KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1944

1. füzet - A szerkesztőség köszönti az olvasót

KERESZTÉNY MAGVETŐ LXXVL ÉVF. 1944. JANUÁR-FEBRUÁR 1. FÜZET. A szerkesztőség köszönti az olvasót. Az Unitárius Irodalmi Társaságnak 1943. november 20-án tartott rendes közgyűlése a lemondott Vári Albert helyébe P. Szentmártoni Kálmánt választotta meg felelős szerkesztőnek és felelős kiadónak és egy szerkesztőbizottságot alakított. Az új szerkesztő és a szerkesztőbizottság két összejövetelen meg­beszéléseket tartott s megállapodott a „Keresztény Magvető" szerkesztésének átvételével járó kérdésekben. Mindenekelőtt itt a nagyobb nyilvánosság előtt is köszö­netét és elismerését óhajtja kifejezni a folyóirat hosszú éveken (21 esztendőn) át volt szerkesztőjének, Vári Albert ny. teo­lógiai tanár atyánkfiának, azért a lankadatlan buzgóságért és lelkesedésért, amellyel szerkesztői munkáját végezte. Voltak évek, amelyekben Vári Albert szerkesztői fáradhatatlansága nélkül a lap nem maradhatott volna fenn, vagy egészen jelen­téktelen nyomdatermékké sülyedt volna. A szerkesztés sok gon­dot és fáradságot adó munkáját most pihentebb kezek folytat­ják, kérjük azonban a mi egy Istenünket, hogy tartsa meg Vári Albertet még sokáig, hogy mint bölcs magvető, jótanácsaival támogathassa azokat, kiknek az eke szarvát örökül hagyta. Ami a folyóirat tartalmát illeti, — az új szerkesztőség nem tehet mást, — mint amit a 75 éves célkitűzés a „Keresztény Magvető" irányaként egykor megszabott s amelyeket azóta is minden szerkesztő szolgált. Ezt a célkitűzést mindenki olvas­hatja a mindenkori „Keresztény Magvető" belső (második) bo­ríték-oldalán. Az általános célkitűzés azonban csak keret, melybe a vál­tozó idők változó feladatait bele kell illesztenünk, hogy a keret és tartalom együtt képpé váljék. A szerkesztőség úgy találja, hogy már nagyot változtak az idők és ezzel változniok kellett a feladatoknak is. Ezek a megváltozott feladatok elsősorban

Next

/
Thumbnails
Contents