Kertészeti lapok 1932

Lapszámok - 2011-01-01 / 1. szám

KERTESZET! LAPOK A MAGYAR KERTÉSZET TUDOMÁNYOS, GYAKORLATI, TÁRSADALMI KÖZLÖNYE Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület, a „Virágos Budapest — Virágos Magyarország" mozgalom és több társegyesiilet hivatalos lapja Előfizetési ár: Egy évre 16 pengő, egyes szám 1.50 pengő. Meg­jelenik minden hó 1-én és 15-én Csekkszámlaszáma: 4C627. A m. kir. belügyminisztérium 305 1928. Ein. számú körren­delet a városoknak és községek­nek megrendelésre ajánlja 1. SZÁM XLVI. ÉVFOLYAM 1932 JANUÁR 1 Felelős szerkesztő : CSÉRER GYULA az Orsz. Magyar Kertészeti Egyesület titkára Főszerkesztő : DR. DARVAS FERENC m. kir. gazd. főtanácsos Szerkesztő : MADARÁSZ ALADÁR okleveles kertész, tanár Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., Üllői-út 1, II em. :-: Telefon: Aut. 874—71 Fiókszerkesztőség és kiadó. : Békéscsaba, Debrecen, Kecskemét Miskolc, Nagykőrös, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Szolnok Amerikai megbizottaink, akik hirdetésfelvételre jogosultak : Kondé Ferenc Csikágó, Palinszky János Pittsburgh Újesztendő — — — — — — — — — gróf Teleky József: A káposztafélék hazai termelé­sének megszervezése — — — — — — Budai József: A vértetű legyőzése — — — — Kondé Ferenc dr.: A californiai gyümölcs szállítása és csomagolása — — — — — — — — TARTALOM — 1 Sávoly Sámuel: Gyümölcstermesztők és méhészek béka-egér harca — — — — — — — 6 2 Szilágyi Dezső: A fenyők — — — — — — 8 4 Időszerű munkák a kertben — — — — — — 10 Egyesületi élet és hirek — — — — — — — 12 5 Szerkesztő postája — — — — — — — — 15 Újesztendő Az egész világ gazdasági életére ránehezedik a kínos válság, amely bizonytalanságával megdermeszti a lelkeket, hátráltatja áz alkotó munkát és a bízó lelkekben is úrrá lett a gond, a bizonytalan jövő feletti kínos töprengés ... A világ szenvedéséből fokozottan veszi ki részét a mi szerencsétlen országunk is, amely annyi év óta hiába várja a feltámadást ! Nemcsak az anyagi gondok, a nél­külözés, a szorgalmas munkánk hiábavalósága feletti el­keseredés az, amely lelkünket fájdalmas érzéssel tölti el, — de sokszorosan megnövekszik fájdalmunk 'akkor, ha arra gondolunk, hogy a mi szép országunk, amely termé­szetadta kincseivel a jólét, gazdagság kiapadhatatlan for­rása lehetne, a helytelen gazdálkodás áltál könnyek és ke­servek országa lett. A gondterhes kínos órákban szomorú elégtétel szá­munkra, hogy a beteljesedés igazolta szomorú jóslásun­kat: amíg Magyarország át nem tér a belterjes gazdálkodásra és e mezőgazdaságban a kertészet az öt megillető fontos szerephez nem jut, amíg a többtermelés csupán a mennyiség növelésére és nem egyszers­mind u helyes irányban megszervezett mi­nőségi termelésre is irányul: addig hazánk közgazdaságának egyensúlyát nem talál­hatjuk meg. Ma már nem a feltevések, hanem a tények követelik parancsolóan mezőgazdaságunk újjászervezését és ezen újjászervezésben a kertészeti termelés kiépítése a legfon­tosabb feladat. A való élet, a meg nem hazudtolható szám­adatok követelik a racionalis újjászervezést. Ha ez az új­jászervezés megindul, amint meg kell indulnia: felszaba­dul az alkotó magyar őserő és végre oly hosszú évek szo­morú elhagyottsága után új életre ébred a tespedésből a magyar kertészet is! Készüljünk a szép, boldog jövőre hittel, bizalommal ; a szomorú ma, amely már soká nem tarthat, ne csüggesz­szen el bennünket; acélozzuk erőnket, hogy a megújhodás korszakát az egységes, erős, kitartó alkotó munkára kész kertésztársadalom fogadja! Ebben a r&niényben köszöyit­jiik az új esztendőt és köszöntjük szeretettel lapunk min­den olvasóját!

Next

/
Thumbnails
Contents