Kertészeti szemle 1938 - 10. évfolyam

1938. január / 1. szám

2 a munkájában látja a virágosabb és kielégítőbb jövő zálogát is. „Katonás­kodás az élet" — mondotta egy kiváló gondolkodó. Mi, magyar kertészek, fokozottabb mértékben érezzük és tudjuk, hogy harcolnunk kell a termé­szetben és a mindennapos emberi életben is. Küzdelemre és önismeretre ösztönözzön bennünket az a tény, hogy a szomszédos államok kertészeti kultúrája nagyot fejlődött és nagy jólétet biztosított művelőinek. Nem kell fejtegetnem ezzel kapcsolatban kötelességeinket, hiszen azoknak lényegére mái előző soraimban úgyis rámutattam. Kötelességeinknek szent és haza­fias voltát kívánom azonban különösen a szivekbe vésni. Tegyük szivünket­lelkünket e gondolatok és eszmék befogadására olyképpen méltóvá, hogy száműzzük belőlük az irigységet és a gyűlölködés érzelmeit. Ne keressük folytonosan másokban a hibát, mert hiszen ezáltal magunk követjük el a legnagyobb hibát. Helyes önismeretünk elvezet bennünket ahhoz a kari összetartáshoz, amelyre jelenünkben van legégetőbb szükségünk. Vegyük végre tudomásul azt, hogy az ország külső ellenségein kívül még a kenyerünkhöz nyúló álőstermelok tömegeivel is késhegyig menő harcot kell megvívnunk! Harc és küzdelem jegyében indul az új év. Fokozni fogja küzdelmes munkánkat az is, hogy különösen májusban igen nagy mennyiségű virág, zöldség és gyümölcs-félékkel kell ellátnunk a világ minden részéből ide özönlő idegen vendégeinket. Szent István szelleme közeledik hozzánk ebben az új esztendőben. Az ő szelleme nemesítse meg lelkünket és adjon erőt karjainknak, hogy szent egységbe forrva minden igaz vágyunknak és hiva­tásos kötelezettségünknek eleget tehessünk. VARGA MÁRTON ügyvezető elnök. Magnóliák Tagadhatatlan, hogy kertjeink e­gyik legszebb díszét képezik kora ta­vasszal a még lombtalan csupasz fák és bokrok közepette a Magnóliák fel­tűnő nagy, fehér, piros vagy rózsa­színű tulipánszerű virágaikkal. Nem kevésbbé szépek és feltűnőek a lomb­fakadás után, teljesen lombos állapot­ban virágzó fajok sem. Ezekre a rit­kábban látható fajokra akarom a fi­gyelmet felhívni cikkemben, mert ezek egymás után, megszakítás nélkül meg­hosszabbítják a Magnóliák virágzási idényét egész augusztusig. A Magnóliák hazája Északamerika (7 faj), valamint Keletázsia, Kina és Japán, (mintegy 30 faj). Különösen Kina belsejében még legújabb időkben is találtak ismeretlen új fajokat. Ezek közül most csak azokat akarom ismer­tetni, melyek kámoni arborétumom­ban télállóknak bizonyultak és faisko­lákban már szaporíttatnak. Az egyes fajokat a virágzás sorrendjében is­mertetem. Legkorábban virágzik a Magnólia salicifolia Maxim. Japánból. Enyhe tél után korai tavaszodásnál már március végén, április elején hozza hófehér vi­rágait karcsú hajtásai csúcsán. Olyan, mintha az egész bokor nagy, fehér lep­kékkel lenne belepve. Többnyire na­gyobb, karcsú bokor, de fává is fejlő­dik. Levelei — mint azt neve is mu­tatja — hosszúkás, keskeny lándzsa alakúak. Csak néhány nappal később virág­zik a M. stellata Maxim. (Halleana hort.) Szintén Japánból, az előbbivel szemben sűrű ágazatú, inkább széles, 3—4 méter magas bokrot alkot, gaz­dagon telve hófehér, csillagalakú vi-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents