma megtalálható a De falsa et vera cognitione uriius Dei c. Kolozsváron 1567-ben megjelent munkában. A lengyel eklézsiák által 1579. tavaszán készített s Kolozsvárra küldött Judicium de invocando Jesu C/jristo, mely Dávid Ferencnek „non adoramus" tanát cáfolta, szintén Pauli fogalmazása volt, akárcsak a rakowi egyházközségnek Palaeologus Jakab ellen még 1573-ban Kolozsvárra küldött Coetus Racowiensis adversus Jacobum Palaeologum kezdetű cáfoló irata, melyben e Dávid Ferenc-párti hittudósnak azon állítása ellen nyilatkozott, hogy „Christum non susfulisse magistratum politicum". Pauli lefordította lengyelre Blandratának Aequipollentes ex Scriptura pbraSes c. munkáját. Rozdzial starego testamentu od nowego zydowstwa od cbrzescianstwa (— differentia veteris et novi testamenti judaismi et christianismi) c. mun­kája, mely 1568-ban jelent meg, valamint Okazanie Antycljrysta (= descriptio AntichrlstU c. művei Serveto „Restiíutio Chrisíianismi"-jének a Dávid Ferenc és Blandrata által 1569-ben Kolozsváron „De regno Christi és regno Antichristi" cimen kiadott kivonatos újra lenyomíatása alapján készültek. Hasonlóképen

Next

/
Thumbnails
Contents