KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1944

1. füzet

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: dk. ab ííu db Anyai jános BENCZEDI PÁI* FERENCZ JÓ ZSEB' KOVÁCS IjA.TOS LÓBINCZY I.ÁSZkO SÜTŐ NA«y LÁSZLÓ SZABÉDI IíASZJLÓ n SZENT ­1V A X Y1 SÁNDOR KERESZTÉNY MAGVETŐ megjelenik minden két hónapban egyszer, legkevesebb 3 iv tartalommal, A KERESZTÉNY MAGVETŐ a szabadelvű keresztény­ség szolgálatában áll. Célja: a tiszta keresztény tbeizmus magasztos eszméit a jelen kor különböző gondolatáramlatai közt fenntartani s emellett szolgálni azoknak az érdekeknek is, melyek az egyház s különösen az unitárius és más szabadelvű egyházak életére történelmi vagy gyakorlati szem­pontból vonatkoznak. Evégre közöl hittani, bölcseleti és történeti tanulmányokat, értekezéseket, szépirodalmi munkákat s másnemű dolgozatokat s azonkívül az oktatás- és nevelésügynek is tért szentel; az egyházi és oktatásügyi nevezetesebb mozgalmakat figye­lemmel kiséri. A lap szellemi részét illető minden közlemény P. Szent­mártoni Kálmán felelős szerkesztő címére küldendő: (Kolozsvár, Unitárius Kollégium.) Előfizetési ára Magyarország területén egész évre 10 Pengő, j Pártoló-díj egész évre 12 Pengő, mely összeg Budapesten az Országos Központi Hitelszövetkezetnél (V., Nádor-utca 22 sz.) ; levő folyószámlánkra befizethető vagy Hadházy Sándor egy­házi pénztárnok, az Unitárius Irodalmi Társaság pénztár­| noka címére küldendő Kolozsvár, Kossuth Lajos-utca 9 sz. | (Unitárius Kollégiunt). Alapítóknak, akik 200— Pengőt fizetnek, díjmentesen Románia területén egész évre 300 Lej, pártoló-díj 360 Lej. Alapító-díj 6,000 Lej. küldjük a folyóiratot.

Next

/
Thumbnails
Contents