Kis Ujság, 1920. szeptember (33. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Halál a gyilkosokra. A katona i bíróság halálra ítéltq Dobát és Sztanykovszkyt. Ez az ítélet újabb, erélyes és emléjkjjíutes határkő azon az utón, amelyen Magyarország belső élete visszatért a jogbizton­ság és konszolidáció amaz álla­potába, amit minden tisztességes és becsületes ember óhajtott b amit tovább nélkülöznünk nem lehetett, ha teljesen bele nem akartunk siilyedni az idők mo­csaras posványába. Halál reájuk, mondja az Ítélet s ezzel a legtöbbet, hgsulyosab- bat mondotta^ ki, amire csak módja van. Es a gondolkodó emberben ilyenkor lázadozva merül föl a kérdés, hogyan, hát ezzel minden el lenne intézve? Azzal, hogy a tettesek közül kettőt felkötnek, már ki van egyenlítve minden számadás? Meg van torolva a gyilkosság ténye, egészen elvonatkoztatva Tisza István személyétől ? Föl van mérve az a veszteség, amely e hatalmas elme elpusztításával családját és nemzetét érte? Ki van egyenlítve az emberiség kára, amelyet egyik legnagyobb értékének, legtökéletesebb pél­dányának, fejlődése egyik leg­erőteljesebb oszlopának kidön­tésével, termékenységének vi­rágjában való kipusztitásával szenvedett? És bűnhődik benne az a halálos veszedelem, amelybe egy ország, egy nép sodródott tudtán, szándékán és jobb meg­győződésén kívül akkor, amikor néhány pokoli agyvelő kigon­dolta a vezér kiirtását, hogy a megrettent, tanácstalan és ve­zető nélkül tévelygő tömegekkel rendelkezhessék? Benne van eb­ben az ítéletben a forradalmak, a bolsevizmus, a terrorkorszakok és a román megszállás szenvedés- óceánjának csak egy cseppje is? Ne mondjuk, hogy niiics, mert ítéletünk nem volna tárgyilagos. Akkor is egy folyamat megindí­tásáról volt szó s erről van szó most is. Akkor’ egy kóros folya­matot oltottak belénk azok, akik ma, vagy holnap, vagy holnap­után, de felelni fognák tetteikért. Most egy gyógyító folyamatot indít meg az államrend, a belső biztonság és konszolidáció kér­lelhetetlen. következetessége, . ereje és energiája. Ezt lássuk meg a mai Ítéletben ' s akkor benne van minden, amit kere­sünk. Mert ez a minden nem más, mint a magyar nemzeti szuverénitás csorbittatf.au és büntetlenül, meg nem sérthető teljessége! ítélethirdetés a Tisza-gyilkossági pörben. Mi történik a szakadt bankóval? Két hét óta becserélik, a szakadt és hiányos leékpénstt. — A postapénzre még ninos intézkedés. — Milyen kulcs szerint történik a levonás ? — A rongyos aprópénz sorsa. — iEgy milliárd háromszáz millió uj kékpénzt kaptunk. Látogatás az Osztrák-Magyar Bank bankjegyosztályán♦ Ismeretes, hogy a pénzlebélyeg- aés idején a lebélyegzést végző-fiók* hivat alok nem fogad iák el a szakadt, sérült, vagy hiányos bankjegyeket. Ez. as intézkedés, továbbá az,, hogy az Osztrák-Magyar Bank főmtéze- tében egy ideig, anyagtorlódás mi­att, szintén megtagadták a rongyos bankók beváltását, riadalmat kel­tett a közönség körében, hogy a sérült bankjegy érvénytelen, Számtalan összeütközés és kellemetlenség tá­madt ebből. Nincsen nap, hogy villamosokon és egyebütt hangos botrány ne keletkezzék akörül, hogy a kissé megviselt, vagy gyű­rött bankjegyet szakadtnak minősí­tik és nem akarják éljogadni. A ra­gasztott bankjegyektől pétiig való­sággal fizikailag undorodik a nagy- közönség. Pedig ez az aggodalom minden alapot nélkülöz, mert minden pénz jó 1 Ma felkerestük az Osztrák-Ma­gyar Bank Szabadság-téri főintc- Zetében az I. emeleten a bankjegy- osztályt, hogy utánajárjunk, mi tör­ténik ezekkel a számkivetett ban­kókkal'. Miért van annyi rongyos pénz ? Hatalmas pat koala ku teremben, hosszú asztalok mellett az alkal­mazottak száza bankókat - válogat. Csak az egészen hibátlan pénzt válogatják össze s kötik százas kötegekbe. A hibás pénz külön kosarakba kerül. A bankóproblé­máról a bankjegyosztály egyik vezető tagjától a következő értékes infor­mációt kaptqjs; f — Békeidőn, amikor ezüst és arany pénz, valamint igen nagy­számú réz- és nikkel váltópénz volt forgalomban, a bankjegyeket nem viselték meg ennyire. Azonkívül ak­kor nemcsak jobb és tartósabb mi­nőségű papírból készültek a bank­jegyek, hanem — sorszám szerint — alkalmunk volt a gyakori, sűrű kicserélésre is. Most csak ritkábban cserélhetjük - a pénzt, sok bank­jegynek, mi régebben á lyukasztóba került volna, hogy megsemmisít­sék, most ‘meg kei) kegyelmeznünk és ismét forgalomba kell bocsáta­nunk. Azonkívül könnyebb is a pénz, az emberek nem vigyáznak úgy rá s innen van azután, hogy annyi hibás bankjegy van forga­lomban, hogy hovatovább a kifo­gástalan bankjegy ritka lesz, mint a fehér holló. A sérült bankjegyek beváltása. — Most mintegy két hét óla meg­jött az intézkedés, hogy minden­fajta pénzt, a Icgsérültebbcl, a leg- hiányosabbat is, bankjegydarabohat is, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (X X X X X X X X X. Azóta tömegesen keresik fel pénztárainkat sérült bankjegyekkel, némelyek egész köt egeket, sőt zsákokul hoznak, tele, rongyos bankóval. A pénztá­rosnak van egy kis hálója, mely­nek nagysága megfelel a bankje­gyek nagyságainak. Ez a. háló száz kockára oszt ja fel a bankót^ A kulcs az, hogy minden hiányzó kockáért pl..2Qi,£a»»i᧠bahkóű^l, fats* /tó tért vonunk le. Azonban az első iiz kockáért nem vonunk le semmit. Te­hát az olyan bankjegyet, melyből nem hiányzik több egy tizedrésznél, azt teljes összegben kicseréljük jó bankárra, a többinél is aránytalanul kicsi a levonás. (Itt 30 sert törölt a cenzúra.) A genfi konferencia kérdése. (Németország még bizik. — Oiasz és jugoszláv tárgyalások az Adria- kérdésben.) Berlini jelentés szerint az ottani kormány még nem adta fel a re­ményt, hogy Millerand cs Giolitti magatartása dacára a genfi konfe­renciát mégis megtartják. A kon­ferenciára különben nagyban foly­nak az előkészületek. A berlini ántánt-bizottság jelen­tést tett a legfőbb tanácsnak a Ruhr-vidékcn folyó kommunista agi- táeióról, amely a spaai egyezmény és a franciaországi szénszállítmányok ellen irányul. A jelent és szerint a né­met kormány semminemű rendsza­bályt nem foganatosított. Litganóból jelentik : A közvetlen tárgyalások Olaszország és Jugo­szlávia között az Adria-kérdésbcn szeptember 20-ika és 30-ika , között fognak kezdődni. >------------

Next

/
Thumbnails
Contents