Kertészeti lapok 1891

1891. Január / 1. szám

Közlönyünk e számával a liatodik évfolyam első számát ajánljuk a kertészet iránt érdeklődő tisztelt olvasó közönség szíves ügyeimébe. Az évek e szép száma, úgy liiszszük. teljesen felment attól, hogy közlönyünket, mint a kertészet összes érdekeinek képviselőjét nagy hangzású szavakkal ajánljuk. Ugyanabban az irányban fogunk haladni ezután is, a melyben eddig haladtunk, ugyanazon érdekeket fogjuk képviselni, a melyeket eddig képvi­seltünk s a melyeket ebbe a pár szóba foglalhatunk össze: a liazai kertészetnek helyes irányban való fejlesztése, mely czélból ezután is közölni fogunk időszerű nagyobb és kisebb eredeti közleményeket a kertészet minden ágából, s a mellett figyelemmel fogjuk kisérni, mint eddig is, a külföldi kertészet fejlődését s nem fogunk késni mind azt, a mit abban hazai viszonyainkra nézve czélszerűnek és alkalmazhatónak találunk, t. olvasóinkkal azonnal közölni. Közlönyünket ezután is számos illusztráczió fogja élénkíteni; azon­kiviil a legérdekesebb virág- és gyümölcsujdonságokat lehelőleg színes képekben is be fogjuk mutatni. így már a legközelebbi számban egy eredeti új magyar rózsa színes képét mutatjuk be; szóval azon leszünk, hogy lapunk minél változatosabb,minél tartalmasabb és minél élénkebb legyen. Közlönyünk havonkint egyszer, minden hó 15-én jelenik meg. A lapot a megjelenés napján pontosan elküldjük s azért kérjük t. tagtársainkat és előfizetőinket, hogy akik a hónap 18-ig meg nem kapják, az elmaradt számot azonnal, közvetlenül a szerkesztőségnél (Lónyay-utcza 13, a.) reklamálni szíveskedjenek. Közlönyünk hatodik évfolyamának első számát azzal a kérelemmel ajánljuk eddigi tisztelt olvasóink szives figyelmébe, hogy azt a kertészet iránt érdeklődő ismerőseikkel is megismertetni s azoknak figyelmükbe ajánlani kegyeskedjenek. .A. szerkesztőség. ar~ A tagdijak nyagtatását és az új tagok névsorát térhiány miatt a legközelebbi üzámban közöljük. HIRDETÉSEK. A félhasábos petit sor vagy helye 15 kr. ; az egyesület tagjainak pedig csak 10 kr. ; mely díjon kivűl külön bélyegilletéket nem követelünk. Többszöri hirdetést olcsóbban számítunk. „KERTÉSZETI IFCŒ^" ^ia,d.ólxi^a-ta.la. : Budapest, IV. leer. Koronaherczeg-utcza 16. sz. alatt. (Szelnár József mű- és kereskedelmi kertészete.) Díszgyvjteményemböl ajánlok csakis újabb és nemesebb fajtákban: 10 fajt, erős szaporító növényeket 3 frt-val, 50 fajt, erős szaporító növényeket 13 frt-val, 25 » » » » 7 » 100 » » » » 25 » utóbbiakat az összes újdonságokkal. — A fiatal növények szállítása kis cserepekben tavaszszal veszi kezdetét és ezeket fél áron adom. Seines rözsa ojtö-ágak naponkénti szállítás mindenfelé csakis nemes fajokban. Egészséges galyak, erős adagok, olcsó áron. Külön árjegyzék ezekről ingyen és bérmentve küldetik. MÜHLE VILMOS kertészeti telepe Temesvárott.

Next

/
Thumbnails
Contents