Kertészmérnök 15. (1973)

1973 / 1-2. szám

152 ju ,,, PUTtéSZET. , '*"* l.-v EGVLTEM r~y ' 0 \*^ | KÖNYVIÁRA ' '. 7> • ^Foljóirallellár: Mj__ *3 ÍSOl' 0 / kertészmérnök a Kertészeti Egyetem lapja XV. évfolyam 1—2 szám Budapest, 1973- január-február A tartalomból GYÜMÖLCSTERMESZTÉSI KOLLOKVIUM TAYLOR KONTRA LEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az év végén - év elején a búcsúzó év ered­ményeit összefoglalni s a reánk köszöntő esztendő feladatait meghatározni régi jó szokás, szép hagyomány. A Kertészeti Egyetemen most e számadást, s az 1972.év legfontosabb eredményeit összegezem és vázolom 1973-nak főbb tennivalóit. Egyetemünk életében 1972-vel jelentős é- vet zártunk. Dolgozóink az oktató^ievelő és tudományos kutató munka minden terüle­tén becsületesen dolgoztak. Hallgatóink döntő többsége a marxizmus—leninizmus meg— győződéses híveként jól tanul, tudatosan készül választott szakmájára, hogy a ker­té szmémöki munkakört,' mint jövőbeli hiva­tását, becsülettel ellássa és később alko— tóan tovább fejlessze. A jó politikai légkör, az egyre inkább ki­terjedő munkahelyi demokrácia, a társadal­mi szervezetek aktiv tevékenysége, a szak­mai és politikai munka kölcsönhatásának az alapja; azoknak az eredményeknek, amelyek­re méltán - minden elfogultság nélkül — büszkék vagyunk. Az oktatási reform szüntelen folyamatának eredményeként, továbbá a kertészeti ter­mesztés egységes élelmiszergazdaságon be­lüli jelentőségének megfelelően Egyetemünk szervezetileg erősödött, méreteiben nőtt, a vertikális jellege szélesedett. Á Minisztertanács 1030/1972. számú határo­zatával Termesztési Kar, Tartósítóipari Kar létesítését engedélyezte, továbbá a gyöngyösi felsőfokú Mezőgazdasági Techni­kumot e minőségében megszüntette, s Ker­tészeti és Agronómiái Főiskolai Kar elne­vezéssel Egyetemünkhöz csatolta. A Kormány­nak ezzel az intézkedésével megnyílt a le­hetőség arra, hogy a népgazdaság kertésze­ti ágazatának igényét Egyetemünk okleveles kertészmérnök és kertész üzemmérnök vég­zettségű szakemberekkel kielégítse. E kibővült szervezeti keretek szükségsze­rűen megkövetelik az ehhez tartozó és köl­csönösen egymásra ható belső tartalom ki­töltését. Munkafeltételeink sokat javultak, műszerek­ben, eszközökben, berendezésben és felsze­relésekben gazdagodtunk. Az Egyetem rekonstrukciós fejlesztésének II.szakasza befejezéséhez közeledik. A 250 személyes kollégium 1973 őszén otthont ad az arra jogosult hallgatóinknak, és remél­hetjük, hogy az emeletes ágyakat mi is meg­szüntethetjük. Az épülő uj kollégiummal egyszerre vesszük használatba az 1000 ada­gos konyhát és éttermet. Ezzel dolgozóink­nak és hallgatóinknak régi jogos igényét elégitjük ki. Eldőlt a tornaterem körüli hosszantartó bi­zonytalanság. Felettes hatóságunk hozzájá­rult, és anyagi fedezetet biztositott a tornaterem építéséhez. Ennek eredményeként az alapozási munkák már megkezdődtek. Újévi köszöntő

Next

/
Thumbnails
Contents