Kis Ujság, 1920. szeptember (33. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Holnap már apadni fog a Duna. — Csak egy kilakoltatás volt. — A Duna ráállása ma 61 cm. volt. Holnap éri el a53 áradás a 660 centiméteres tetőpontot, mely után bekövetkezik a gyors apadás. Fock tanácsos úgy nyilatkozott, hogy még mindig várható némi emel­kedés, de egészen csekély, óránkint egy centiméter. A Római fürdőnél egy kis terü­letet elöntött az ár s egy-két pin­cébe is behatolt a víz, de egy liáz sem omlott össze s csupán egy sze­gény aesaonyt kellett kilakoltatni, de ezt ia elhelyezték a Franki- malomban. Az árterület legnagyobb részét nyúl gáttal sikerült megvédeni s most már nagyobb bajoktól sehol sem kell tartani. Csipkét csempészlek a koporsóba. (Letartóztatott sirató asszonyok.) Szombathelyről jelent ik: A po­zsonyi cseh hatátrendőreég feltar­tóztatott egy gyanús halottas me­netet, amely két kocsiban négy gyermekkoporsói vitt. Amikor felnyitották az egyik koporsót, nagy meglepetésre drága csipkékét találtak benne. A nagyértékü vert csipkét, ame­lyekre á cseh kormány kiviteli ti­lalmat létesített, lefoglalták, a ko­porsót kisérő öt sirató asszonyt le­tartóztatták. Színház, Művészet. * A Nemzeti Színház bemutatói. A Nemzeti Színház legközelebb be­mutatja Pékár Gyula közoktatás­ügyi államtitkár Pánton cimü szín­müvét és Harsányt Zsolt A griff- madár cimü darabját. * Fölujltják a Diákéletet. A Víg­színház fölujitja régebbi híres mii- sordarabját: Meyer-Forster Diák­élet cimü színmüvét. Katicát Gom­baszögi Ella, Károly herceget Tanay Frigyes, Lutz nevelőt Hajdú József játssza. * Holnap nyílnak meg újra a bécsi színházak. A sztrájkoló színé­szek és az igazgatók között sok pontban elvi megegyezés jött létre és igy remélhető, hogy holnap es­tére újra megnyílnak az összes bécsi Ezinházak. * A színházak ma esti műsora. Nemzeti Színház: Az ember tragé­diája (7). — Vígszínház: A háló­kocsik ellenőre (7). — Városi Szin­tepAtomttöm qő Ok* Bcrfrti információ szerint a ma- | gycitromán közeledés kapcsán, a i francia politikában közelálló helyen kijelentették, hogy ezek a tárgya­lások még csak kezdetleges stádium­ban vannak. Románia azonban, a jelek szerint, nem hajlandó Magyar- ország javára területi engedménye­ket termi. A franciákkal való tár­gyalások csak gazdasági kapcsola­tok felvételét szorgalmazzák, szö­vetségi viszonyról nincs szó. Zágrábból jelentik, hogy Horvát­országban a parasztrnozgalmakal egyelőre elnyomták. Az eddigi áldo­zatok számát százötven halottra be­csülik. A prágai lapok jelentik, hogy a Físc/tem vidéki, továbbá Árva és Szepesség részére összeállított ha- iármegáUapitó bizottság augusztus 25-én kezdte meg működését Ár­vában. Parisból jelentik, hogy sem Cseh­ország, sem Románia nem hajlandó hozzájárulni rutén területeknek Ma­gyarország területéhez való átenge­déséhez. Egyszersmind azonban a csehek nem tartják meg Rutén- ország autonómiájára tett Ígéretü­ket. Prágai jelentések szerint kü­lönben a. cseh szocialista pártban a túlzók kerekedtek felül, úgy hogy a szocialista miniszterek kiléptek a kormányból. Elfogták a Lendvay-utcai rablógyilkost Egy vendéglőben ismert éh fel.Le akarta lőni az ül­döző detejjliveket. — A ceglédi börtönből szökött meg. Á gyilkos vallomása. A Lendvay-utcai rablógyilkossá" tettegének kézre körítése nagy föl­adat elé állította a rendőrséget, amely a nagyszabású bűnesetnek megfelelő apparátussal fogott hozzá ,a nyomozáshoz. Nagymértékben meg könnyebbítette a hatóság ás a közönség munkájáf az a körülmény, hogy pontos BzemélyleÍrást tudtak adni a gyilkosról. Ennek köszön­hető, hogy a gyilkos már kézre- került. Az a pincér, akinek a go­nosztevő elfogatását tulajdonképen köszönhetjük, az újságokban olvasta a gyilkos személyleirását és fölis­merte. Tudósit óok a rablógyilkos izgal­mas elfogatásiról a következőket jelenti: A szemfüles föpincér. A gyilkos, múlt ismeretes, véres tette után elmenekült. Menekülése közben elég nyomot hagyott és a rendőrség ezen az alapon is hozzá­fogott a nyomozáshoz. Tegnap és má délelőtt razziát tartottak, de eredményt nem értek el. Ma délben az István-ut 10. szám alatt lévő Antal István-félc ven­déglőben, ahol többnyire erdélyiek szoktak összejönni, Horváth János főpiucérnek föltűnt egy gummir sarcipőt viselő kalapnélkiili fiatal­ember. A gyilkosságról akkor még nem tudott. Később ismét meg­jelent ez a fiatalember, éppen ak­kor. amikor Horváth főpincér az újságot olvaBta. Horváth gyanút fogott és közölte néhány vendéggel gyanúját. Amikor a fiatalember meglátta a főpiucér kezében az újságot és észrevette a beszélgetést, kifelé indult a vendéglőből, A fő­pincér és két ismerőse követték a gyanús embert, A Baross-téren egyikük beszaladt a rendőrőrszobá­ba és értesítette a detektiveket, akik közül kettő üldözőbe vette a gya­núsítottat. Hajsza a gyilkos után a Rák őcsi-uton. A Baross-saobor előtt érték el a detektívek. As egyik megfogta a karját, de a a ismeretlen kiszakí­totta magát és rohanni kezdett a Rákócai-ut felé. Útközben egy rendőrre, aki útját állta, ráfogta a revolverét, A Rákóc^-ut^a Llőjd­kávdház előtt a tömeg körülfogta, de a gonosztevő elszántan dulako­dott' és folyton lőni akart. Végre egy hadnagy kicsavarta kezéből a revolvert és megkötözve bevitték a közeli őrszobába, ahol nyomban be­ismerte, hogy ő a gyilkos. A ceglédi börtönből szökött meg. Kun Sándornak hívják. 18 éves­nek mondja magát. Ceglédről szö­kött meg, a hol betörésért nemrégiben hét évi börtönre. Ítélték. Találtak nála egy csomó finom hetükkel ellátott női zsebkendőt és ékszereket, egy belga gyártmányú pisztolyt és töl­tényeket, Ezek a dolgok minden bizonnyal egyik betörésből szár­maznak. Kun Sándort a. délután folyamán átkisérték a főkapitányságra, ahol megkezdték részletes kihallgatását. A gyilkos részletes vallomása. A gyilkos suhanó Honálh Antal rendőrtanácsos előtt elmondotta, hogy nyolc-tiz nap óta tartózkodik Bv lapesten, pénze elfogyott, ezért határozta el a betörést. Kiszemelte a L?ndvay-U*ca> 13, alatti villát, mert m. elhagyottnak látszott. Majd elmondotta, hogyan hatolt be a villába, minden akadály nélkül. Ép­pen a lopott holmit szedte össze, amikor belépett Szabó Ferenc ház­mester, Dulakodni kezdtek a amikor ő látta, hogy a házmester az erősebb s legyűri őt, akkor négyszer rásü­tötte fegyverét. Az első lövés csütör­tököt mondott. Majd nagy iiggyel- bájjal elmenekült. Reggelig a liget­ben bujkált s éppen cl akart utazni Fejérmegyébe, amikor a keleti pá­lyaudvar körül elfogták. A gyilkos fiút letartóztatták. NAPIK ÍREK­lett elhatározta Tisza xneggyilko-1 lását. A merénylet megszervezésével Fé­nyes Lászlót, Friedrich Istvánt, Kéri Pált. és a tizenegyes katonatanács elnökét, Csernyák Imrét bízták meg. Nem riadtak vissza a pénzáldozat- tól Bem. hogy a kívánt eredményt elérjék. Ezután a tanúvallomásokkal fog­lalkozik aa indokolás., . Az ítélet kihirdetése után a táf- gyalást vezető elnök kérdésére a vádlottak kijelentik, hogy aa Ítéle­tet megértették. Öt perc szünet után. mely alatt a vádlottak tanácskoz­tak védőikkel, a védők a felebbezés és semmiségi panaszok benyújtására háromnapi haladékot kértek. Vágó- Wilheim védője tudomásul veszi a a ítéletet és kéri védencének szabad- lábrahelyezésct. Az elnök ezután a tárgyalást be­rekesztette. 1920. szeptember 16. Csehország és Románia nem enged át rutén területeket Magyarországnak* A magyar-román közeledés. — Románia nem hajlandó területi engedményekre. — A határmegállapitó bizott­ság árvában. — A cseh szocialista párt bomlása. TÁRSALGÓ Az ndom tmíVSnyv# az étet min­den viizonyaira, a azivek tolmácsa WiikDIÖihalallaH vazetö I a társesAgbzn te te egézz életen keresz­tül. A társa# élet .zabályaL Az illem tör­vényei, szórakoztató csevegések. A társa, dalin! érintkesés kérdéseiről, továbbá tár­sasjátékok, tréíáa és komoly Ismeretek, virágnyelv, emléksorok él költemények. Esen díszes kemény kötésű könyv Ara 28— kor., postaköltség külön 2 K 85 üli. Megrendelhető a .Kis Újság- kiadóhivata­lában, Budapest. tV^.eazkanvytuKitoi 3t — A jugoszláv követ — telj­hatalmú megbízott. A M. T. IV jelenti: Mjmjevic Milán, a szerh- horvát-sKfovón királyság rendkívüli követő megjelent ma a külügymi­nisztérium vezetésével megbízott miniszterelnöknél és átadta meg­bízólevelét, amelyben kormánya őt a magyar kormánynál mint telj­hatalmú megbízottat akkreditálja, — A földbirtokreform és a had­viseltek. A földbirtokreformmal kapcsolatban több oly intézkedést terveznek, mely a ha dviseltekjövö- jének biztosítását célozza. Ebben a tárgyban holnap este értekezlet lesz Patacsi Déh,es államtitkár el­nöklete alat t a kormánypárt helyi - Bégében, ahol meg fogják tárgyalni a felmerülő kívánságokat ée foga­natosítandó intézkedéseket. —•* Svédországból hazajönnek a gyermekek. Stockholmból jelentik, hogy a magyar gyermekek külön- vonaton elutaztak Stockholmból. — Schiller Zsigmond temetése. Ma délután 4 órakor temették el a rákoskeresztúri temető halottas­házából az újságírók és művész­világ nagy részvéte mellett dr. Schiller Zsigmondot, a éPester Lloyd« felelős szerkesztőjét. A Bír­nál Vészi József főszerkesztő mon­dott megható búcsúbeszédet. Egyezkednek a pécsi munká­sok a polgársággal. Pécsről jelentik a M. T. L-nak. hogy a szociál­demokraták a városi tisatnjitóe ügyében megegyezésre törekszenek a polgársággal és minden enged­ményre hajlandók. A városi bizott­sági tagok 7—8 intelligens ember­től eltekintve, egyszerű, tudatlan munkásemberek. Á vezetést Hajdú Gyula dr. vette kezébe. — A tanitóképzés reformja. A Tanítóképzőintézeti Tanárok Or­szágos Egyesülete ma délelőtt tisz­telgett Haller István kultuszminisz­ternél, hogy üdvözölje őt a tanító­képzés reformjának megvalósítása alkalmából. A miniszter kijelentette, hogy minden lehetőt megtesz, hogy a nemzet jövőjét biztositó, tanító nevelő munkájuk minél eredmé­nyesebb legyen. — Müncheni kommunisták ha­lállistája. Münchenből jelentik,hogy az ottani népiörvtnysték ma másfél évi börtönre Ítélt egy tizennyolc éves kocsist, kinél a Reichstvekr, re rendőrség ts a polgárőrség név­sorát találták meg. melyen egyes nevek kereszttel voltak megjelölve. Baigazolást nyertek, hogy a név­sor a kommunista párt konskripoiós lajstroma, melynek alapján a ke­reszttel megjelölteket puccs esetén megkinozni és kivégezni akarták. (M. T. I.) | —Fa- és szénkereskedők a tüzel ő- Inség megszüntetését kérik. A fa­és szénkereskedők küldöttsége fel­kereste Rubinek Gyula kereskedel­mi minisztert és felkérte arra, hogy enyhítsen a tüzelőanyag hiányán. Gyors segítséget kértek s a. minisz­ter megígérte, hogy a kiskereske­dőket el fogja látni tüzelőanyaggal. Máris nagyobb mennyiségű fa ér­kezett Budapestre s ennek szét- osztása a kiskereskedők közt leg­közelebb megkezdődik. ; — Ezentúl csak jegyre adják a zsemlyét és a tésztát. A közélelme­zési miniszter e hó 19-től, vasár­naptól kezdődőleg a zsemlye árát 2.70 koronában állapította meg « kimondotta, hogy ezentúl zsemlyét csak kenyérjegy ellenében lehet vásárolni. A liszt- és feenyérjegy 1. szelvényére négy zsemlyét' köte­lesek az árusítók kiadni, vendégiái téezta ezeutul ezintéu csak jegyre kaplwtó- * .............'•

Next

/
Thumbnails
Contents