Királyi Közjegyzők Közlönye, 1919 (22. évfolyam)

1919 / 1-2. szám (január-február) - H.: Az adótól való menekülés meggátlásáról szóló törvény és az ingatlanforgalom

XXII. évfolyam. Budapest, 1919. jan.-febr 1—2. szám. ÁLL. KOMM KÖZLÖNYE Folyóirat aperenkivüli törvénykezés és^közjegyzöi gyakorlat számára. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre . 14 kor. Félévre... 7 „ Tartalom: Az adótól való menekülés meggátlásáról szóló törvény és az ingatlanforgalom. — A hagyatéki kimutatás. — A buda­pesti közjegyzői kamara választmányának évi jelentése. — Felsőbirósági határozatok. — Közlemények. Az adótól való menekülés meggátlásáról szóló törvény és az ingatlanforgalom. Az 1919. évi II. néptörvény 19. §-a, mely elhibázott rendel­kezéseivel teljes jogbizonytalanságot idézett elő az ingatlanforga­lomban, rövid életű volt. A kormánynak ezen és egyéb rendel­kezések módosításáról novelláris törvényt kellett kibocsátania, mely mint 1919. évi XIV. néptörvény jelent meg és visszahatólag, az eredeti törvény kihirdetése napjától kezdődő hatálylyal lépett életbe. Az 1919. évi II. néptörvény 19. §-a tudvalevőleg az ingatlan élők közötti elajándékozását vagy „szétosztását“ (?) végül egyáltalán minden elidegenítését tilosnak és adóztatás szempontjából semmis­nek nyilvánította és pedig minden tekintet nélkül arra, hogy az az adótól való menekülés czéljából történik-e vagy sem? A 22. § szerint pedig az, aki ezen tilalomba ütköző cselekményt követ el, a közteherviselési kötelesség megsértésének vétsége miatt két évig terjedhető fogházzal stb. büntetendő, ha azt az adótól való mene­külés céljából és 100.000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, ha enélkül teszi. A 20. § szerint végül ezen tilalom alól az állam- kincstár érdekeinek kellő megóvása mellett a pénzügyminister ki­vételt engedélyezhet. Felelős szerkesztő : Dr. HÖLLISCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző. Szerkesztőség és kiadó- --— hivatal == Budapest, VI, Anürássy-út 1.

Next

/
Thumbnails
Contents