Kis Ujság, 1920. július (33. évfolyam, 155-181. szám)

1920-07-01 / 155. szám

m+S**?*- [-f ju&biföyx, Hétfőre megoldódik a válság♦ — A politika hírei. — AJptányzó az itjnsághoz. Isten kertje a fiatalság. Zsenge emberpalántáinkban a nemzeti jövendő, ez is odaféjlődife, ahová amazok. Ha életerősek, sudárba- szökkenők : nincs miért aggód­nunk, de jaj annak a nemzetnek, amelynek ifjúsága csenevész, puha, beteges. A mienk' nem ilyen. Viruló kert hullámzott teg­nap az ország kormányzója előtt, aki örömtől és büszkeségtől da­gadó szívvel tartott szemlét a magyar nemzeti jövendő fölött, mert olyannak találta, amelynek vállai megbirják a Magyarország ifjúságára váró különösen nehéz föladatokat. Eme nehéz föladatok nagyját *—• mondotta ezalkalmi beszédé­ben a kormányzó — elvégzik majd a férfiak. El kell végezniük, . nem.csak„azért,, ‘tóért becsület nélkül nemzet nem élhet s ne­künk le kell mosnunk a becsüle­tünkön esett foltot, hanem azért is, mert. ki akarják vágni érdéin két, le. akarják aratni az aranykalászos rónát. Ámde ez nem a jövő föladata, hanem a jelenéi Ha a jövőre gondolunk, mindenekelőtt azzal kell tisztá­ban lennünk, hogy ez a nemzet rokon és barátok nélkül fog élni. jÉfí ez az, ami már a mai magyar ifjúságra tartozik. A kormányzó értelmezése sze­rint, azért szükséges, hogy harc- ratermett és harcrakész lakosság védje jpt az országot. Erre ne­velje hát magát az ifjúság. És , irtsa ki, nevelje ki magából a magyar fajnak.egyik legnagyobb Jiibáját, a széthúzást. Összetar­tás nélkül soha el nem jutunk oda, ahová jutnunk kell. Az összetartást tehát ki kell kény­szeríteni, itt pártokat többé nem ösmerünk. Minek is? Ugyanazt az irányt követjük valameny- nyien s a jelszó meg van adva : nemzeti és keresztény! Ennél többet, ennél szebbet, ennél iga- zabbat, becsületesebbet, hazafia­sabbat, nem akarhat itt senki. Ebben az irányban és ebben a jelben nevelődjék hát ifjúságunk. Nevelődjék azon az alapon', hogy. csak ép testben lakik ép lélek. Mikor pedig azon a ponton áll, hogy pályaválasztásra gondol­hat, emlékezzék vissza azokra a-szavakra, amelyeket ma hal­lott a kormányzótól: mindig az legyen a .vezérelv,, hogy hol és mi módon szolgálhatunk legin­kább hazánknak. Ha ezt meg­fogadja minden magyar ifjú, úgy csakugyan naggyá, erőssé, bol­doggá és gazdaggá lesz Magyar- ország! i Felvonulás a kormányzó előtt. Máig folytatta a kormányzó ki­hallgatásait a meghívásra előter­jesztett. politikusok sorából. Mbit értesülünk, a kormányzó fölaján­lotta a miniszterelnökséget Appcnyi Albert grófnak, aki azonban a mai körülmények között nem volt haj­landó a föladatra vállalkozni. A blokkbeli pártok* szívesen látták volna Appcnyi Albert gróf kabinet- alakítását, teljes erejükkel támo­gatták volna, de miután ez a- kom­bináció Apponyi akaratából meg­hiúsult, most már azon az állás­ponton vannak, hogy csak blokkbeli iniv.isztcrelnökjelöltet támogatnak. Ez ajelölt valószínűleg: RubinekGyváa. lesz. . / A kihallgatások. Félhivatalosán jelentik: Öfőmél- tóstfgar- á kormányzó, kedden ki­hallgatáson fogadta Rubinek Gyula foldmivelésügyi minisztert, Túri Béla képviselőt, Andrássy Gyula gróf valóságos belső titkos taná­csost, Szmrecsányi Györgyöt, a nemzetgyűlés alelnökét és Bethlen István gróf valóságos belső titkos tanácsost. Ugyancsak keddre nyert meghívást kihallgatásra Bottlik Jó- ZSef. a.nemzetgyűlés alelnöke is, de rierá jelenhetett meg, mert vidéken tartózkodik. A «Magyar Távirati Iroda« je­lenti : A mai nap folyamán a kö­vetkezők kaptak meghívást a kor­mányzó őfcméltóságához: Aleskó Zoltán államtitkár, gróf Klebels- berg Kunó valóságos belső titkos tanácsos, Beniczky Ödön nyugal­mazott miniszter, nagyatádi Szabó István, Bleyer Jakab, tekorópátkai Szabó István miniszterek és He- gyeshalmy Lajos nyugalmazott mi- niszfcr. Soko; ópátkai Szabó István dél­után öt órakor jelent meg a kor­mányzónál és egy óra hosszat tartó kihallgatása folyamán őszintén és részletesen kifejtette nézetét a vál­ság-megoldását illetően. Nyilatkozatok. Szmrecsányi György, a nemzet­gyűlés alelnöke, ötnegyedóra hosz- száig tartó kihallgatáson volt a kor­mányzónál. Audienciájáról a kö­vetkezőket mondta: — A kormányzó felszólítására részletesen vázoltam mind a bel-, mind a külpolitikai helyzetet. An­nak a felfogásomnak adtam kife­jezést, hogy csak egy kifejezetten és határozottan keresztény alapon álló miniszterelnök és keresztény ala­pon álló kormány kinevezése hatna megnyugtatólag a közvéleményre. Rubinek Gyula földmivclé-sügyi miniszter a kihallgatásáról a követ­kezőket mondta munkatársunk­nak: Előadtam kibontakozási ter­vemet, a kormányzó ur előterjesz­téseimet meghallgatta, azután esz­mét cseréltünk a kibontakozás mó­dozatairól. Az az érzésem, hogy va­sárnap vagy hétfőn megtörténik az uj miniszterelnök dezignálása. Sze­rintem nem annyira a miniszterel­nök személye a fontos, hanem az, hogy a szakminiszterek elsőrangú férfiak legyenek s hogy rend legyen az országban. / Rubinek és Rakovszky ' miniszterelnöksége előtéri ■~-r-—ben. Éértesülésünk szerint a válsá­got e hét folyamán sikerül megol­dani, még pedig valószínűen úgy, hogy a kormányzó a blokkbeli pár­tok köréből nevezi ki az uj minisz­terelnököt. A kisgazdapártban ki­zártnak tartják, hogy a kormányzó mást bízna meg, mint Rubinek Gyu­lát, aki egyelőre a földmivelésügyi tárcát is megtartaná, amig a föld- birtokreformot a nemzetgyűlés le­tárgyalta. A keresztény egyesülés pártjában az a felfogás uralkodik, hogy a kormányzó a miniszterelnö­köt ebből a pártból fogja dezig- nálni. A blokkbeli pártok teljes össz­hangban várják az események ki-: alakulását, személyi kérdésekről alig esik szó, a megoldás formája valószinüleg az lesz, hogy a gazda­sági tárcák közül egyet a keresz­ténypárt fog megkapni. Újabban a honvédelmi miniszteri tárcára Schnetzer Ferencet, esetleg Takáts- Tolvay József ezredest emlegetik, az utóbbit igen széles látókörű, rá­termett férfiúnak tartják. A gazda­sági tárcák betöltésénél Vrbanovics Zoltánról, a Magyar Angol Bank ügyvivő igazgatójáról is beszélnek, aki kitűnő szakember. A Keresztény Nemzeti Pártban egyre többen hangoztatják azt a véleményt, hogy Rakovszky István­nak, a nemzetgyűlés elnökének kor­mányéi nőkké való kinevezését az összes pártok egyforma bizalommal fogadnék és az ó tiszteletreméltó személye és közismert erélye bizto­sítéka lenne az uj J^orr^ápy kikeres i működésének. ­* 'i f ,t f ^ ^ f -np XXXIII. évfolyam. 155. szám. ' Ar» 30 iulius If. / -----------i—iorn mmmrn t m !■ i ijh_i *~~vi---------------■ »um . , n liii iit <h . ij_ _ — ———

Next

/
Thumbnails
Contents