Kis Ujság, 1899. január (13. évfolyam, 1-31. szám)

1899-01-01 / 1. szám

KIS UJSÄG 1« Sü'ám. (3) Vasárnap, január 1. ahhoz fűződnek, 1? Bánffy báró t o * v á b b f á is feartson; á válasz pedig biztosítani fa á Pártot arról, hogy a kormány ne/°8 engedni az e r ő s fc a k n a k megállja he­lyéi» ha a p t neifl inog meg KétlTeiles« * »«ábaittfvfc­Hltati. Egyelőre ne®btatkozhák még a párt­ban a niegifigáfe 3i- Egyes lapok megnevez* nők egy pap öiypviselöt, á ki légttjábbatt kilépett VÖlna P&M kötelékéből. A párt VézötősésénekGnfean mindeddig hitték tü- dötfiÉtén ily kilfsékről. Ném lehet ASönban tagadni, fcegypftít kebélébefi fölötte nyomott kedv s hogy igei SÖkán 3?íhmtel Odvözulöé- flök min-h elfogadható körfi* p r 0 hl i § gh itt t é r v e t. Áih á békének sühbadelvüpti barátai is & kibontakozás első és elefiihfettetlén föltételének tartják-, bogy áz t s t f tí k e i ő leszerel* j é ti. E fccül, igy nyilatkoznak, mindén koihproihífhm a többség fegyverletételét eleníéné íisöbbség terrorizmusa előtt, ä ttilhek jővdö szempontjából még a látsza* tát is kei*®' kell. A szpdelvüpártból kilépettek a mai nap folyaán is megkisérlették az ellenzéki pártok véreinek ily iránybán váló befo­lyásolási Azt remélik, hogy nem lesz siker nélkül vő a törekvésük, ha csak az újévi beszédehem fognak disszonáns hangokat végyíte'a békéltetés munkájába.­jüsbStetnSk njeäztemtöje. Ú d a r á s z József korelnök is fog ujá beszédet inté/ni a szabadelvű- és a fügten ségi pártnak nála tisztelgő kül- döitsieihez. A szabadelvupárton remélik, hogy beszédek megmaradnak apárto- kor felül álló elnökhöz m é t ó korlatok között. Az öregiron nyoma sem látszik annak, hogy kifosztotta volna a korelhökség. Hogy milémszke erre a funkciójára, abból is ki­jfc^aaMWctMa«MK>ajcjjy. -iiaaraareiMaaagjBieawwMHMBacMiMnBM — Akkor a dolog, még sokkal komó- lyab mint én hittem. És okvetlen szükséges az,iogy ön ezt az összeget egyszerre űzesse ma — Haladéktalanul, — nem szabad egy pianatig sem halasztani. — Persze öü ezt csak írásban könyve- ldeg érti. — Korántsem, a szószoros értelmében ksapémben és pedig még most öt óra előtt» — Ez minden lehetőségen kivül áll. Ön Ihetetlent kíván én tőlem, de talán hi tele­pje elfogadna egy váltót is fizetés helyett. — Nem. Készpénzzel keli fizetném. — Ez teljes lehetetlen — felfelé mr. Mord székéből felkelve és a fejét csó­válva. Ezefl helyzetemben úgy vettem észre, hogy Már nem viseltetett irányomban mr. Clifford azzal a barátsággal, aZzal a szivén lyésséggel, . amelyet már tőle megszoktam, ügy éreztem magam mintha talán arcomról leolvasta Volna a tisztességtelenséget. Nem tudtam nyugodtan ülve maradni, felugrót* tam s nyugtalanul jártam keltőm fél 9 alá a szobában. Egy kis szünet után igy 32őlt mr. Clifford: — Mr. Brooke, ön mindig bizalommal viseltetett irányomban, kérem, mondja el rtekem őszintén, minő kelepcébe jutott ön? Bár én a pénzt minden akadály nélkül meg­szerezhetem, mégis talán lehetne találni más, könnyebb kivezető utat. Eh megállottám s azon gondolkoztam, hogy minő formában adhatom elő ügyemet, hogyan áruljam el adósságomat. (Folyt. fcóVt) tűnik, hogy á körelhökségé alatt tartott minden egyes képviselőházi öléé gyorsírói naplóját megküldi Amerikába a bátyjának, Madarász Lászlónak, a kivel élénk levelezést folytat a hazái dolgokról. Szélt Hálmán pnntozatai. A pozsonyi levél után megindult a sza­badelvű pártban az erjedés és a függetle­nebb elemek nyíltan kifejezték a helyzettel való elégedetlenségüket. Kétségtelen, hegy döntő jelentőségű fordulat állott volna elő ezen napokban, ha közbe nem lép Széli Kálmán, a ki az elégedetlenebb elemeket maga köré gyűjtötte és velük értekezletet tartott. Ezen az értekezleten felszólalt Fáik Miksa iä, erősen kikelve a klötür ellen. Az értekezletből kifolyólag Széli Kálmán három pontot terjesztett Bánffy elé, mint feltételt: 1. Nem szabad a Házat el­napolni, 2. Nem szabad uj válasz­tásokat e rendelni* 3. Nem szabad a klotürt behozni* Bánffy kijelentette, hogy a feltételeket elfogadja, hiszen a két első pontra nézve már többszörösen nyilatkozott, hogy a Há­zat sem elnapolni, sem feloszlatni nem fogja, a klotürt pedig annyival könnyebb elfo­gadnia, mert az a Tiszákon kivül úgy sem kell senkinek és egyszerűen, ha akarja, se bírja behozni. Mit lioxott FejérVáry P A kormánypárti képviselőket roppan­tul lehangolta az, hogy a miniszterelnök még mostanig sem tájékoz­tatta őkét a történendők- r ő 1. Sokan még újév előtt egy pártérte­kezlet egybehiváfeát követelték, hogy ebben a helyzet egész mivoltáról fölvilágosit&só- j kát nyerjenek, de Bánffy áZ Újévi beszédére ! Utalta őket. Ezt a beszédet várják most. A j miniszterelnök újévi beszédét a szerdai í minisztertanács állapította meg. E b e - Széd szövegét vilié fölbr. Fejérváry Bécsbö és önnek jóváhagyásához kérte a ko­rona hozzájárulását. Ezt meg is hozta báró Fejérváry. Azok a hí­rek, niiütha á honvédelmi á korona részéröl v u j a b b bizalmi- nyllaikozatot hóZoit Volna Bánffynak, értés ülésünk szériát téVesék. A hoirvAtOk nftgktdriása. Igen lényeges Stilyly&l bír a helyzet üj alakulásában ahörvát képvise­lők magatartása. A Josipovigh Imre horvát miniszter felmentése körül tör­téntek szinte hihetetlenné te- iszik, hogy Bánffy és J o s i - Ipovich között leszámolás 1 né történjék. Miután pedig JoSipo- VichUák a horvát képviselők táborában szá- 1 mos hiVé Van, ezeknek fellépése is űötttő j befolyást gyakorolhat Bánffy elejtéséhéi á szabadelvű pártban. lián tty legújabb hazugsága. A miniszterelnök é3 Széli Kálmán között január 18-dika előtt folyt tanáesko- zásbk során Bánffy hozta elő azt az aggo­dalmat, hogy a kúriai bíráskodással garan­tált tiszta választásbk a kiegyezést meg­hiúsítják; Széli Kálmán ezzel szemben mindössze csak arra szorít­kozott, hogy azt a tanácsot adja a mi* j niszterelfiöknek, hogy erről á fór* IduUirdl lojálisán irtésitsé a másik felet: a nemzeti pár­tot. Bánffy legutóbbi beszédében ezt más­képen adta elő, olybá tüntetvén föl a dolgot, mintha Széli is osztotta volttá Bánffynak az aggodal- m á t, hogy a kiegyezés miatt nem lehet a választások tisztaságát biztósitó kúriai bíráskodást megcsinálni. Ez a legújabb leleplezés Bánffy pozíció­jára nézve közömbös; nála már egygyel több vagy kevesebb esete a néra-ígazmon- dásttak álig Számít. A jjttliíiliai kJ év. A kormánypárt holnap délelőtt a sza­badelvű klubban gyűl ősszé és ott Podrna- nicky Frigyest üdvözli. Ihnétt fülrheíínék a miniszterelnökhöz. A függetlenségi és 48-as párt délelőtt a párt helyiségében gyűl össze. Itt Hen- tallér Lajos üdvözli Köss ü t h Feren­cet, kinek fifeszéde után áz összes feilenzéki pártók az 0 vezetésé alatt fölkferésik á ko- reüaököt, M a d a r á s a Józsefét, hogy nála tisztelegjenek. A nemzeti pártban II o r á n s z k y Nándor fog beszédet mondani Appönyi Al­bert grófhoz, HOdosSy Imre pedig Horánszky Nándor hót. A néppártban délután négy órakor fogják Molnár Jánost üdvözölni, A kiié|ictlej£ értekezleíc. A szabadelvű pártból eddig kilépett kép­viselők ma délután négy órakor értekezletre gyűltek Össze a Hnngária-szállódábán, hogy a’K-épvisélÖhäzbän január 2 áh találkozó uj helyzettel szemben tattusitáttdó ittagátár- tásVa öézvé foímasisef ii m e g ál­la p ódáéra juésanak. A disziden- sek sorából az első ülésben nyilatkozat fog tétetni, mély M 6 állÜáfó'glMágukat az uj helyzetben egész llatárózóitári még fogja jelölni* _ — A király és a kvóta, A mai nappal lejárt a kvótának a király által megállapí­tott érvénye. A hivatalos lap mai közlése szerint a király tavalyi megállapítását meg­hosszabbítja, még pedig egy teljes évre és a régi hozzájárulási százalék szerint. Az erre vonat­kozó királyi kézirat igy hangzik: Kedves B á n ff y báró ! Minthogy a magyar korona országainak és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá­goknak törvényes képviseletei között azon arányra nézve, melyben azok az 1899-dik évben a közös ügyek költségeihez járulni tartoznak, az 1867, évi Klí. törvénycikk 19., 20. és 21. §§-ai (1867. évi december hónap 21-én kelt törvény 3. §-a. Bir. torv. lap 146. szám) értelmében létesítendő egyezmény nem jött létre: a közös ügyek költségéihez való hozzájárulási arátty kér­dését az idézett törvény 21. §-a (az idézett törvény 3. §-á) alapján akképpen döntöm el* hogy az arány, melyben a magyar ko­rona Országai és á birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országos a közös ügyek költségeihez az 1887. évi XXIÍI. törvénycikk (Í8Ö7. évi május 21-én kelt törvény. Bir. törv. lap 47. szám) alapján az 1888-tóí 1897 ik évig terjedő időköz­ben, valamint az 1807. évig december hó 30-án kelt kéziratom aiapján az 1898. év­ben járultak, az 1899-ik év tartamára is változatlanul fentarta- t i k. Utasítom Önt, hogy ézt Köziűdömásra hozza. Kelt B é c s b e n, 1898. évi de­cember 30-án. Ferenc J ó z s e f, s. k. Bánffy báró-, s; k;

Next

/
Thumbnails
Contents