KIs Ujság, 1920. október (33. évfolyam, 232-258. szám)

1920-10-01 / 232. szám

*B% . i Linder Béla megszökött I Pécsről. (Jásii Oszkár távirata. — Megbu­kott a Hoek—Jászi—Károlyi mel- ■ lékkormány terve.) Jelentettük, hogy Pécsen az of- I tani kommunisták puccsszerűen el- j űzitek a városi tanácsot és Linder Bélát, Károlyiék volt hadügymi­niszterét polgármesterré választ ot- ták. A pécsi közönség, de egész Ba- ranyamegye lakossága, oly halálo­sa ottan foglalt állást a hazaáruló társaság mesterkedései ellen, hogy fé 'pécsi fiók nemzeti tanácsból vem J&sz semmi, amit bizonyít Jászt Osz- rkárnak Linderhez intézett távirata, melyben felszólítja, hogy mondjon le a polgármesterségről és hagyja el Pécset. Linder a figyelmeztetés hatása alatt Állítólag már el is hagyta Pécset. . A mozi-primadonna balesete. (Lénkeffy Icát ledobta egy megbok­rosodott ló. — Szerencsétlenség a moziíelvételen.) f Ma délutn három órakor sajná­latos baleset érte R. Lmhffy Ica ismert moziprimadonnát. Felvéte­len vett részt a Svábhegyen. A «Korona« filmgyár ugyanis felvé­telt készít és. a Sas útja című film- darab egy részletét a Svábhegyen veszik föl. a nagy szálloda előtt. L'-nkeffy Icának a szerep szerint lovon kell elvág tat nia. A ló jutás közben valamitől megijedt, megbok­rosodott cs földre dobta a művésznőt. A művésznő a hátára esett és a kö­vezett talajon eszméletlenül te­rült el. Rögtön orvost hivattak a városból, aki csak hosszú ideig tartó éleszt getés után tud* a magá-1 hoz téríteni a művésznőt. Lenkeffy Icát az első segélynyújtás után lakására szállították. A baleset nem járt súlyosabb következményekkel, több helyen kisebb-nagyobb zuzó- dásokat szenvedett a művésznő, aki kénytelen lesz néhány napot az ágyban tölteni. TesHbadnagy a badosziály- liróság előtt. pogány barátjának szerepe a tiszti 1? szakszervezetben.) A hadosztálvbiróság most vonja felelősségre Ábl Albin 28 éves testőrfőhadnagyot, aki a Károlyi- forradalom idején igen nagy szere­pet játszott a. tiszti szakszervezet­ben. Később összeba.rát kozott Po­gány József későbbi népbiztossal, aki a proletárdiktatúra alatt egyik ha dosztálypa ra ncsnokság he dmü- veleti megbízottjává nevezte ki. A katonai ügyészség Abt ellen közcsendMboritás büntette miatt bűnvádi eljárást indított.. A tárgya­lást Barzu Liviusz százados had­bíró vezeti. A vádlott főhadnagy kijelentette, hogy soha nem foglal­kozott politikával, de az akkori kö­rülmények olyanok voltak, hogy égető szükségét érezte annak, hogy a felbomlott hadsereg helyett nem­zeti hadsereget létesítsenek. Po­gány József működésével soha nem értett egyet és a kommiin alatt arra törekedett, hogy a bajtársait és a polgári társadalmat a vörös terror borzalmaitól megóvja. A bünpör tárgyalása több napig fog tartani, mert mintegy ötven tanút hallgat­nak ki. J KIS UjSÁO ' 1920. október 1. A közélelmezési miniszter Szegeden nyilatkozott a közélelmezés nehéz­ségeiről. Szegednek 180 vagon busát kell beszolgáltatni. — Ha­zafias propagandával gyűjtik össze a kukoricát. — Az I yfuetéktelen ellátatlan öleit ki kell rekeszteni. Szegedről jelűit ik : Vas-? József közélelmezési miniszter Paczor al- 1 áboma gy és Térffy helyette s álla m- t it.kár kísérel ebe n ma Szegedre ér­kezett, hogy itt az érd< k< Itek bevo­násával értekezletet tartson az or­szág ellátása tárgyában. Az érte­kezleten részt veti Aigner főispán, Somogyi dr. polgármester, Fodor tanácsnok és még tizenöt-húsz ér­dekelt. A gyűlést Vass miniszter nyitotta meg és hangsúlyozta a közélelmezés problémáinak nehéz­ségeit és föladatainak fontosságát. Utána Térffy helyettes államtitkár adatokat sorolt föl az ország gabo- naszükséglet ere vonat kozólag. Sze­gednek a számítások szerint három­száz vagon gabonái kell beszolgál­tatni. amiből száznyolcvan vagont tesz ki a beszolgáltatandó búza. A fölsorolt adatokra Somogyi Szilveszter dr. válaszolt. Reméli, hogy a száznyolcvan vagon gabonát be fogják tudni szolgáltatni. Az. értekezleten megjelent szege­di gazdák nevében Vajas József Ígéretet tett, hogy a kivéteti száz- nyolcvan vagon búzát beszolgáltatják. A száz vason csöves tengerit a ta­nyai nép tejfölt hazafias propagan­dával gyűjti össze. Vass miniszter ezután rátért az ellátatlanok kérdésére. Lehetetlen­nek tartja, hogy Szegednek száz- húszezer főnyi lakosságából 64.994 ellátatlan legyen. A közélelmezési miniszter azt kívánta, hogy azokat a kereskedőket és iparosokat, akik gabonáért adják áruikat és gyárt­mányaikat a gazdáknak, a közcllá- tásból ki kell rekeszteni. A miniszter' végül az ország nagy érdekeire való hivatkozással arra kérte Szeged vá­ros törvényhatóságát, hogy úgy a gabonabcszolgállatásban, mint az il­letéktelen ellátatlanok kirekesztésében mutasson hazafias pédát az ország­nak. Az egész ország területén nyolcszázezer illetéktelen ellátatlan szerepéi a kataszterben, akiket onnan mindenáron ki kell dobni. A minisz­ter Szegedről Hódmezővásárhelyre utaz.ott. (M. T. I.) A bizottságok általánosságban le­tárgyalták a löidbírtokrelormot A MMérlei-rert delet végrehajtása — Elégedetlen ele a ke rezsié n y párti képviselők. — A főispáné kinevezések / ügye. Jnöldbirtokrrform ügye gyorsan .ijjjdad az elintézés utján, rőt talán 'Sorsabban, mint az remélhető volt. Arra lehetett ugyanis számí­tani, hogy az általános tárgyalás vitája néhány napig fog tartani, ezzel szemben mind a négy bizott­ság egy nap alait végzett az általános megvitatá-sal. A részletes vita a nemzetgyűlés megnyitásának nap­ján, október 14-én lesz, amikor érdé*- 'urile.g fogják bírálni a javaslat egyes intézkedéseit és pedig, ha szükség lesz rá, déleló'ti, délutáni és esti üléseken. A kisparcfllákról és házhelyekről szóló t oivényhez most a végrehaj­tóm utasítás is elkészült. A végre­hajtási utasítás, mely JfleUtya- sovszky Miklós miniszteri tanácsos munkája, holnap miniszter tanác­sié kerül, ahol nagyatádi Szabó István földmivolésügyi miniszter fogja bemutatni. A végrehajtási rendelet huszon­nyolc paragrafusból áll és első ré­szében m< gíllapitja. hegy senki egyéni jogcímen nem kérhet sem ház­helyet, sem kisbérletet. Legekőeor- ban igényjogosultak a vitézségi éremmel kitüntetett volt katonák. Kis Újság feiefonszámai. Szerkesztőség: 8—97, Kiadóhivatal: 9-08. Vidéki árusítás i 107-33. másodszor' a hadirokkantok, har- madszor felnőtt hudiárvák és hadi­özvegyek, negyedszer mezőgazdasági földnélküli férfimunkások. Kimond­ja a rendelet, hogy az igényjogosult megveheti a földet tulajdonjogi át­ruházással, ilyen esetben a forgalmi ár' az irányadó a megváltás össze­gére, — de ha nincs pénze, bérletbe kapja meg a földet. Az építéshez az állam sem anyagot, sem pénzt a jelen rendeletben nem adhat. Kis­bérieteknél pedig beruházásról maga az uj igényjogosult köteles gondos­kodni. A Keresztény Nemzeti Pártiak sérelmei. A volt keresztény nemzeti párti képviselők tegnap este értekeíjetet tartottak, melyen a kormánynak több oly intézkedése került szóba, melyeket az értekezleten részt ve­vők sérelmesnek találtak. Igv a fő­ispánt kinevezések kérdése és a nép­jóléti minisztérium államtitkárságá­nak ügye. A képviselők Hallcr Ist­ván minisztert kérték fel kéréseik és kívánságaik tolmácsolására és magatartásukat a választól teszik függővé. Elfogott betörőbanda. ( (A falbontás művészei.) , A bűnesetek statisztikája egyál­talában nem csökken. Különösen sok betörés történt az utóbbi idő­ben. A betörőbanda, amely igen jól lehetett megszervezve, részint redőny nyit ás után hatolt a kisze­melt boltba, de különösen a falbon­tásnak voltak művészei a banda tagjai, akik főképen te’xtil-árut ra ­boltak nagy buzgalommal. A rend­őrség végre lefülelt egy ilygp. betörő­bandát. Elfogta Mály Jenő, Brandl Géza, Babó István rovottmultu tolvajokat és betörőket, akik igen sok betörést ismertek be. Állandó orgazdájuk Honát Manó büntetett előéletű őrvezető volt, aki az Ipar­utca 1. szám alatt levő raktárában helyezte el a rabolt holmikat. A detektívek a raktárban talált, két­ségtelenül rablásból és lopásból származó dolgokat lefoglalták. Leleplezett szélhámos. ^ (Akinek jó összeköttetései vannak. — Visszaélt a katonai hatóság nevével.) Spitz Lajos íérfiszabó egy ka­tonai hatóság nevében idézőlevelet küldött egyes kereskedőknek. A levél elküldése után felkereste az illetőket, kijelentvén, hogy kitűnő összeköttetéseivel el tudjá'simitani az ügyet. Igen sokan beugrottak és Spitz szépen keresett, mert az em­berek szivesen fizettek. Egy hóna­pig folytatta apró szélhámosságait, amikor most a napokban rajta­vesztett. Ugyanis idézőlevelet kül­dött a Zivack likőrgyár Károly-kör- ut 17. szám alatti fiókja üzletveze­tőjének, majd a szokott módon sze­mélyesen is megjelent az illetőnél, hogy közbenjárását felajánlja. Az üzletvezető azonban az ajánlatot nem foga dta el, hanem az idézólevél- lel elment az azon megjelölt katonai hálósáéihoz. Itt természetesen rög­tön kiderült a csalás, mire az üzlet­vezető megtette feljelentését a rendőrségen. A rendőrség azután Spitz Lajost a, feljelentés alapján letartóztatta. Spitz kihallgatása so­rán mindent beismert. A rendőr­ségről ma délelőtt át ki-ért ék a ki­rályi ügyészségre, hol megindul el­lene a vizsgálati eljárás. A szegedi valutacsempészés. (A rendőrség őrizetbe vette vpjpft összes szereplőit.) Szegedről jelentik, hogy a szen­zációs valutacsempészés, amely napokon át izgalomban tartotta a tőzsdét, és a pénzvilágot, már-már elsimult, amikor a rendőrség a di­nárok továbbadásában részt vett ügynököket kihallgat áenk ut án szabadonbocsátot(a. Ma azután vá­ratlan fordulat állt be ebben az ügyben. Az ügyésze ég elfogató pa­rancsa alapján a rendőreég őrizetbe, ■vetet mindazokat, akiket az előző el­járás során kihallgatásuk végett, már egy i^ben őrizetbe vette^. Egy amerikai tengeralattjáró izgalmas kalandja. (Személyzetének csodás menekü­lése.) Szeptember 2-án csodás módon menekült meg az S. 5. amerikai tengeralattjáró baJÓ legááysége, amely már egészen lemondott éle­téről. A hajó tengeralatti zátonyba fú­ródott, nem tudott kiszaba­dulni. ^ A németek ily esetben bóját bo­csátanak fel vészjclül, Igv tettek ők is s ezt észrevette a General Goctkals hajó. Rögtön csónakot küldött ki, elfogták a bó­ját, amelyben ezt az üzenetet talál- t ák : *35 órája vagyunk a viz alatt,, a gép elromlott, levegőnk már nincs, segitsctekA Ikre szikratáviratot intéztek Washingtonba és teljes gőzzel ör- hnjók siettek a haldoklók segítsé­gére. Az amerikai hajók felhúzták a hajót, léket vágtak rajta, levegőt juttattak be ég láncokkal elvon­tatták. Igv menekültek meg a benne lévők a halál torkából. 2 Egy magyar asszony öngyil­kossága Ytfencéőeír (Morfiummal megmérgezte magát.) Becsből jelentik: Mint a Neue Freie Presse Velencéből értesül, az Excelsior-hzállóban Vidal Lili harminc éves magyar nő morfium­mal megmérgezte magát. Vidalné hét esztendő óta különválva élt Budapesten lakó férjétől és több Ízben voltak öngyilkossági rohamai. Három levelet hagyott hátra, az egyikben gyermekét fivére gond­jaiba ajánlja. Értékes képtálát, amely budapesti lakásán van, bu­dapesti jóbarát jaira hagyta. Holt­testét Temesvárra viszik ás esni adja. sírboltjába temetik.

Next

/
Thumbnails
Contents