Kertészhiradó 2. (1960)

1960 / 1. szám

A KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI FŐISKOLA DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LAP3A stencil sz^ra: II. évfolyam VÍII. szára. 196©,január. Ujesztendőre. Uj esztendő küszöbén ál­lunk. Visszatekintünk az el­múlt évre és előre nézünk az elkövetkezőbe.Helyes,ha a ha­tárköveknél az évek sorénak fordulópont jain számot vetünk azzal arait végeztünk s vizsgál­juk az előttünk álló utat, az elvégzendő feladatokat. A mö­göttünk lévő esztendő kemény munkában telt el raindnyújunk számára. Sok mindent végeztünk, egyet-mást bizonyára jól, má­sokat - talán már Htjuk - jobban is lehetett volna. Nem egy munkánk értékét talán csak később Ítélhetjük meg világo­san. Le előbbre haladtunk s arait végeztünk alapul szolgál tová­bbi fejlődésünkhöz. S a mi mun­kánk része - habár csak szerény része - hazánk, népünk, munkájának fejlődésünk része egész népgaz­daságunk fejlődésének. Az egész nemzet kollektív munkájában a mi főiskolánknak is megvan a maga határozott tennivalója s ezt a szerepét csak mi tölthetjük be, a ránkbizottálcát csak mi végezhetjük el. Hz^feladatunk és" köt ele ss égünk, .^s jó annak, megnyugvás és elégtétel, aki a lelkiismeretes kotelességtel- jesitésből fakadó nyugalommal tekinthet vissza egy-egy idő­szak, egy-egy év elmúltával az elvégzett munkájára. Akár ha a felkészülésnél tart, akár ha már pályáján halad becsület és dicsőség annak, aki hivatás­tudattól vezérelve teljes ere­jével, minden képességével be­kapcsolódott az országépitő kor­szak nagyszerű munkájába. Annak jogos része van az oromban, amit hazánk évről évre szélesebben kibontakozó fejlődésén érzünk s azt uj lendületre lelkesíthe­tik a nagyszerű célok, amiket a most kezdődő 1960-as évre Kor­mányunk a pártkongresszus utmuta' tásai nyomán kitűzött néünk elé. Olyas célok ezek, amelyek a további fellendülés és felvi­rágzás útjára vezetik országun­kat, amelyek az uj 5 éves terv előkészítésével annak perspektí­váival közelebb visznek ahhoz, hogy hazánkban is befejezzük a szocializmus alapjainak leraká­sát, majd sikeresen folytassuk a szocializmus építését. E magasztos hivatásu munka ránk eső részének lelkes elvégzéséhez kívánok a Főiskola oktatóinak, minden hallgatójá­nak és dolgozójának'erőt,egész­séget és sok sikert. dr.Ormos Imre Főiskolai igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents