Kertészeti lapok 1886

1886. Január / 1. szám

1. szám 1886. januárius. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HAVI KÖZLÖNYE. A lap-felügyelő bizottság : Emich Gusztáv (elnöke), Angyal Dezső, Dr. Dietz Sándor, Fekete József, Fuchs Emil, Kodolányi Antal, Molnár István és Szelnár Adolf. Szerkeszti az egyesület titkára Dr. FIALOWSKI LAJOS, (Budapest, VIII. Jozsef-utcza 5. szám.) Előfizetési ára évenkint 5 frt. Hirdetéseknél az egy-hasábos petitsor vagy helye 15 kr., tagoknak 10 kr. (a bélyegdijjal együtt.) Előfizetések és hirdetések a lap kiadóhivatalába (Budapest, IV. koronaherczeg-utcza 16. szám) küldendők. Ugyanott kapható egyes szám, ára 50 kr. Tartalom : Olvasóinkhoz. (A szerkesztőség.) Az országos magyar kertészeti egyesület. l)r. 1). S: A mükertészet kiállításunkon. Mi ULK VILMOS: Virágujdonságok 1886­ra (4 képpel). — Erikák (bangák) tenyésztése alföldön. ILSEMANN KERESZTÉLY : A melegház egyes levélnövényei : 1. Dioscorea. — Aethionema R. Br. BAND HENRIK: A szamóeza (földi-eper) haj tatása. NIEMETZ W. F.: Griiyot Gyula-körte (képpel). GILLKMOT VILMOS : Berlini konyhaker­tészet. NIEMETZ W. F. : Díszfa njdonságok. <1. d. : Az alcsuthi pálmaház (képpel). APRÓ IIIREK : Legmagasabb kitünteté­sek. — Nagylelkű adományok. — Az egye­sület rendes tagjainak száma. — Személyi birek. — Kinevezés. — Gyászrovat. — Európa első rózsakertésze meghalt. — A nevető-galambok. — Beküldött könyvek. — Uj árjegyzékek. A kitüntetések neme és jelmondatai. LEVÉLSZEKRÉNY : Kérdések. — Feleletek. HORITÉK: Lapunk munkatársai. — A szerkesztő üzenetei. — Kivonat az alapsza­bályokból. — Tagdíjak nyugtatása. — Hir­detések. Lapunk munkatársai : A következő t. ez. urak szíveskedtek közre­működésüket megígérni : Autjynl Dezső, k. vinezellér-képezdei tanár, Buda­pesten. Hand Henrik-, fökertész Hátóthon (Vácz ni.) Dr. Borid* Vines«, k. tud. egyetemi magántanár Bpesten. Dr. Csapodi István, k. tud. egyetemi szemészeti ta­nársegéd Bpesten. Deny 1er mii Li 'r ti '* / BpesU.'n. Dr. Dieti Ütni dor, Hc. tudj uayétemtifif juytaui U nársegéi B^tén | u 1 1 líam. ....'..y HW Fekete József, kir. tud. egyetem füvészkertjének fö­kertésze Bpesten. Forster Géza, földbirtokos Czonczóháton. Forstinyer Rezső, urodalmi fökertész Vedrödön. Fach» Emii, városi fökertész Bpesten. Gábor József, k. vinezellérképezde igazgatója Kr­Diószegen. Gillemot Vilmos, rózsakertész Bpesteu. lleykál Ede, urodalmi fökertész Pápán. lise mann Keresztéit/, k. gazd. akad. fökertész, Ma­gyar-Ovárott. l)r. Jurányi Lajos, k. tud. egyetemi nyilv. r. tanár Bpesten.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents