Királyi Közjegyzők Közlönye, 1897 (3. évfolyam)

1895 / 1-2. szám (január-február) - KÖZGYŰLÉSEINK

TTT. évfolyam. 1897. Január—Február hó. 1—2. szám. FOLYÓIRAT A PEBENKIVÖLI TÖÜYÉNVKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. A MAGYARORSZÁGI KIRÁLYI KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. Szerkeszti Dr. Charmant Oszkár, fiumei kir. közjegyző. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIRÁLYI KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Előfizetési ár : egész évre 5 írt, Megjelenik Szerkesztőség és kiadóhivatal: fél évre 3 frt havonkint egyszer. Eiume, Riva Szápáry 8. TARTALOM: Közgyűléseink. — A házassági szerződések gyámhatósági jóvá­hagyásáról — A közjegyzői helyettesi intézmény megsemmisítése. — A végrendele- tek kihirdetéséről. — Nyilt kérdés. — Vegyesek. _______________________________ K ÖZGYŰLÉSEINK. Utolsó közgyűlésünk elé két közérdekű fontos indítvány került. Az egyiket a szombathelyi kamara terjesztette a közgyűlés elé, a másikat a zilahi közjegyző-kartársunk. Mindakettőt közöl­tük e folyóirat megelőző füzetében, nem szükséges tehát tárgyu­kat újból részletesen ösmertetnünk. Csak a két jelző miatt, amit épen használtunk és szemben azzal a könnyüvérü elbánással, amiben a közgyűlés mind a két indítványt részesítette, tartjuk szükségesnek, mielőtt meg nem érdemelt sorsukkal foglalkoznánk, kiemelni röviden azt, amit mi bennök az érintett jelzőkre érde­mesnek látunk — főkép az indítványok elsejében — s ami miatt a közgyűlésnek erre a két indítványra vonatkozó határozatát, úgy tartjuk, nem lehet szó nélkül hagynunk. Az együk indítvány az igazságügyi ministeriumnak a szombat- helyi kamarához intézett 26,780/96. számú leiratának ötletéből, a kiskorúak házassági szerződéseinek ösmeretes, sokszor megvi­tatott kérdésével és ehhez képest a közjegyzőnek az 1874: XXXV. t.-czikk 69. szakaszából folyó kötelezettségeivel foglalkozik. A kérdést, mely különben is több mint akadémikus jelentőségű, a ministeriumnak tartalma és hangja szerint egyaránt meglepő leirata intézményünk elvi kérdésévé növeszti s ilyen gyanánt is terjesztette azt a közgyűlés elé a szombathelyi kamara. Tulajdon­képen két kérdésről van szó. Köthet-e kiskorú érvényesen házas­sági szerződést saját személyében, tehát törvényes képviselőjének

Next

/
Thumbnails
Contents