Kertészeti lapok 1912

1912. Január / 1. szám

KE RTËSZET I LAPOK XXYIL évfolyam 1912. 3 an uár. 1- füzet. A huszonhetedik évfolyamhoz. Az új évvel az Országos Magyar Kertészeti Egyesület és a jelen számmal a szaklapja működésének huszonhetedik évébe lép. Az évforduló küszöbén csak egy kívánság lebeg ajkunkon, egy kívánság tölti meg szívünket: legyen szerencsés és boldog a magyar kertészet újéve, legyen sikeres és áldásthozó az egye­sület működése, legyen hű és odaadó vezére a Kertészeti Lapok a magyar kertészeknek és kertkedvelőknek szeretett és kedvelt munkatársa, akivel hasznukat, sikerüket és boldogulásukat elősegítik. A Kertészeti Lapok ezentúl js az lesz, ami volt : hű tolmácsa a magyar kertész törekvéseinek, harcosa eszméinek, szószólója ügyeinek, jó barátja és tanácsadója. A szerkesztőségnek állandóan az a törekvése, hogy egy min­den tekintetben elsőrendű lapot nyújtson olvasóinak, amely úgy a tudomány, mint a gyakorlati élet vívmányairól állandóan és kimerítően tájékoztatja; minden fontos kertészeti, gyakorlati és társadalmi, valamint kereskedelmi eseményről hírt ad, éber figye­lemmel kíséri mindazt, ami a kertésztársadalmat és a kertkedvelő­ket, a termesztőt és fogyasztót érdekelheti. Nem teszünk hang­zatos Ígéreteket, hanem egyszerűen hivatkozunk lapunk mult év­folyamára és annak Mecsatolt tartalomjegyzékére, amelyek törek­véseink bizonyítékai és egyúttal zálogai is. Hogy igéretünket miként váltottuk be, azt megítélni az elfogulatlan bírálatra bízzuk, amelytől nem félünk, mert meg vagyunk győződve, hogy többet sem tartalmilag, sem mennyiségi­leg senki nem adhat. Jelszavunk a folytonos haladás; ezt tartjuk szem előtt a jelenben is, ezt munkáljuk, erre törekszünk. Munkatársainké az érdem, akik velünk dolgoznak és ben­nünket munkánkban támogatnak. Hálás szívvel köszönjük az eddigi támogatást és kérjük azt a jövőben is. Köszönetünket kifejezve, kívánunk összes munkatársainknak és szíves olvasóinknak boldog, sikerdús újévet. A szerkesztőség. I agrártjdov-~r 1 i . I KERT- ÉS SZŐLŐGAZDASÁG TUOOITÓÁIWÍ KA B KÖNYV^&X ! M«m Ao-w.. ^ V fcr r sr.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents