Kertészmérnök 21. (1979)

1979 / 1. szám

2 még érezni lehetett, tudtuk tehát, hogy nagy felvilágositó munkát kell végeznünk. Hallgatóink politikai állásfoglalása még nem volt olyan szilárd, megalapozott, mint napjainkban, még sokukat megtévesztette a nyugati propaganda. A mezőgazdaság szo­cialista átszervezése akkor kezdődött. A főiskola oktatói komoly részt vállaltak a téesz-szervezésből, agitációs köruta­kon járták a falukat, segitve a helyi hi­vatalos tanácsi és pártfórumokat. Ez a forradalmi korszak az ifjúság neve­lése terén is komoly feladatokat rótt ránk. Hallgatóinkat fel kellett készíte­ni arra, hogy az újonnan megalakult szö­vetkezetek szakmailag elismert, politikai­lag stabil vezetői legyenek." Ezekről a feladatokról dr.Terpó András a lap első számában igy ir: "Főiskolánk­nak megvan a meghatározott helye és szere­pe a szocializmus építésének elősegítésé­ben, s ez a szerep nem is kicsi. A mi fel­I adatunk az, hogy egyre jobb munkát végez­zünk a kertészeti szakemberek nevelése te­rén, hogy olyan kertészmérnököket képez­zünk népgazdaságunk számára, akik a magyar falu forradalmi átalakulásának odaadó har­cosai, elősegitői lesznek. Lapunk egyik fontos feladata az lesz, hogy felkutassa és terjessze főiskolánkon azo­kat a hasznos tapasztalatokat, amelyek az ifjúság oktatása, nevelése terén haszno­san felhasználhatók.” "Ezek a feladatok lényegében ma sem vál­toztak" - teszi hozzá Terpó elvtárs. "Fő feladatunk ma is a sokoldalú kertész szak­emberképzés. A mezőgazdaságban az egész világon nagy átalakulások mennek végbe. E célnak alárendelten Egyetemünkön 3 ka­ron és több szakon folyik az oktatás, a hallgatók létszáma a 20 év előttihez vi­szonyítva megháromszorozódott. A mai hall­gatók sokkal jobb körülmények között vé­gezhetik tanulmányaikat. Tágabb tere van a hallgatói tudományos munkának, amelyet a TDK konferenciák kiváló eredményei és az egyéb tudományos fórumokon elért eredmé­nyek beszédesen bizonyítanak. Ma hallga­tóinkra az a komoly feladat hárul, hogy folyamatos tanulással, a politikai és tár­sadalmi életbe való aktív bekapcsolódással olyan szakemberekké váljanak, akik a ker­tészeti termesztés folyamatos fejleszté­sét meg tudják valósítani. Ez nem könnyű feladat, tekintve, hogy a mai magas tech­nikai- biológiai követelmények a hallga­tóktól sokkal nagyobb elméleti-gyakorlati felkészülést kívánnak." "Ha a 20 év előtti lap számait lapozgat­juk, megállapíthatjuk, hogy jellege nem változott. Feladataink kiszélesedtek, de ezekkel a feladatokkal képesek vagyunk megbirkózni"- mondja Tóth Mihály elvtárs, majd igy folytatja: "November 15-én az e- gyetem állami és pártvezetése beszámolt a Budapesti Pártbizottság Végrehajtó Bizott­sága előtt az 1974. dee. 9-i Párt VB ülé­sen született határozat végrehajtásáról és ez idő alatt az egyetem életében bekövet­kezett változásokról. A beszámoló kapcsán az egyetem jó értéke­lést kapott. Király Andrásné elvtársnő a Budapesti Pártbizottság titkára a Budapes­ti VB értékelését tolmácsolva elmondotta, hogy az egyetemen kiegyensúlyozott légkör, információs nyíltság tapasztalható. Az ál­lami és pártszervek együttműködési készsé­ge mind elvi, mind gyakorlati kérdésekben jó. Az egyetemen világnézetileg, ideológi­ailag jól megalapozott, elismert színvona­lú képzés és tudományos kutatás folyik. A Budapesti Párt VB értékelése egyetemi é- letünk realitását tükrözi. A közelmúltban lezajlott II. Ifjúsági Parlament hangula­ta, felvetett kérdései, aktivitása jól tük­rözik az egyetem demokratikus légkörét. Meg­állapíthatjuk, hogy az előző Parlamenthez viszonyítva itt is előrelépés történt. Mindezek együttesen bizonyítják, hogy 20 év alatt az egyetem a tárgyi és személyi fel­tételek tekintetében nagyon sokat fejlődött, s ezt a fejlődést tükrözi az egyetem lapja, a "Kertészmérnök" is. Ezekután megköszönöm dr.Tóth Mihály és dr.Terpó András elvtársaknak a tájékozta­tást, s további eredményes munkát és sike­reket kívánok mindannyiunknak, növekvő "iró" és olvasógárdát egyetemi lapunknak. Dr.Tömösközi Mária

Next

/
Thumbnails
Contents