Királyi Közjegyzők Közlönye, 1916 (19. évfolyam)

Éves tartalomjegyzék

TARTALOM-MUTATÓ. I. Czikkek. Lapezátía A magyar közjegyzői intézmény története .............................. 1 29 65 109 155 A porosz ügyvédközjegyzőség............................................................ 6 33 69 Közj egyzői dijak és az örökösödési illeték.......................................................43 Kir. közjegyző tanuzási kötelezettsége...................................................................78 Végrendelet tétele a Ptk. szerint............................................................82 114 E lőjegyzés bírói utasításra az osztálykivonatban..............................131 170 K özokiratok és közvégrendeletek fölvételének kérdéséhez . . . 160 Bélyeg- és illetéktörvények módosítása............................................................195 Hagyatéki tárgyalások díjátalánya és az új illetéktörvény.............................225 Közjegyzők naptára...............................................................................................234 II. Felsőbirósági határozatok. Közjegyzői rendtartás. — Hagyatéki eljárás. — Telekkönyvi rendtartás. — Czégügyek. Váltóóvás. — A közjegyzői gyakorlatot érdeklő jog­esetek. — Adó- és illetékügyek. III. Közlemények. Alapítvány jogi létesülése..................................................... 59 Á rverése ingóságoknak...........................................................................................63 Árverése követeléseknek.........................................................................................152 Bélyegezé^e hagyatéktárgyalási jegyzőkönyveknek.........................................186 Bé lyegskaia, új...........................................................................................................218 Biztosíték értékpapírokban...................................................................................223 Családi otthon.............................................................................................................27 Díjszabás, közjegyzői.................................................................................................22 Értékpapír árfolyamok........................................................................ 106 223 252 Gyámhatósági illetékesség ..................................................................................253 Házassági szerződés...............................................................................................189 Hadiszolgálatban elhaltak halálának igazolása...............................................151 Hadbavonult ügyvédek.........................................................................................150 Harcztéren való eltűnés........................................................................................223 Hadb avonult örökös ügygondnoka.........................................................................61 Hadikölcsön................................... 27 H áborús segély végrehajtásmentessége..................................................................28 H agyatéki eljárás, kivételes...................................................................................104

Next

/
Thumbnails
Contents