Kertészmérnök 23. (1981)

1981 / 1. szám

Kertészmérnök. a Kertészeti Egyetem lapja XXIII. évf. 1. szám 1981. január I rv ^1 kisz I I í X. KONGRESSZUSA I Az ifjúság mozgalmi munkájában résztve­vők és az azt figyelemmel kisérők előtt ismert, hogy 1981. májusában összeül a KISZ X. Kongresszusa, hogy összegezze if­júsági szövetségünk öt év alatt végzett munkájának tapasztalatait, kijelölje a további teendőket, és megválassza vezető testületéit. A következő hetekben országszerte megkez­dődik a felkészülés politikai életünk eme fontos eseményére. A felkészülés és a ta­nácskozás sikere érdekében a KISZ Közpon­ti Bizottsága a közelmúltban tette közzé KONGRESSZUSI LEVELÉT mellyel a Kertészmérnök olvasói az ifjú­sági sajtón keresztül már megismerkedhet­tek. Minden egyes KISZ-tagunk személyesen is hozzájut a dokumentumhoz. Az ifjúság mozgalmi munkájának fejleszté­séhez kialakítandó javaslatok érdekében a kongresszusi levél néhány sajátosságára szeretném felhivni olvasóink figyelmét. A dokumentum tulajdonképpen vitairat, a- melynek célja a KISZ kongresszus előtti társadalmi szintű közös gondolkodás ser­kentése . E törekvés alapján érthető, hogy a Központi Bizottság szakított azzal a gyakorlattal, hogy a kongresszusi határo­zattervezet szövegének alapjául is szol­gáló irányelveket adjon közre. Az alapve­tő cél ugyanis az, hogy a X. Kongresszus határozattervezete úgy készüljön el, hogy hiven tükrözze a vitában résztvevők vé­leményét is. Az elmúlt öt év munkájának értékelése és a további tennivalók meghatározása csak demokratikus, érdemi vita alapján valósul­hat meg. Erre ösztönöz a kongresszusi le­vél őszinte hangneme, az ifjúság munkájá­val, életével, problémáival kapcsolatban megfogalmazott gondolatok nyilt felveté­se is.

Next

/
Thumbnails
Contents