Kis ujság, 1920. március (33. évfolyam, 53-78. szám)

1920-03-02 / 53. szám

jMatyarorszag koripfzoia. IA legelső magv^lff ember : 'Horthy Miklós. Miről fogva tör­vényesen megriasztott feje a ■magyar államik, akit a nem- V.ctfciilés bizalma emelt a kor- mány?lSt^zékbp. Történelmű ük­ben a kormányzó fogalmával for- íradalmi eszmekörök kapcsolato­sak s most is államtördelő viha­rok után következett ránk a .kormányzóválasztás napja, a mely azonban ma éppen az újjá­született törvényesség határ­kövét jelenti. A vihar elült s a magVar gályát erős kéz vezeti a rév felé : Isten és a magyar alkotmány hevében,í Ezt jelenti Magyarország szárnál a a mai nap. Az a polc, amelyen Horthy /ül, .önmaga is elég ahhoz, hogy betöltőjének súlyt, tekintélyt és erőt kölcsönözzön. Ámde .HciHhy nem kér a helyétől •semmit, sőt -maga fokozza egyéni kiválóságai- .,yh-1 pozíciójárak iuifi<leii közjogi jelentőségét. Egy legenda tőüle- tett a cáttaiói öböl zugolyaiban, ezt a legendát lassanként hős­re gévé izmositották a viszonyok s Magyarország ma pajzsra eme­léssel tetőzte be a nemzeti dalia sor-úriak csodás lendületét. É- •ez a pajzsraemplés a mi meg­nyugvásunk, a mi bizodalmunk :ch reménységünk, ez. a mi jöven­dőnk. .Közel két esztendeig voltunk szélvészek labdája, orkánok ver­gődő játéka s dióhéj a háborgó világóceán hullámtornyainak leg­tetejém Egyetlen vágyunk,egyet­len imádságunk volt. partot érni. csöndesen, nyugalmasan, törvé­nyeink védelme alatt élni c föl­dön, amely ápol és eltakar, túrni a rögöt és dolgozni a kenyérért arcunk verejtékében, de élni, ma­gyarnak maradni s magyat hant alatt pihenni meg. É - várt uk az Embert, akinek ti kellett jönnie, mert vártuk, akartuk s műt a nemzet'vérző lelke idézte törhe­tetlen hittel, aminek az ereje ellentállhatatlan. Itt van közöttünk. . meg­hozta a hajnalt. meghozta a. tavaszt. A magyar éjszaka I hosszú sötétjének pir leadását, nemzeti telünk nehéz hídé;gébek nagyszerű jégtörését. Isten, .aki­nek nevére ma hivatkozott, a el - jjon karjának erőt, elméjének vi­lágosságot, szándékainak tiszta­ságot, akaratának szilárdságot, céljainak sikert és fegyvereinek büszke, ragyogó diadalt.'Mi pe­dig. magyar testvérek, főidőbe gó szívvel és emelt fővel kövessük h mi kormányzónkat, aki bizo­nyára el fog -vezetni, bennünket « nnnwoti Ígéret szent földiére. Horthy,Miklós " ország kormá Le!etté\nx 4 nemzt-tffyülés — Holtiaii Uh'­vénybe íktutjéik a kprmápyzpválasziást. — A Huszár kormány lemondott. —-Az nj kormány még e héten me fóliákul. Történelmi esemény eyjrhci,;. < . volt ma az oyrzágház jüéstermé. A legszélesebb • válasziójóg alapján összeült nc-mvetdVülés ina •. réfosz­totta máj Alntjyarormárjnal; iathjh’-, nes áliamfőjtí. Aa oiszag kormá/'Y- ZÓjy ,— mint az. már hetek óta bi­zonyos volt —­Horthy, Miklós fővezér, a magva; in Tüzeli hrcl r veg meg-' t ere tmoje'tett. A kormányzó, akit küldött, ég. hivott meg a nemzetgyűlésbe. . letette az esküt. Holnap törvénybe iktatják a kot-; mÓJtyzóválasztás megtörténtét és, e>,S!el ■ koruk uyjogil ag w befejezettI aü a megnyugtató tény. hegy a; forradalmak (kozta tátongó.űr o*,-‘ szagunk tői vénves és alkotmányos, életének eseteveit épületén meg­szűnt és kezdetét veheti a romokat eltakarító é* azoknak helyén építő üdvös mm?,ka, . .. , ... Megörökítésre méltó eseménye. •volt- még a m:mzetgyüléá mái. ülésé- •nélt; hogy fftovJí Károly minis/.- üí're’nök bejelentette a kormány lenton dásá . Az ülést délelőtt' fél tizrn'gy órakor nyi­tott;! nfeg.Balovszh.t István e’nök. A formaságok után nyomban a kormányzóválasztás követ kezeit'és pedig titkos szava,- sással. / . Be'adatott összesen 141 szavazat. ■Elnök nem szavazván. Horthv Miklósra 131 szavazat esett. Apporttá Aliiért grófra esett nél sí.íSvjv at. fEY-nk é’jrnxés.) Egy •szava'.óJap üres volt élkéKsíavív- zat • megoszlott. Enrvk folktpA* Horthy Miklóst Magyaromig . kormányzójául megválasatott ., nak jelentette ki az elnök. * (Hosszra ttir-ó . élénk. ..éljenzés- és meg-mcgüjiiíó taps. A nemzetgyű­lés tagjai felálltnak.) - , ! ! Küldöttség megy j a kormányzóért. A/, elnök indítványára a nem­zetgyűlés küldöttséget választott, amely a megválasztott kormány­zót a nemz •■tgyiilé. -be meghívja,' hogy a törvényes esküt- letegye. A küldöttség elnökévé Prohászla Ottokár dr..-tagjaiul pedig Gyö- ntöre.y György, Patacsi Dénes, Szvjj j Bálint és Uíjrön (tábor képviselőt választották. A kormányzó eskütétele Ezt a történeti eseményt a tiein- •zet-gyü’ás naplója á következőkben örök í i meg : ' ‘ (Horthy M kló--korhiányzóbelép; a terembe. A nemzetgyűlés tagjai felálltnak. Hosszantartó. c'énk é!- jeixzés és taps.) . . Rakovszky elnök: Kormányzó ij" ! Mágyampszág némzetgyü'éf e Ont Magyarot-Szág kormányzójául vákjsztoúa, meg. (É éulf él jenzés.) I Kérdeni, el méít ózta, tik-e, fogadni Mips var.őrs/ág konnányzpi tisztét ? i Horthy Mk'ós ke. hiányzó : Ma­gyarország kormányzói risztét hí- ^'Őgedotti. (Hosszam ártó, élénk él* jetizés ést:aps.) . Élgök.: Ez alko.lomjt.6l a magyar ■nemzetgyűlés nevében legazivélje-.

Next

/
Thumbnails
Contents