KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1931

1. füzet

KERESZTÉNY MAGVETŐ megjelenik minden két hónapban egyszer, legkevesebb 3 ív tartalommal. FŐMUNKATÁRSAK: BENCZÉDI PÁL, KAUNTZN" ^NGEL ELLA, KELEMEN LAJOS, KERESZTESI DÉNES, KOVÁCS LAJOS, LŐFI ÖDÖN, PÉTER LAJOS ÉS DR. VARGA BÉLA. A KERESZTÉNY MAGVETŐ a szabadelvű keresztény­ség szolgálatában áll. Célja: a tiszta keresztény theizmus magasztos eszméit a jelen kor különböző gondolatáramlatai közt fenntartani s emellett szolgálni azoknak az érdekeknek is, melyek az egyház s különösen az unitárius és más szabadelvű egyházak életére történelmi vagy gyakorlati szem­pontból vonatkoznak. Evégre közöl hittani, bölcseleti és történeti tanulmányokat, értekezéseket, szépirodalmi munkákat s másnemű dolgozatokat s azonkívül az oktatás- és nevelésügynek is tért szentel; az egyházi és oktatásügyi nevezetesebb mozgalmakat figye­lemmel kiséri. A lap szellemi részét illető minden közlemény Vári Albert tanár cimére küldendő. (Cluj-Kolozsvár, Unitárius Kollégium.) Előfizetési ára egész évre: 300 lej. Pártoló-díj egész évre: 350 lej, mely összeg Hadházy Sándor egyházi pénz­tárnok, az U. I. T. pénztárnoka címére küldendő (Cluj— Kolozsvár, Unitárius Kollégium). xAz Unitárius Irodalmi Tár­saság régi alapító tagjai 250 leiért kapják a folyóiratot. Uj alapitóknak, akik 4000 leit fizetnek, díjmentesen küldjük.

Next

/
Thumbnails
Contents