Kertészmérnök 19. (1977)

1977 / 1. szám

Újévi kSsztfnté Az 1976-os esztendőben tovább növekedett a tudomány, a tech­nika, a kultúra jelentősége, egyszersmind növekedtek felada­taink az oktató-nevelő-kutató- és termelésfejlesztő munkában Ugyanakkor közéleti tevékenységünk is sokoldalúbbá vált. Egyetemünkön - ezt tárgyilagosan állapíthatjuk meg - jó a politikai hangulat, jó az általános közérzet. A felelősség- érzettől áthatott munka jellemezte dolgozóink, oktatóink és hallgatóink tevékenységét. Javult az oktató-nevelő munka hatékonysága, ifjúságunk a ta­nulmányi követelményeknek nagyrészt eleget tett. A szocialista demokratizmus fórumai szintén eredményesen mű­ködtek. A végzett munkát az elmúlt esztendőben is több kor­mány, miniszteri, szakszervezeti és KISZ-kitüntetéssel is­merték el. Egyetemünk tudományos tevékenységének elismerését jelzi a feladattervek kutatási főirányba foglalása. Kutatásunk az élelmiszergazdaságon belül a kertészeti termelés és tartó­sítás egészét átfogja, s fontos szerepet tölt be a kertésze­ti termesztés fejlesztésére hozott kormányprogramok megva­lósításával . Fiatal oktatóink, kutatóink, hallgatóink mind nagyobb há­nyada a TDK keretében, illetve a szakköri foglalkozások so­rán bekapcsolódott a tudományos munkába. Az ötéves és a távlati egyetemfejlesztési irányelvek, ter­vek szilárdan megalapozottak. Az oktatás-nevelés, a tudomá­nyos kutatás és a termelésfejlesztés hatékonyságának előse­gítése érdekében egyetemünket fokozatosan a kertészeti ter­melés, a tartósítás, a táj- és kertépítészet tudományos szellemi központjává fejlesztjük. kertészmérnök* IjgT-Li a Kertészeti Egyetem lapja XIX. évfolyam 1. szám Budapest, 1977. január

Next

/
Thumbnails
Contents