Kertészhiradó 1. (1959)

1959 / 1. szám

Jövő jó őrt folyó kih.á .1. !• fi -nun’cában a uzooialistn mezőgazdas; g, kertészet, szőlészet megteremtéséért k’ll ne­künk ozivvol-lólokkil r 'ezt vállal­nunk, o torrmlesi ág<>k irányi tásxiru, vezetésére, politikail".. tisztán látó] szakmailag jól. fölkészült, 1'lkos, munkás, ha kall áldozatot Í3 vállaló mórnököket adni, akik minden erejük­kel közreműködni koszok, hogy szakte­rületünkön a fejlődés biztosan előre­törjön a Pártunk által kijelölt he­lyes utón. A. jövő szocialista gazdasá­gának ilyen munkásait kiképezni, szW-i cialista hazafiakká lést lohetővó tenni nevelni , o novo­, önmagukat ilyen munkára alkalmassá nev< lni; oz az a feladat, amit e lapok olvasóinak bo J kell töltoni. Ehhez, önnek jobb tel­je sitdaohez kívánunk e lapokkal sogit-l sógot adni, kezdeményezéssel, tanács-,' csal, a problémák föltárásával, birá-/ lattal ós önvizsgálattal, oszmocsere^ fűiseoiJm ■életébő:::. vita utján, ''ölisönöo tájékoztatásra épülő szor'i.wbb együttmüködéle rehivásával, egységes felfogás, né­zetek kialakit ásó. val. /' E lapokat ir-jmnlc Írjuk a magunk ‘számára. Szer. tnőle, ha mindenkihoz el­futna, mindenkit megnyerne, meggyőzne, ha közvéleményt formálna nemes cél«k . érdekében. Szeretnek', ha Főiskolánk minden dolgozója és hallgatója valóban a sajátjának éroznó a "Kertész Hiru- dó"-t, hűséges olvasója, s Adandó al­kalommal lróju is lenne \ dr* ormos Imre egyetemi tanár főiskolai igazgató ,■ NA !' ...— / A ' A 1 r. v. j »e’i 1 lliü A H •Mii ill //'; L- * yí :rl| • r r %i (• v"- ‘ • I i-ÍV 1 l.. AJ fej E iti A j >,'rU ; ' \ Ö\ ,' ■! l\ \ tv i Á y. \ ]\ ■ ___i i A gyakorlati oktatás kérdései Főiskolánkon. A XXI .Pártknngrosszus világ jel cjytő- ségü határozatait közvetlenül megelőző időszak a szovjet emberek alkotó kezde­ményezésének időszaka volt. Hruscsov elvtárs dolgozta ki és bocsátotta a szovjet közvélemény elé az oktatás re­formjának téziseit. E forradalmi lépés tengolyébon az oktatás gyakorlatinsab- bá tétele áll. Mint tudjuk a szovjet közvélemény határtulan lelkesedéssel tette magáévá a XXI. Párt kongresszus hétéves oktatási tervét is. Ez a terv Q kommunizmus építésén* aranyfedeze­te. Méltán figyo.lt f i r' az jg'^sz vi­lág, nem ut .lsé se;b' a az PiüA is, amelynek sajtója az oktatási rof- rmot a Szovjetunió héteV' s.terve egyik je­lentős, sőt irigylóor rn'lté alk-.tásánnk tartja. i. cz^cieli •. ta tá'ox* országaiban a szovjet 'ktatáx hétéves terve nemcsak osztatlan érámét váltott ki, hanem a fejlődés irányút illetően is példát jelent. Az HEH, a Csehszloyák-, Román-, Bulgár-, Lengyel- és az Albán Népköz- társaság értékes kezdeményezést mutat­hat már fel ezen a téren. A felsőfokú mezőgazdasági tktutási rofermoft fő- kérdésoi a következők: a főiskolai tanulmányokat megelőző fizikai munkában töltött előgyakrrlatok; valamint a ta­nulmányi idő alatt végzett sokirányú alapszó és szakgyakcrlatok. Juni kor F Sick. Iánk gyakorlati iktatá­si kérdéseit tárgyaljuk, figyelmünket mi is ezekr u főkérdósokro irányítjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents