Kertészmérnök 18. (1975)

1975 / 1. szám

I í- Uj könyvek és jegyzetek /21 féle/ kia­dása.- Tantervi irányelvek, tantárgyi programok.- Komplex államvizsga szabályzat.- Gyakorlati oktatásra igénybe vehető gaz­daságok gyarapítása /12 bázis üzem + tanműhely/. Bázisüzemek: Kertészeti Egyetem Tangaz­dasága, Kecskemét-Szikrai Állami Gazdaság, Izsáki Állami Gazdaság, Bajai Állami Gaz­daság, Gyöngyös-Domoszlói Állami Gazdaság, Siófoki Állami Gazdaság, Nagykőrösi Kon­zervgyár, Egri Dohánygyár, Magyar Hütői- par Győri Gyára, HUNGAROVIN Borgazdaságok Export Vállalata, Sellye! Mezőgazdasági Gépész Szakmunkásképző Intézet, Jánoshal­mi Mezőgazdasági Gépész Szakmunkásképző Intézet. /Terv: A szentesi "Árpád" Terme­lőszövetkezet és további 8 tsz. bekapcso­lása ezek sorába./- Számítástechnikai Intézet építésének be­fejezése.- Postgraduális képzés bővitése:- szakmérnöki tanfolyamok szaporítása /dohánytermesztő, mikrobiológus/,- mérnöktovábbképző tanfolyamok szaporí­tása /1974-ben: 5 tanfolyam, 211 fő/,- felsőfokú technikumot végzettek to­vábbképzése üzemmérnökké /1974-ben 101 fő/. A tudományos kutató munka területét vizs­gálva néhány kiemelkedő eredményről szá­molhatok be. Uj fajták előállítása, tech­nikai ujitások, tudományos kiadványok stb. terén: Az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet a Zöldségtermesztési Tanszéken ne­mesített "Soroksári féldeterminált papri­kát" államilag elismert fajtává minősí­tette ; a Növényörökléstani és Nemesitési Tanszéken nemesitett "Kunbarát A 6/1. szőlőfajtát" államilag; "Biborkadarka" szőlőfajtát elő­zetesen; "Magyarfrankos" szőlőfajtát elő­zetesen elismert fajtává minősítette; őszi cukor sárgadinnye fajtajelölt bejelentését elfogadta. A Zöldségtermesztési Tanszék által kidol­gozott "Fóliasátrak vizfüggönyös fűtése" szabadalom elfogadására a bejelentés meg­történt. Az Erfurti Nemzetközi Kiállításon a Fais­kolai Termesztési Tanszék "Sajmeggy fais­kolai szaporitóanyag szemzett alanyok gyorsított eljárása" aranyérem elismerés­ben részesült. A Bécsi Nemzetközi Kiállításon a Táj- és Kertépitészeti Tanszék - dr.Mőcsényi Mihály egyetemi tanár irányításával bemutatott "Magyar Kert" aranyérem, arany dij és az Osztrák Mezőgazdasági és Erdészeti Minisz­térium állami különdija elismerésben ré­szesült . A Kulturális Minisztérium nivódijjal tün­tette ki:- Kádár-Eperjesi-Erdős-Edelényi: Borászat c. tankönyvét. /Az OIV - amely 1974—ben összesen 2 könyvet dijazott - a Borászat c. tankönyv szerzőit díszoklevél és pénz­elismerésben részesítette./- Balázs S.-Filius I.: Zöldségkülönleges­ségek c. könyvét;- Lelkes-Balogh-Nagy-Szántó-Schmidt-Virág- Far kas- Altorjai-Szügyi: Virágos Kert - Pihenő Kert c. könyvét. /A könyv elké­szítésében a Dísznövénytermesztés!-, a Növényvédelmi-, a Táj- és Kertépitészeti Tanszékek munkatársai vettek részt./ Az Országos Borversenyen /Balatonfüreden/ dr,Kozma Pál 2 szőlő fajtajelöltjének a bora, a Szekszárdi Országos Vörösborfesz­tiválon 2 vörösborszőlő fajtajelöltjének a bora nyert aranyérmet. Az MSzMP Központi Bizottságának Ágit.Prop. Bizottsága részére - a Párt XI.Kongresszu­sának előkészületei kapcsán - a Marxizmus- Leninlzmus Tanszék által készített "Mai falu társadalmi struktúrája és tudata" cimü tanulmány külön elismerésben része­sült. Az agrárfelsőoktatási intézmények részére elkészült egy országos "Politikai Gazda­ságtan" c. jegyzet, amelynek vezető szer-

Next

/
Thumbnails
Contents