Kertészmérnök 22. (1980)

1980 / 1. szám

/ 2 tekintő módon tegyék meg. A hatékonysági követelmények figyelembevételével vizsgál­ják felül az intézményi létszámnormatívá­kat, s érjék el az állóeszközök jobb ki­használását. Ennek eredményeként az alap­ellátáson kivüli területeken létszámcsök­kenést kell elérni. A hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást - a munkaerőigény pontosabb felmérésével, a túlképzés megszüntetésével - már az okta­tásban meg kell alapozni. Továbbra is törekedni kell az igazgatási ügyviteli feladatok egyszerüsitésére, s ez­által létszám-megtakaritásra. Szükiteni kell a főálláson kivüli foglal­koztatást, legalább 10 %-kal csökkenteni kell a szakértői munkára, megbizásokra, ho­noráriumokra, különböző tanulmányok készí­tésére rendelkezésre álló előirányzatokat. A fejlesztési politikában olyan szemlélet- változásra van szükség, amelyben a fejlesz­tési elgondolások a lassabban növekvő for­rásokhoz igazodnak és összehangoltabbak, szelektivebbek a korábbinál. A népgazdaság behatárolt teherbiróképességéből adódóan számos, alapellátásnak nem minősülő terüle­ten nincs lehetőség fejlesztésre, a felada­tokat a jelenleg meglevő eszközök, vagy a- zok jobb kihasználása utján kell megszervez­ni, teljesiteni. A rendelkezésre álló esz­közöket döntően a meglevő objektumok, beren­dezések fenntartására, korszerüsitésére kell összpontositani. Szigorú korlátozás alá kell vonni a - lakossági igények kielégítését is szolgáló - tartós fogyasztási cikkek beszer­zését /bútor, lakástextil, hűtőszekrény, rá­dió, televízió stb./. Feltétlenül el kell ke­rülni az intézmények működési, irányítási funkciói szempontjából luxus-jellegűnek mi­nősíthető beszerzéseket. Uj szakmai programok, koncepciók csak ak­kor indithatók, ha azok pénzügyi szükség­lete az előző évi előirányzat növelése nél­kül előteremthető és a jövőre nézve nincs kiadást növelő hatásuk. Határozottabb lépéseket kell tenni a feles­leges, túlhaladott tevékenység, szükségte­lenné vált szervezetek megszüntetésére. Mind a központi, mind a helyi jelentőségű rendez­vények és kiadványok terén mértéktartó, ta­karékos gazdálkodást kell - az e tárgyban megjelenő irányelvekben foglaltakat is fi­gyelembe véve - megvalósítani. Törekedni kell a bevételek növelésére s a költségek - különösen a személyi és reprezentációs jel­legűek - mérséklésére. Lényegesen mérsékelni kell a külföldi kikül­detések, programok, jutalomutak számát és költségét. Olyan rendezvényt, amelynek a ki­adásai a várható bevételekből nem fedezhe­tők, az állami költségvetésből támogatni nem szabad. A központi és a helyi célok maradéktalan, a rendelkezésre álló eszközök keretei között történő megvalósitását az ellenőrzések szín­vonalának és hatékonyságának növelésével is elő kell segiteni. Ez szerves részét kell hogy képezze a vezetésnek, mert a szakmai, pénzügyi, gazdasági, számviteli területek komplex vizsgálata teszi lehetővé a rend és szervezettség következetes betartását, a gazdálkodási kultúra növelését." A MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztálya az idézett pénzügyminiszteri utasitás vég­rehajtására feladattervben szabta meg a területéhez tartozó felsőoktatási intéz­mények teendőit a következőek szerint:- Fokozottabban kell gondoskodni az intéz­mény állagának tervszerű megóvásáról, fo­lyamatos karbantartásáról, a felújítási feladatok megvalósításáról, az elmaradt felújításoknál - korszerüsitéssel egybe­kötött - pótlásról.- A laboratóriumok több kart, illetve inté­zetet kiszolgáló szervezeti egységként kerüljenek hasznosításra.- A nagy értékű gépeknél, műszereknél töre­kedni kell a központi gazdálkodás kiala­kítására, a kari intézményi, intézmények közötti közös használatra.

Next

/
Thumbnails
Contents