Kertészhiradó 4. (1962)

1962 / 1. szám

2. Kerté szhiradó _______________1962. .január Ú JÉVI KÖSZÖNTŐ. Minden évforduló alkalmáv. önként adódik az ember számára a szám- J vetés gondolata. Az elmúlt év munkájáért úgy érzem nem kell szé­gyenkeznünk. Eredményeink megnyugtatóak és biztatóak. Végzett mun­kánk bármelyik területét vizsgáljuk, örömmel állapíthatjuk meg, hogy feladatainkat becsületesen végeztük. Sokrétű munkánkból ele­gendő csak a reformterv végrehajtásáért tett erőfeszítéseinkre, az uj oktatási rendszer jelentőségére, az eddig lezajlott elmé­lyült tantárgyi vitákra, az azok alapján várható jelentős szín­vonalbeli fejlődésre gondolnunk. Főiskolánk tudományos színvona­lát tekintve, szintén jogos büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy oktatóinknak közel 30 %-a rendelkezik már tudományos fokozattal. Munkatársaink közül az elmúlt évben ketten szerezték meg a mező- gazdasági tudományok doktora, hárman a mezőgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot, heten pedig az egyetemi doktori cimet.Jók a kilátásaink a tudományos utánpótlás, a fiatal kutatók tudományos képzése terén továbbra is. Jelenleg 18 aspiránsunk van, akik kö­zül ketten elkészítették, ketten pedig.Írják disszertációjukat. Nyolc oktatónk jelentkez-ett a Tanárképző Intézetbe, hatan végzik a marxizmus esti egyetemét, de igy sorolhatnám tovább is a külön­féle továbbképzésben résztvevő munkatársakat. Megnövekedett feladatainknak megfelelően gazdasági bázisunk is örvendetesen javult az elmúlt évben. Költségvetési keretünk az 1953-54— es 9»3 milliós kerettel szemben 18,5 millió Ét volt a múlt esztendőben. Ingatlan vagyonunk érteke pedig 15,9 millióról /1953-54-/ 27 millióra emelkedett. Hallgatóink létszáma az 1961. év végén 861 fő yoltT Tangazdaságunk területe a közelmúltáén történt kiegeszitessel mintegy 12.ooo kh-ra bővült'. Ezzel érték­termelésben az ország legnagyobb gazdasagai köze kerültünk. A fenti néhány kiragadott adat felsorolásával nem kivánom azt a látszatot kelteni, hogy eredményeink csupán számokkal érzékeltet­hetők. Nem kétséges, hogy munkánk 'teljes eredménye nem mérhető csak a számokon keresztül. A számok mögött az emberek, dolgozóink becsületes munkája a döntő. Főiskolánk vezetősége és felettes ha­tóságunk nagyra értékeli e nagyszerű teljesítmények létrehozásá­ban résztvevő dolgozóink munkáját. Multévi jutalmazási mérlegünk beszédes példája ennek! 1 oktatónk kormánykitüntetést, 20 oktató, adminisztratív és fizikai dolgozó "kiváló dolgozó" kitüntetést kapott, 21 o személy kapott pénzjutalmat* és V 39 személy /34 Erfurt, 5 Szovjetunió/ vett részt külföldi * tanulmányúton. M A most kezdődő 1962-es esztendőnek bizalommal, nagy munkakedvvel a nézünk elébe. Feladataink ezévben sem csökkennek. Úgy érzem,hogy 1 Főiskolánk' valamennyi oktatója, dolgozója és hallgatója érzi a * ránk váró feladatok fontosságát. Tennivalóinkat Főiskolánk viszony­latában is pontosan meghatározza a második Ötéves terv. Az a tény,

Next

/
Thumbnails
Contents