Kis Ujság, 1920. junius (33. évfolyam, 130-154. szám)

1920-06-01 / 130. szám

t 2 íírw.n K» UjSÁO _______________ Í930. jgmai. 1.' j A Burgonyaközpont milliói. (Windischgráétz herceg kérelme. — Soronkivül lefolytatják a vlzsgá- latot.) Miöt ismeretes, 1918-ban a rend­őrség letartóztatta a Burgonyaköz­pont ügyvezető igazgatóját, Mik­lós Jenőt, továbbá Marich László miniszteri tanácsost és az intézet más két tisztviselőjét is, akik a burgonya darából befolyt három is félmilliós üzletről nem tudtak el- számölni. A letartóztatottakat ké­sőbb szabadlábra helyezték — a Károlyi-kormány utasítására — és ugyanekkor Windischgraetz Lajos herceg ellen is kiterjesztették a vizsgálatot, azt azonban lefolytatni nem lehetett, mert a herceg abbán az időben Svájcban tartózkodott. Most, hogy hazaérkezett, maga kér­te a vizsgálat megindítását. Az igazságügy minisztérium most. visz- szaküldötte az összes iratokat a ■budapesti kir. ügyészséghez, azzal " meghagyással, hogy folytassák h az ügyben soronkivűl a vizsga- latot. Az ügyészség ennek megfele­lően áttette az iratokat a vizsgáló- bíróhoz, aki a két évvel ezelőtt meg­kezdett vizsgálatot most eürgőern | befejezi. A gyárigazgató titokzatos öngyilkossága. |(A Csap-utca titka. — Két revolver és két halálos lövés.) Ma éjjel fél 3 óra tájban a Csap- Utca 4. számú házban lévő rendőr­őrszobán lövést hallottak. A rend- lőrök kimentek az őrszobából, vé- | gigkutatték az egész környéket, de semmi gyanúsat nem találtak. Fél 1 5 óra tájban az őrszobába bement egy fővárosi lámpaoltógató és je­lentette, hogy a Gellérthegyen a Bérc-utcában a sziklák között egy térfiholtíest fekszik. Jelentették a főkapitányságnak, ahonnan bizott­ság ment ki, mely a jelzett helyen egy embert talált, akinek mind­egyik kezében revolver volt. A nála lévő Írásokból megállapították, hogy Mauthner Emil gyárigazgató, aki Bimbó-utca 14. számú házban lakott, A rendőrorvos megállapí­tása szerint öngyilkosság esete fo­rog fönn. A gyárigazgató dúsgazdag és egészséges ember volt s igy senki j sem tudja, mi kergethette a halálba. Növeli az eset titokzatosságál, hogy minőkét revolverből hiányzott egy-egy golyó és hogy a szivén és halántékán egy-tgy halálos lövés nyoma látszik. A holttestet beszállították a tör­vényszéki orvostani intézetbe. Választási előcsatározások Tiszántúl Je' f *— A politika eseményei. — Peczkaíék bűntársai. (A különítmény még hús* tagja kérrekerült. — A terrorista ügy­% év6V> A katonai városparancsnokig újpesti nyomozócsoportja letartóz­tatta Árvái István kőműves, volt terroristát, akiről megállapították, hogy a Beczkai-féle különítmény­ben teljesített szolgálatot. Vallo­mása alapján sikerült a Peczkai- féle különítménynek még szabadon lévő mintegy húsz tagját elfogni. Árvái vallomása szerint Peczkai helyettese Reintr Miksa budapesti ügyvéd volt, aki többször műkö­dött mint vádbiztos. Egy alkalom­mal tizenöt évi fegyházra, ítélt el egy vörös katonát Őzért, mert ellopott egy maréknyi cseresznyét és átlépte a szesztilalmat. A gyanúsítottak vala­mennyien Peczkai különitményé- ben szolgáltak és többrendbeli bűn­cselekményt követtek át. Átkisértók őket az ügyészség Markó-utcai fog­házába, M’g a Tijaántul lelkes szorgalom­mal folyt ai ünnepi agitáció a kerü­letekben, idehaza sem nyugodott a politika. A termésrendelet körüli ellentéteket kellett, elsimítani s úgy látszik,1%ogy a kérdést mindkét fel. fogásra nézve tökéletes módon fogják megoldhatni. A földművé képviae- ők csak alihoz ragaszkodnak, hogy ne jelentéktelen és a viszonyoknak meg nem felelő összeget állapítsa­nak meg a gabona árául. Ezzel a kérdés veszített jelentőségéből és a rendelet kiadásának mi sem áll útjában. Ez ügyben egyébként a kisgazdapárt után holnap a keresz­tény egyesülés pártja is értekezik* Ugyancsak holtrap este a sajtó­reform tárgyában értekezletet tar­tanak, amelyre Lingauer Albin nemzetgyűlési képviselő meghívta a kisgazdák vezetőembereit is a keresztény nemzeti egyesülés párt­helyiségébe. Kisgazdapárti népgyülések. Impozáns keretek között tar­totta meg a kisgazdapárt nyíregy­házai nagygyűlését. Nagyatádi Sza­bó István miniszter ezrekre menő tömeg jelenlétében mutatta ki, hogy bajainknak nagyrészt az a* oka, hogy a múltban az országgyű­lés nem képviselte a nép minden rétegét. Tiltakozott az ellen a vád fiién, mintha ők parasztdiktaturát akarnának. A forradalmi időkben is rgvedül a kisgazdapárt védte a polgárság érdekeit. Utána Paulusz Márton mondott programmbeezé- det. • Délután Nagykállón Rubinck Gyula bejelentette, hogy a kis­gazdapárt számbeli erejének tanú- jelét fogja edni azzal, hogy a hatal­mat a kezébe veszi. A külpolitikai helyzetet, ismertetve, megállapítot­ta, hogy a béke aláírásával a hely­set megjavult. A jelekből arra lehet következtetni, hogy elszakadt terü­leteinket visszakapjuk. A falusi jó­lét emelése sikerülni fog. garancia rá az a tény, hogy Horthy Miklós őfőméltnséga elvállalta a Falu- szövetség fővédnöke égét. Ezután a miniszter Nyírbátorba utazott, ahol jSzo.bó esperest ajánlotta képviselő­nek. Hajdúböszörményben Bethlen Istvánt egyhangúlag jelölte mind a két párt. Kovács J. Irt ván állam­titkár Nánáson, Hajdnhsdbázán. Büdszentmihálycm. Óserken és Tí- szalökön, nagyatádi Szabó István és Mayer János államtitkár pedig Csongoron, Mátészalkán és Fehér- gyarmaton tartottak még az ottani választógyüléseken nagysikerű be­szédeket. Haliér miniszter útja, Saller István kultuszminiszter több képviselő társaságában szom­baton este Szegedtn át Földeákra, majd Csanádapátfalváia ment, ahol gyáízbeszédet tartott a múlt év junius 20-án végbement román kegyetlenkedések miatt kitört zen­dülésben elesett harmincnyolc ma­gyar vérté nu Pírjánál és koezomt helyezet* a sírra. Délelőtt 11 órakor Csanédpalotára utazott és ott hosszabb beszédet mondott. Beszé­dében főképpen a béke aláírásának kérdésével és a földbirtokrefóm­mal, továbbá & termés értékesíté­sének módozataival foglalkozott. Hétfőn délelőtt Hajdúszoboszlón volt népgyülés, amelyen a miniszter szintén hosszabb beszédet mon­dott. Huszár Károly a gabona elosztásáról. A Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának intézőbizottsága ma dél­ben értekezletet tartott, amelyből kifolyóan a nemzetgyűlés holnapi ülésén napirend előtt fölszólal Hu­szár Károly volt miniszterelnök, nemzetgyűlési képviselő a gabona- fölösleg fölhasználása és a gabotur monopólium kérdésében. 9 A Friedrich-osoport jelöltjei. A Tisza ntulon élénk tevékenységet fejt ki a Friedfich-csoport is, mely- nők képviselőtagjai ma egyhetes sgitációs körútra indultak. Maga Friedrich István Hajdúszoboszlón, Debrecenben, Hajdúböszörmény­ben és Kunhegyesen mond beszé­det, Ercky és Csilléry Szatmáron, Zákánst és Hornyánszky képviselők pedig Csanádmegyében agitálnak. A csoport, mintegy harminc jelöltet állít a Tiszántúl. Az italmérési jog szabályozása. A nemzetgyűlés egyik legköze­lebbi ülésén báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter előterjeszti az italmérési jog szabályozásáéiról s zóló f ör vényja vasiatot. As uj debreceni főispán. Debrecenből jelentik : A belügy­miniszter Debrecen város főispán- kormánybiztosává Huber Cktódr.-t nevezte ki. Az uj főispán a napok­ban érkezik Debrecenbe és június első napjaiban lesz az installáció. A gabona-kérdésben a kor• mánynak nagy többsége lesz. A gabona igénybevételének kér­désében Gaál Geszten ismeretes in­dítványával kisszámú híveivel tel­jesen elszigetelten áll és a kormány javaslatának nagy i öbbeégp lesz. A holnapi ülésen különben napirend előtt fei fog szólalni Gaál, Gasz- ton is. ' M onsíre biinpör Székesfehérvárott. (Hatóság ellesi erőszak vádja tizen­három ember ellen.) Székesfehérvárról táviratozzak: A székesfehérvári kir. törvényszék ötös tanácsa ma kezdte tárgyalni dr. Po.izs Pál és tizenkét társa bün- pörét, A Károlyi-uralom idejében, 1919. február 2-án a vármegyeházá­ban hangzott el az eteó bizalmatlan­sági indítvány a hadseregzülleeztő Károlyi-kormány ellen, amelyet épen Károlyi Mihály öccse, gróf Károlyi József, Fej érmegye fő­ispánja tett meg. A bizalmatlansági indítványt egyhangúlag elfogad­ták, de másnap a demagóg vezérkar parancsának engedve, fegyveres katonák szállták meg a vármegye- házát és a tisztviselőket életveszé­lyes fenyegetésekkel kényszeritettéíc hűségnyilatkozat aláírására. Ennek a puecsnak értelmi szorzóit hatóság elleni erőszak bűntettével vádolja a kir. ügyészség. A tárgyalásra be­idézett nagyszámú tanuk között szerepei dr. Prohászka Ottokár me­gyés püspök, továbbá gróf Károlyi József főispán. A mai napon Paizs Pált hallgatták ki, aki olyan szín­ben akarja feltüntetni a dolgot, mintha ő & ha zát akarta volna meg­menteni. A biinpör folyamatban lévő tárgyalását Székesfehérváron óriási érdeklődés kitéri. A francia köztársasági elnök lemond. XXX XXXXXXXX X, X XXXXXX XXxxX X X X X Deschanel francia köztársasági el' nők mulatságos vasúti kalandja kö­vetkeztében Franciaországban el- nökválság van. A lapok igen heve­sen támadják Deschanelt. mert az akták közül, amelyeket az elnök magával vitt, eltűnt egy csomag, amelyek az európai és keleti ügyekre vonatkozó angol-francia, függőben lévő tárgyalásokról szól­tak. A kormány titkolózik, a rend­őrség azonban erősen nyomoz az akták után. Párisi jelentések sze­rint a z elnök lemondása küszöbön áll. Deechanel lemondása esétéq Paine áré és Jotinard volt algíri kor­mányzó jelöltségéről lehet- szó. Villamos összeütközés. (Két súlyos, öt könnyebb sebesült. Megindult a vizsgálat.) Tegnap délután a Kerepesi-ufc és Hungária-ut- keresztezésénél a kerepes i és a csömöri helyiérdekű villamos vasutak két kocsija össze­ütköző1!:. Az összeütközés követ­keztében. a kocsik összetörtek és az áblakszilánkok az utasok közül többe­ket megsebesitettek. A mentők öt könnyebben sérültet részesítettek első segítségben: Hedvig latrán gyógyszerészt, Ornyák Szilviát, G'ő- mörszki Margitét, Rácz Etelt ée Ma jer Ilonát. Nettem súlyosabban sérültek meg, Krebsz Júlia és Morvái Emília varrónő, akiket a mentők kórházba szállítottak. Aa összeütközés ügyében a rendőrség megindította a nyomozást. Internáliák az utcai árusokat. XXXXXXXX X/CX X XXX Az utóbbi időben nagyon elsza­porodtak az utcai árusok, akik kü­lönböző tiltott árucikkeket, d o- hányt'■ és fehérsüteményt árusítanak horribilis árakon és ez által a köz- gazdasági életre káros tevékenysé­get fejtenek ki. A rendőrség most már megeokalta ezt a garázdálko­dást és ezeket az utcai árusokat nemcsak megbünteti, hanem vala­mennyinek internálását is javasolja* A VI. kér. kapitányságon már ma internáltak is két utcai áiurt. XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXX Elfogott pokolgépes összeesküvők. (Kézigránátok a fáskamrában. — A házkutatás meglepetései,) Nagy Sándor őrnagy V x X X X X X X X X X X X X X X X X fel­jelentést tett a rendőrségen, amely szerint egyik katonája megismer­kedett Sebők Katalin tejárueitó leánnyal, aki egy kommunista bűn- i szövetkezet tagja. A rendőrségen Angyal László detektivfőfelügyelő kinyomozta, hogy a kommunis­ta bűnszövetkezetnek Holczmann Gergely 27 éve* vas öntő az egyik tagja, aki Sebók Mátyás fűtővel — j aki Sebők Katalin apja — a csepeli töltény gyárból kézigránátokat lopott el. A detektívek házkutatást tar*1 tot-tak Sebőkék lakásén és ott eeak-j ugyan több kézigránátot találták fáskamrában elrejtve. Holezmarnt,: Sebőköt és leányát letartóztatták. Magyarországon nincs fehér terror, de van szomszédainknál bol- sevizmus.

Next

/
Thumbnails
Contents