Kertészeti lapok 1891

1891. Január / 1. szám

1. szam. Hatodik évfolyam. 1891. Januárius. AZ vNINTfiZET KÖNYVTÁRA EGYESÜLET HAVI KÖZLÖNYE. ÍT. tf­Megjelenik minden hó 15-én. LLii A lap-felügyelő bizottság: Emich Gusztáv (elnöke), Angyal Dezső, dr. Mágócsy^iét ás Kuchs Emrf,—K uilul iTiyt-ftntal, Molnár István, dr. Schnierer Alat^gs^SzzUráf^ . szám, <T­DB NES JÁNOS (Budapest, IX. kerület, Lónjay-utdza lís-Vrr&TX am.) . -0* ; . . Kéziratokat vissza nem küldünk. : '/.- „ , í •> ' ''*>>.i. l i' • '* Előfizetési ára évenkint 5 frt. Előfizetések és hirdetések a láp "Kiadóhivatalába Hirdetéseknél az egy-hasábos petitsor vagy helye 15 kr., (Budapest, IV. koronaherczeg-utcza 16. szám) küldendők. tagoknak 10 kr. Ugyanott kapható egyes szám, ára 50 kr. Árjegyzékek vagy más füzetek mellékléséért dbonkint 20 gramm súlyig 1 kr., azon felül 2 kr. posta- és kezelő-díj fizetendő. T^^T-^HiOIVE. Lap Általános rész. Lap A növények vándorlásának tényezőiről és okai­ról. Ifj. Schilberszky Károlytól 7 Rovarirtók a melegházakban. (Két képpel) 11 A magvak csirázó képessége és annak tartama. Spiegel 8.-től 14 A pajorok kiirtása a faiskolákból. B.J-tol 15 Diszkertészet. Virágzó Fourcroya gigantea Vent, a budapesti egyetemi növénykertben. (Képpel). Sch K-tól 1 A Nymphaea tbermalis nagyváradi termőhelye és története. Dr Simonkai Lajostól 3 Victoria regia (Schomb). Hanzel A-tól 9 Vicotiana colossea. ("Képpel) 13 Új magyar rózsa 21 Bouvardia Purity 21 Haemanthus Lindeni. N. E. Brown 21 Új Sonerilák „. 21 A virágfeslés siettetése vagy késleltetése 22 Begonia Baumanni ... — - ... 22 — Orchideák megnevezés* 22 Irodalom. — Kérdések. — Forgalom és üzlet. 28 Emlékeztető 23 Érdekes virító növények 23 Gyümölcsészet. A miből okulni lehet 23 A gyümölcsfák mély ültetésének káros követ­kezményei. (Két képpel) 24 Az angoulemi herczegnő 25 A gyümölcs normális csomagolása 25 A bordeauxi folyadék A hemyófogó enyv káros hatása a gyümölcs- 26 fákra 26 Emlékeztető 27 Konyhakertészet. Czélszerű váltógazdaság a konyhakertészetben. Honti Jánostól 17 Broccoli. Sprenger C.-töl 19 Mikor vessünk és ültessünk a konyhakertekben 27 Igen korai zöld borsó ... .„ 27 Emlékeztető 27 Kivonat az alapszabályokból. 5. §. Alapitó tag az. aki az egyesület alaptőké­jének gyarapítására egyszer s mindenkorra legalább 100, azaz száz frtot befizet. Jogai ugyanazok mint ja JellcinŰ égy három even kA^flWfftii ÎÎ. P-.tllt ^' l'^B Jügg ,vn Î. ),• '.' .ik! Ttn­nM.C.,*:^ & minden feddhetetlen it arra kötelezi, hogy a i öt frt tagdíjat fizet, havában az egyesület pénztárába fizetendő be. 8. §. A rendes tag jogai : a) Köz- és szakgjüléseken résztvesz és szavaz. b) Választó és választható. c) Az egyesület szaklapját díjtalanul kapja. d) Az egyesület összes helyiségeit és rendezéseit «zabadon látogathatja. Il«)épö díjjal járó rendezésekre még egy sza­* • kaphat. Reklamácziókat csak a-^t&ö hónap 15-ig fogadunk el.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents