Kertészmérnök 18. (1975)

1975 / 1. szám

$S2fíf kerteszmernöK a Kertészeti Egyetem lapja XVTl évfolyam 1. szám Budapest, 1915■ január Ünnepi Tanácsülés Az Egyetemi Tanács 1974. december 31-én tartotta évzáró, kibővített ülését, melyen dr.Somos András akadémikus, egyetemünk rektora tartott beszámolót az 1974. évi munkáról és az 1975. év feladatairól. Be­számolóját az országos helyzetkép mélta­tásával kezdte: "Hazánkban az 1974 évet politikai szem­pontból a rendkívül mozgalmas, élénk te­vékenység jellemezte. Pártunk és Kormá­nyunk vezetői sokat tettek az európai bé­ke megszilárdítása érdekében. Fokozódott hazánk nemzetközi diplomáciai tevékenysé­ge. /Közvetítés a KGST és a nyugati orszá­gok között./ Nagy lendületet adott társadalmi és gazda­sági életünknek a Párt XI. Kongresszusa tiszteletére kibontakozó versenymozgalom. Jó politikai légkörben a X. Kongresszus határozatainak végrehajtása tervszerint haladt. Eredményekben gazdag esztendő van mögöt­tünk gazdasági tevékenységünkben is. A rossz időjárás ellenére jó termést taka­rítottunk be. Kisebb volt a cukorrépa és a szálastakarmánv terméseredmény. A ker­tészeti termék elegendő és átlagoan ol­csóbb, mint 1973-ban volt. A rossz őszi időjárás miatt sajnos sok kertészeti ter­mék felhasználhatatlamá vált /szőlő, zöldség/. Egyetemünk becsülettel helyt állt a saját területén. Munkánkat nagy felelősséggel és hivatástudattal végeztük. Oktatóink, kutatóink, gazdasági - műszaki és egyéb munkakörökben lévő munkatársaink gyakran bizonyították, hogy a hivatali kötelessé­gen túl is hajlandók foglalkozni feladata­ikkal. Hallgatóink túlnyomó többsége szorgalmasan tanult, a nyári félév vizsgái ezt számsze­rűleg is jól bizonyították. Reméljük, hogy a mostani vizsgák hasonló kedvező eredmé­nyekről tanúskodnak majd. A hallgatók magatartása, politikai állás­foglalása sem hagy különösebb kívánni va­lót. /Néhány esettől eltekincve szocializ­must épitő társadalmunk követelményeinek megfeleltek./ Jó munkát végeztek az őszi termésmentő betakarítási időszakban is. Hallgatóink és dolgozóink együttesen 1003- an / 6oo+4o3 / vettek részt a rendkívüli időszak munkáiban. Ezalatt 6300 munkanap teljesítménnyel segítették a különböző kertészeti termékek megmentését. Telje­sítményük 6500 q leszedett termény volt, amelynek pénzértéke 2 millió 300 ezer fo­rint. Értékes felajánlásokat tettünk Fővárosunk és Kerületünk környezetének szebbé, egész­ségesebbé tételéért is. Nézzük meg évi tevékenységünket közelebb­ről is! Mivel fő feladatunk az oktatás - nevelés. ezért indokolt e köré csoporto­sítva áttekintenünk kiemelkedőbb teljesít­ménye inket . Egy mondatba sűrítve ez igy hangzik: Tovább emelkedett az oktatás színvonala. A hangsúlyt az oktatási feltételek .javí­tására nelyeztük.

Next

/
Thumbnails
Contents