Kertészmérnök 19. (1976)

1976 / 1. szám

A kongresszusi határozatok végrehajtása utján A Termesztési Kar MSzMP II. alapszerveze­tének októberi taggyűlése "Az MSzMP X?. Kongresszusa határozataiból adódó felada­tok a Termesztési Karon" cimü témát vitat­ta meg. Az előadó dr.Nagy Béla dékán elv­társ volt. A beszámoló kitért mindazokra a feladatok­ra, amelyek a XI. Kongresszus határozatai­ból, a Kar párt- és állami vezetőire és minden dolgozójára hárulnak. i A széleskörű vitaanyagból néhány kérdésről, elsősorban az intézményi /munkahelyi/ de­mokráciával és az oktató-nevelő munkával foglalkozó részletekről, Nagy elvtárs be­számolója alapján szeretnénk olvasóinkat tájékoztatni. Szocialista fejlődésünket mindinkább jel­lemzi a széleskörű demokratizmus. Ennek egyik legfontosabb vetülete, alapja a mun­kahelyi demokrácia. Ez teszi lehetővé, hogy az állampolgárok résztvegyenek a közvetlen környezetüket, munkahelyüket érintő kér­dések tisztázásában, javaslataikkal hoz- hájáruljanak az optimális döntések meg­hozatalához. A demokrácia aktivizálja a dolgozók szakmai- és politikai kezdemé­nyezőkészségét, lehetővé teszi az eddig rejtett szakmai és politikai tartalékok kihasználását. Az üzemi demokrácia szervezeti keretei egyetemünkön adottak. A választott tes­tületek tagjainak sorában minden réteg kép' viselteti magát. Lényeges, hogy a testü­letek munkáját, értekezleteit megfelelően előkészítsék. Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy a tagok, szakmai és politikai fele­lősségüknek megfelelően, felkészüljenek az ülésekre, megbeszélésekre, és tevéke­nyen vegyenek részt a határozatok kidol­gozásában. Ugyancsak fontos, hogy a hatá­rozatok meghozatalát követően választóikat gyorsan és megbizhatóan tájékoztassák,és ezzel is biztosítsák a határozatok végre­hajtásához a közvélemény támogatását. Kü­lönösen fontos ez hallgatói vonatkozásban, itt ugyanis a helyzet még bonyolultabb. A hallgatók most ismerkednek a közéleti szerepléssel, még nem ritkán gátlásokkal, a gyakorlatlanságból fakadó természetes zavarokkal küszködnek. Nem könnyű nekik egy testületben egyenrangúan szerepelni tanáraikkal: s ennek a fokozottabb embe­ri-, politikai- és idegi megterhelésnek csak úgy tudnak eleget tenni, ha megfele­lően felkészülnek a vitákban való részvé­telre. A túlzott szubjektivizmus, a diva­tos téveszmék káros hatásának ellensúlyo­zása nem képzelhető el másként, mint na­gyon agilis tanári közreműködéssel. A ta­nárok, az oktatók feladata megtanítani h. 0 i '« i Á A A aÉJt&JrM i /*.. 11 IMJL/ 2C13 KOV 05. I _ K U 11 Y r *) /ó kertészmérnök fjjjüQ a Kertészeti Egyetem lapja |fP IIh XIX. évfolyam 1. szám Budapest, 1976. január

Next

/
Thumbnails
Contents