Kertészmérnök 16. (1974)

1974 / 1. szám

kertészmérnök a Kertészeti Egyetem lapja XVI. évfolyam 1. szám Budapest, 1974. január 2013 NOV 0 5. Számvetés és feladatok A gazdasági év végén, az oktatási év kö­zepén, önként kínálkozik az alkalom munkánk értékelésére. A mögöttünk lévő esztendő sokféle tevékenysége összegyűjtve lehető­séget nyújt az Egyetemen folyó sokrétű munka áttekintésére és bizonyos tanulsá­gok levonására. Egyetemi tevékenységünk feltételei tovább javultak, nemcsak intézményünk vonatkozá­sában, hanem az életünket döntő módon be­folyásoló belpolitikai és a nemzetközi helyzet számunkra kedvező alakulásában is. A gazdasági élet tervszerű, egyenletes fejlődése biztosította a kiegyensúlyozott munka lehetőségét Egyetemünkön. Főhatósá­gunk megértő támogatása oktató-nevelő és kutató munkánk végzéséhez szükséges felté­teleket nagyrészt biztosította s ennek kö­szönhető, hogy nyugodt lelkiismerettel ál­lapíthatjuk meg, Egyetemünk dolgozói együt­tesen, ki-ki a maga munkahelyén, megtették azt, amit munkakörükkel kapcsolatosan vé­gezniük kellett. Tevékenységünk részletesebb megismerése céljából indokolt a fontosabb területek vázlatos áttekintése. Az oktatás-nevelés területén végz kánk Az 1972/75. tanévben összesen 285 okleve­les és üzemmérnök végzett Egyetemünkön /Termesztési Karon 128, Tartósitóipari Karon 65 tartósitó-üzemmérnök, Kecskemé­ti Főiskolai Karon 49, Gyöngyösi Főisko­lai Karon 45/. Felvettünk 427 hallgatót a nappali, lo5 hallgatót a levelező tago­zatra, igy szeptemberben 2o51 hallgatónk volt. A II.félévben a tanulmányi eredmények az előző évek átlagos szintjén mozogtak. Az egyes karok átlagai között nem volt lé­nyeges különbség /a legalacsonyabb átlag a Gyöngyösi Karon 5»28; a legmagasabb pe­dig a Tartósitóipari Karon 5>65 volt/. Dr.Dimény Imre miniszter elvtárs 14 hall­gatónkat részesítette Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjban. Örömmel közlöm, hogy hallgatóink nyári munkatáborozása érdekes és értékes szín­foltja volt munkájuknak. Külföldi hallga­tókkal vegyesen, és saját hallgatóink kü­lön is, résztvettek különböző épitési mun­kákon. A tábor vezetői közül külön dicsé­retet érdemel Schmidt Gábor egyetemi ta­nársegéd és Módos Ernő V.évfolyamos hall­gató. Az egyetemi építkezéseken kívül Szigetcsé- pen, Miskolcon, Ócsán, Pécsett és Balaton- aligán dolgoztak nyáron hallgatóink, a résztvevők száma 17o fő volt. Hasonlóan örömmel közölhetem, hogy hallga­tóink kulturális- és sporttevékenysége is tovább javult. Az oktatási feltételek további javulását tette lehetővé a központi egyetemi építke­zés második szakaszénak befejezése, a 250 fős kollégium és az looo adagos konyha-e­bédlő ünnepélyes átadásával. A tanulmányi eredmények természetesen nem tükrözik teljes mértékben a mögöttük lévő tanulás eredményességét. Sajnos még mindig sok vizsgát kellett ismételni hallgatóink­nak /Termesztési Kar I.évfolyam 54, Tartó­sitóipari Kar I.évfolyam 49/. Néhány hall­gatót fegyelmi vétség miatt kellett fele­lősségre vonnunk.

Next

/
Thumbnails
Contents