Kis Ujság, 1920. szeptember (33. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

4 KIS Ujáfc F 19EU. szeptember 10. i — Az ellopott szőnyegek. A múlt cv nyarán egy jobbára fiatalkorú suhaneokból álló tolvajszövetség Labor i, UJier és Balog fényképé­inek helyiségéből több mint 30 da­rab szőnyeget lopott el. A szőnye­geket Kiszely József-kÖruti ven­déglős, Reieh Mór cipőkereskedő, Klein Henrik eigarettahüvelygyá- ros és Izgeller Béla kereskedő vásá­rolták meg. Az ügyészség a sző- nyegvásárlók ellen eljárást indított és most tárgyalta ezt az ügyet a. budapesti büntető törvényszék dr. Vass Lajos táblabiró elnöklésével. A vádlottak azzal védekeztek, hogy tgif csemd,őrtiszt ajánlotta a szőnyege­ket megvételre, azt állítva, liogv me­nekülnie kell, mért a vörösök ha­lálra keresik. Sejtelmük sem volt arról, hogy az lopott holmi. A bizo­ny itáaí eljárás során a vádlottak­nak ez a védekezése igaznak bizo­nyult, mire a bíróság valamennyit -felmentette. A csendőr főhadnagyot a katonai bíróság letartóztatta és meg­indította ellene az eljárást. — A kínai éhínség. Megírta a Kis Újság, hogy Kínában borzalmas éhínség pusztít. A pekingi amerikai nagykövet nemzetközi mozgalmat indít a kínai kormány támogat á- gáüa. — Lóverseny. A Pestvidéki Ver­senyegylet káposztásmegyeri ver­senyének harmadik napjára jelölt­jeink a következők t I. Nyalka— Renyhe,—Ignorant. — II. Helyre Kata—Vicispán. — 111. Calone— Gállá—Suhogó. — IV. Gyepre Panka—Habakuk—Csusza. — V. CThurzó—Principal—M. Hinden­Tmrg. — VI. Repkény—Driva— Merengő H. — Az időjárás. (Az országos me­teorológiai intézet jelentése.) Ha­zánkban az idő változóan felhős, aránylag hűvös és a Dunántúlon előfordult kevés esőtől eltekintve, száraz volt. A hőmérséklet kissé emelkedett, maximuma 22 C. Bu­dapesten, minimuma 4 C. Tapol­cán. — Osztálysorsjáték. Az osztály­sorsjáték inai húzásán négyszázezer koronát nyert : 629; harmincezer koronát nyert: 28438; tízezer ko­ronát nyert : 55917; ötezer koro­nát nyertek : 5884 7512 10049 10273 24881 28014 45723 68787; háromezer koronát nyertek : 1,1266 27763 29452 30135 46207 50183; kétezer koronát nyertek: 464 5904 5962 7907 8784 9364 13635 14140 ,15667 16017, 1.7585 19294 21602 2161S 24062 28218 28553 29158 31193 34048 35342 35772 36300 ,36385 37089 39221 40448 40741 41010 41094 41300 41320 41648 42559 45124 45178 45861 46834 49199 52989 53521 54300 55213 54742 55647 57019 57782 58202 58740 59109 59871. Azonkívül ki- húztak 1000 és 375 koronás nyere­ményeket. A következő húzás hol­napután lesz. KÖZGAZDASÁG.- IgazolványkéByszerhez kötik a gabona és őrleményei tengelyen való szállítását. A kormány észre­vette, hogy a gabonának és őrle­ményeinek tengelyen való h ssálli- tása sok visszaélésre vezetett és ennélfogva elhatároata, hogy a ga­bonának és őrleményeinek tenge­lyen való szállítását szállítási iga- aolyányhoa köti, nehogy a készle­tek illegális kezekbe kerüljenek. A% ;er revonat kozó miniszteri rendelet a napokban jelenik meg és intéz­kedni fog arról, hogy búzát, rozsot, kétszerest, árpát, Zabot, tengerit, -tatárkát, kölest, lisztet és darát az egész ország területén tengelyen t#akis szállítási igazolvánnyal le­lhet szállítani. Ezzel kapcsolatban •»Jájfe8$£ arról #.hpgy,a posta se szállít hasson úgymint eddig, tiz-husz kilogrammos cso­magokban lisztet, illetve gabona­őrleményeket, hanem a postán való ezállitás is meg les* tiltva, illetve szállítás! igazolványhoz kötve. Ami a kézipodgyászban való szállitást illeti, a miniszteri rendelet úgy in­tézkedik, hogy ezentúl gabona őrle­ményekből legfeljebb öt kilogramm szállítható. Minden további meny- nyiség el lesz kobozva. A kisgazdaisiniszter az áruminta­vásáron. Sokorópátkai Szabó István kisgazdaminiszter titkára kíséreté­ben délután fél 2 órakor megtekin­tette a XI. árumintavásárt. Fischer Emil elnök üdvözlő szavaira ki­jelentette, hogy a termelés meg­kezdésében, ami a legjobb valuta-’ javító eszköz, egyik osztálynak túl kell tenni a másikon. Az. az osztály, amelyet ő képvisel, mindig telje­sítette föladatát. Nagy örömére szolgál, ha azt a vigaszt merítheti, hogy az ipar támogatásával váll­vetve munkálkodhatnak az ország helyreállításán. Gazdaságpolitikai tárgyalásaink Németországgal. A német-osztrák- magvar gazdasági szövetség berlini irodája magyarországi osztályának igazgatója. Brandt Pál, ma Yoss Hermáim kereskedelmi biró, a gaz­dasági szövetség elnökségének tagja kíséretében Budapestre érkezett, hogy fontos gazdaságpolitikai tár­gyalásoké. t folytasson Magyaror­szág és Németország gazdasági vi­szonyáról. A két német delegátus ma tárgyalni fogaz illetékes reszor­tok vezetőivel. Szabaddá tették a textilhulladé­kok forgalmát. A kormány ma ki­bocsátott rendeletével a tcxtil- hulladék-bizottság működését meg­szüntette s a textilliulladékok for­galmát szabaddá tette. Újabb rendelet a gyapjuforgalóm­ról. A kormányrendeletet adott ki, amellyel a Magyar Gyapjuförgalmi r.-t. hatáskörébe utalt gyapjufor- galmi ügyek intézését a szövetke­zeti központok áruforgalmi rész­vénytársaságára bízza. A magyar korona árfolyama Svájcban. Zürichből jelentik, hogy a magyar koronát ott ma 2.25 frankkal jegyezték. Valutapiac. Árak: Lei 540—70, márka 485—505, font 900—50, svájci frank 4100—300, francia fr. Í84G—80, dollár 270—90, Napó­leon 840—60, lira 1160—1200, ru­bel 290—32Q, szokol 385—410, leva 480—510, korona-dinár 930—970. frank-dinár 920—60. LEGÚJABB. A mai minisztertanács A Magyar Távirati Iioda jelenti: A kormány tagjai ma délután öí órakor a miniszterelnöki palotában minisztertanácsra ültek össze, ame­lyen a betegségéből fölépült Teleki Pál gróf miniszterelnök elnökölt. A minisztertanács, amelyen folyó­ügyeket tárgyaltak, éjjel egy óra" kor ért véget. Elutazott a lengyel békedelegáci ó Posen, szept. 15. A lengyel béke- delegáció tegnap elutazott Danzig- ba, a honnan tengerén lé a zik tovább Rigába. (M. T. I.) Meghiúsult a moszkvai szovjetkormány lapvásár­lása. London, szept. 15. A Daily Hé­ráid igazgatótanácsa visszautasí­totta azt a hetvenezer font sterlinget. amelyet a moszkvai kormány a lap­nak szubvencióképen kínált. (MTI.) A lengyelek nagy hadizsák■ mánya. (A litvánok megtörték a fegyver* szünetet.) Varsó, sgept. 15. A lengyel harc­téri jelentés szerint. Vladimir- Volinszkij elfoglalásánál kétezer fo­goly, 36 ágya. két páncélvonat, há­rom teljesen ép repülőgép, 400 vasúti kocsi és sok hadiszer volt a lengye­lek hadizsákmánya. Ugyancsak e jelentés közli, hogy ,« litvánok a fegyverszünet dacára megtámadták a lengyel állásokat és tovább folytat­ják előnyomulásukat, (M. T. I.) Tizennégy korosztályt el- bocsájtanak a lengyel had­seregből. Bécs, szept. 15. A Neuo Freie Presse jelenti Varsóból: A hadügy­miniszter a harctéri helyzetre, és a közelgő télre, való tekintettel, ren­deletet bocsátott ki, amely szerint az 1899—1885. és 1890—1903. év­folyam,beli behívott katonákat azon­nal határozatlan időre és zsoklra való igény nélkül, szabadságolják. (M. T. I.j — Na, végre, csakhogy megjött ! — mondta és kezet nyújtott neki. — Nagyon vágyódtam már maga után. ' — Aha ! —- gondolta Dód, mi­közben letette a kabátját és ka­lapját. A színházban mást hal­lottam. Rendkívül gyanús a dolog ! A szobában a törvényszéki elnök jött eléje s nagyon barátságosan üdvözölve őt, nikotinmentes ciga­rettával kínálta meg — Még gyanusabb ! — gondolta Ded, de azért kivett egy cigarettát. Majd elmesélte fáradtan, rossz­kedvűen, eredménytelen utazását. — Mit mondtam ! — triumiáJt a törvényszéki elnök. — S mi lesz most ? — kérdezte Polly. — Ah ! — mondta Dód csügged­ten. — Föladom a harcot. Lehorgasztotta a fejét és kime­rültén támaszkodott neki a dívány­nak sgemlecsukva. De azért azt jól látta mégis, hogy Polly milyen pillantást vet az öreg urra. — Szeg éuy gyermek! r~­n MILLIÓS T0LVHJ. — Bűnügyi regény. — 71 •— Valóbauez lenne Popéi Emil ? •*— kérdezte Dód s most az ő hangja is remegett kissé a felindulástól. Az őr ránézett, majd a fogolyra pillantott és komolyan bólongatott válaszul. Az igazgató csak a kezével le­gyintett, mintha ezt mondaná: — Ugye ! Tudtam én azt előre ! Ralik Pétert megint egyedül hagyták. •— Csak üljön még egy kicsit! — gondolta Dód. — Úgyis a pénz a fontosabb, nem ő ! Polly esetét azonban nagyon a szivére vette. De azért még mindig hinni akart benne, dacára, hogy gyanúja egyre erősbödött. Hogy végére járjon ennek a do­lognak is, elment délben a Ferenc- utcába. A házvezetőnő megértő hangsú­lyozással engedte be. PolJy ör* veedve sietett elébe. v dolta magában Dód és újra ki­egyenesedett. — Mit jelentsen ez? — kérdezi o Polly megragadva most a kezét. — Nem akarja őt tovább keresni? E? a mi egyezségünk ellen van ! — Nem, ó nem ! — felelte Ded erőtlenül. — A Bing és Jár kér cég­nek visszaadom a megbízatást, még akkor is, ha vége les? ezzel minden tekintélyemnek. Beismerem, hogy Ránk Péter többet tud nálam. — Úgy? — mondta Polly s bár sajnálkozva akarta kiejteni a szót, csak úgy ragyogott belőle a győze­lem érzése. — Igazán föl akarja adni a har­cot? — kérdezte a törvényszéki elnök is. — Igen — mondta Dód és újra PollyhoZ fordult. -— Még ma el­utazom. Akar velem jönni asszo­nyom? — Mit képzel rólam? — csattant föl Polly. — Ha maga meghátrál, én tudom, mi a kötelességem. S addig nem nyugszom, amíg meg nem találtam az uramat. — Remélem, több szerencséje lesz, mint nekem volt — feledő halkan Dód és fölállt. — Isten ön­nel asszonyom. (Folyta, juk.) VARRÓ gépeket veszek ■ mindenféle karikahajóst, centralbobint, Krausz Imre, Hökk Szilárd-utca C». szám. Huglemezujdonságok § Kossáry Emmy és Király Ernő J&EatfW duettjei az „Ezüst A szivem, a szi- vem . . . Berkes Béla legújabb csár- Hjj dás és modem tánc­STERNBERG | HANQSZERGYARBAN, RAKÖCZI-üT 60. SZ. I y kör- és nemi betegségek tt BPh trfjos gyógyítására legjob­mUt ■Lü t*au ajánlható f Ot Dr MSTZGER “ BH H tH hírneves intézete imhbhmhmhmi. Budapest, Józaef-körnt 3 APRÓ HIRDETÉSEK Deményl, Teréz-körut 4. Grammofon. Pathe- fon. Eaton. HanglemezujdonságoU. Varrógé­pek. Kerékpárok. Alkatrészek. Eladás nagy­ban és kicsinyben. Javítóműhely. 2285 Férjhezmenni óhajtó hölgyek, nősülendő urak küldjék cimüket Szeged. Postafiók 13. (Válaszbólyeg). 600^ Fincérnök küldjék fényképpel ellátott aján­latukat Kiss-fóle vendéglő, Keoskemét, Trom- bita-u. i. sz. gon Cipészmunkások felvétetnek. Rottenbiller- utca 35. Handwork. 8010 Cipész- és csizmadiamunkások magas fize­tőssel felvétetnek. Tóth, Újpest, Árpád-ut 72. __________________________________ 8007 Mi nden helységben képviselőket keresek cé-í gém részére. Hölgyek is küldhetik ajánlata-1 kát. Szeged, Postafiók 13. (Válaszbólyeg.) _________________________________________8084 Ke reszthuros, legmodernebb külföldi zon­gorák, pianinók jótállással. Sternberg zongo­ratermében, Rákóczi-ut 60. 2l9ő Hamis fogakat, ezüst, arany és platina-töre­déket drágán veszek. Gross Antal, Budapest, József-körut 23. félemelet. 2161 Apróhirdetéseket a legközelebbi szám részére felvesz a kiadóhivatal (IV., Sarkantyus-u. 3.), minden hirdetési iroda és trafik. 1 szó ára 1.56 korona, vastag betűvel 3 korona. A legkisebb hirdetés 15.— K. Felelés szerkesztő: Dr. Kovács Dénes. Társraerkesalő: Dr. Füzesséry István Kiadótulajdonos :Wod!aner ?. és Fiai. ______Igazgató: Sajó József. Ny omatott a kiadótulajdonos kfirforgógépeau - Budapest, IY. S3rtaatyus-uíca.3, Síáffl.^-

Next

/
Thumbnails
Contents