Kertészmérnök 15. (1973)

1973 / 1-2. szám

2 A gyakorlati oktatás helyéül szolgáló Kísér­leti Üzem és a Soroksári Tangazdaság felsze­reltsége és termelési szerkezete javult, job­ban idomult az oktatás igényeihez, jóllehet mág e területen sok tennivaló van. Dolgozóink élet- és munkakörülményeinek ja­vítására több intézkedést tettünk. Az 1972. évben végrehajtott bérügyi intézkedésekkel ■4-74 dolgozó fizetése rendeződött, megkülön­böztetett figyelemmel a kisfizetésű dolgo­zók helyzetére. A lakásépitési alap léte­sítésével támogatjuk dolgozóinkat lakás­gondjuk megoldásában. Megkezdtük a vizi- sport-telep és üdülő épitését Szigetcsépen. A bútorok, berendezési tárgyak folyamatos cseréjével a munkahelyi körülményeket to­vább javítjuk. Egyetemünkön az 1971/72. tanévben az okle­veles mérnöki tagozat nappali szakán lil­én, levelező szakén 64—en, az üzemmérnöki tagozaton 154-en, összesen 329-en kaptak oklevelet. Tanuló ifjúságunk döntő többsége tisztes­séggel teljesiti kötelességét, jól tanul, marxista világnézete tudatosul, szocialis­ta társadalmi rendszerünk meggyőződéses hiveként kész résztvenni azokon a helye­ken és munkában, ahová a társadalmi és ve­le jól egyeztetett egyéni érdeke állítja. Hallgatóink kiemelkedően szerepeltek a helyi és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Rangos helyüket megtartot­ták az öntevékeny kulturcsoportok vetél­kedőjén. Szerényebb eredménnyel bár, de tisztességgel versenyeztek a sport-vetél­kedőkön is. Kutatómunkánk eredményét több uj elismert és elismerés alatt álló növényfajta, elfo­gadott termesztés-technikai, valamint tech­nológiai eljárás, uj elfogadott termelő­berendezések igazolják. Az Egyetem dolgozói mintegy 45, a kertésze­ti szakma különböző területét érintő kiad­ványban számoltak be eredményeikről. E munkának jelentős része már legalább két idegen nyelvű összefoglalóval készült, s igy ezek a nemzetközi szakirodalom cseré­jébe gyorsan bekapcsolhatók. % A mérnöktovábbképzőn 177 fő részvételé­vel 5 tanfolyamot tartottunk . Mintegy 1000—re tehető azoknak a száma, akik a Kertészeti Munkaközösség szervezésében tartott speciális tanfolyamokon, tovább­képző kurzusban eredményes formában vettek részt. A tudományos területen dolgozók intézmé­nyes utánpótlását szolgálja a tudományos gyakornok rendszer bevezetése. Egyetemünk is élt a lehetőséggel és pályázat utján 9 fiatal, Ígéretes szakembert foglalkoz­tatott, mint tudományos gyakornokot. Egyetemünknek a nemzetközi tudományos életben való elismeréseként értékeljük, hogy több nemzetközi rendezvénynek ren­dezői vagy társrendezői, illetve házi­gazdái lehettünk. A nagyszámú kül- és belföldi elismerés bizonyltja, hogy a bizalomra méltóak voltunk és a várako­zásnak tisztességgel megfeleltünk. Egyetemünk volt színhelye ,rMüanyagok a mezőgazdaságban" /CIPA/ V.nemzetközi Kollokviuménak, az I,Borvilágversenynek: a Termesztett növények Táplálkozásának Ellenőrzésével foglalkozó 3. Európai és Mediterrán Kollokviumnak; a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal /O.I.Y./ 32.ülésszakának. Az MSzMP KB 1972. jun. 15—i "Az állami oktatás helyzetéről és feladatairól? továbbá a KB 1972.nov.15.-i határozata megszabja 1973», de a következő évek feladatait is. Készben már elvégeztük, részben még folya­matban van a közelebbi és távolabbi fel­adatok rangsorolása, csoportosítása. Azt szeretnénk elérni, hogy a KB határo­zatainak végrehajtása ne legyen kampány, hanem folyamatosan ható állandó feladat. \ Az Egyetem állami vezetése sok segítséget kap az Egyetemi Pártszervezetektől, sok segítséget vár a szakszervezettől, a KISZ szervezettől.

Next

/
Thumbnails
Contents