KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1929

1-2 füzet

KERESZTÉNY MAGVETŐ megjelenik minden két hónapban egyszer, legkevesebb 3 ív tartalommal. FŐMUNKATÁRSAK: BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ ENGEL ELLA, KELEMEN LAJOS, KERESZTESI DÉNES, KOVÁCS LAJOS, LŐFI ÖDÖN, PÉTER LAJOS ÉS DR. VARGA BÉLA. A KERESZTÉNY MAGVETŐ a szabadelvű keresztény­ség szolgálatában áll. Célja: a tiszta keresztény theizmus magasztos eszméit a jelen kor különböző gondolatáramlatai közt fenntartani s emellett szolgálni azoknak az érdekeknek is, melyek az egyház s különösen az unitárius és más szabadelvű egyházak életére történelmi vagy gyakorlati szem­pontból vonatkoznak. Evégre közöl hit, bölcseleti és történeti tanulmányokat, értekezéseket, szépirodalmi munkákat s másnemű dolgozatokat s azonkívül az oktatás- és nevelésügynek is tért szentel; az egyházi és oktatásügyi nevezetesebb mozgalmakat figye­lemmel kiséri. A lap szellemi részét illető minden közlemény Vári Albert tanár cimére küldendő. (CIuj-Kolozsvár, Unitárius Kollégium.) Előfizetési ára egész évre: 300 lej. Pártoló-díj egész évre : 350 lej, mely összeg Hadházy Sándor egyházi pénz­tárnok, az U. I. T. pénztárnoka címére küldendő (Cluj— Kolozsvár, Unitárius Kollégium). Az Unitárius Irodalmi Tár­saság alapító tagjai félárban kapják a folyóiratot.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents