Kertészeti szemle 1943 - 15. évfolyam

1943. január / 1. szám

KERTÉSZETI SZEMLE AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉS ZETI EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési ár egy évre 10 P. Egyesületi helviség: XIV., Városliget, Stefánia-út, Kertészeti Kiállítási Csarnok. Tartalomjegyzék: Varga Márton: Újév küszöbén. — Magyar Gyula: A Cyclaraen persicum többéves termesztése. — Scholtz Géza: Gyümölcstermesztésünk jövője. — Máthé János: Két értékes téli gyökérzöldségünk. — Kis János: Keressünk raffia pótlót. — Ág István: A Szövetkezet mindannyiunk érdeke. — Liszka Jenő: Kertészeti egyetem. — Külföldi i növényújdonságok. Új szineslevelü Begonia gracilis. — Időszerű tennivalók. — 3 Egyesületi élet és hirek. — Virágpiac. I A6RARTU00VÍÁNYI EGYE KE RT- ÉS SZÖIÖGAZDASAGTUDOMÁÍ Újév küszöbén j kónyvtái naplöszám­Tizenöt évvel ezelőtt az Országos Magyar Kertészeti Egyesi'detnek egy minden l nemesért és közhasznú célért lelkesülő csoportja elhatározta, hogy a magyar kertészeti haladás ügyét a nyomtatott betű erejével is szolgálni kivánja. Az évforduló alkalmával, ha visszatekintünk a megtett útra és mérlegeljük az eléri eredményeket, akkor nyugodt lelkiismerettel állapithatjuk meg, hogy nem hiába dol- . (/óztunk. r 13 A „Kertészeti Szemle" hősiesen megküzdött a kétkedés, a gazdasági ellehetetlenülés és a folyton változó viszonyok ezernyi akadályával. Megtörte a sorainkban felburjánzott közönyösséget is. Az újesztendő küszöbén bizakodva tekintünk a jövőbe és hiszünk abban, hogy egyszer mégis szétoszlatlak a vészt rejtő felhők fölöttünk s a kiderült égboltról békét jelentő meleg napsugár árasztja majd el a meggyötört népeket és sokat szenvedett •> nemzetünket. Hisszük, hogy azok az olvasóink, akikhez mi e lap hasábjain szólunk, megértik ' törekvésünket, ami nem más, mint a magyar kertészet tökéletes kiépítésének és ezen keresztül a magyar kcrtésztársadalom boldogulásának önzetlen szolgálása. Továbbra is főtörekvésünk, hogy lapunk a közhasznú célokon kivid az irodalmi ú szinvonalat is megüsse, ezért bizunk abban, hogy munkatársaink a jövőben is a legjobb , tudásukkal támogatnak bennünket. Jóakaratú igyekezettel arra is törekszünk, hogy a „Kertészeti Szemle" hű tükre, komoly tanácsadója és nélkülözhetetlen jóbarátja legyen a magyar kertésztársadalomnak, fogy kitűzött céljainkat elérhessük, támogatásra van szükségünk. Komoly támogatást | várunk kartársainktól és a mellettünk felnövő ifjú kertésznemzedéktől. Kartársainktól várjuk az előfizetés és hirdetés útján történő támogatást, a kiválóan képzett magyar kertész ifjúságtól pedig e lap szellemi részébe való fokozatos bekapcsolódást. Az ifjúság közreműködésére különösen azért számítunk, mert hisz nekik kell egykoron átvenni \ fáradt kezünkből a tollat s az általunk lerakott alapokra felépíteni, a jövendő nagy ;j Magyarországnak minden kartársra egyformán kiterjedő megelégedettséget, nyugodt munkát és életet biztosító szervezeteit. Amikor az önzetlen munkavállalás buzgalmának jegyében megkezdjük az új esztendőt, igaz hitével annak az egységnek, amely az Országos Magyar Kertészeti Egyesület nagy táborának legyőzhetetlen erejét adja, őszinte szívvel kívánom, hogy legyen a múlté a sok szenvedés és bánat s az új esztendő hozzon békét szép hazánknak s az egész magyar kertésztársadalomnak. 1 ' < V ar g a Már t on jj az 0. M. K. E. ügyvezető^ - ..; elnöke. . » » t. J ' .t.í» »"- . •.' !» »»'<>• m

Next

/
Thumbnails
Contents