Kis Ujság, 1921. január (34. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-01 / 1. szám

•Csonka Magjarország — nem ország, [gesz Magpofszág — menniország!* \ Ujesztendö. fíjirrt. . Az idő kereke vér­olajos tengelyében végzetes erő­vel forog tovább, húscafatokat, életeket és letarolt, leromlott, kietlenné vált országrészeket ra­gadva, hordva, vonszolva magá­val. Rohan a kerék szünet nélkül, rohan kérlelhetetlenül, ele egy bizonyos: a rend felé rohan. Számunkra ez az ujesztendö a konszolidáció jegyében születik meg. 1021 a megnyugvás édes gyermeke lesz, a békés, termé­keny megnyugvásé. Hiszen mi még a háborút is csak a béke kedvéért vettük föl. Megrohantak, védekeztünk. Kö­rűikéi itettek, kivágtuk magun­kat. .Fojtogattak, lffeszitíttiik a halálos ölelést százszor, ezerszer s végül — el kellett buknunk. Am most a nregbékülés irányza­tának virradt föl. Ez a mi idörfc, ezért harcoltunk, ez elbukásunk alapoka is. És ez a mi utolsó^ óránk, amelyet föl kell használ­nunk arra, hogy mindazt elérjük, amit óhajtottunk, mindazt a ke­veset : területünk történeti épsé­gét, a békességes, szabad életet, ezen a vérrel megszentelt földön éfi helyet a hasznos, értékes, dol­gozó népek sorában. És el fogjuk érni, akárhogyan agyarkodnak ellenünk ellensé­geink. A most lepergett esztendő legelején megtudtuk, mit akar velünk a győző. És most már azt is tudjuk/hogy bármit tartal­mazzon is az a bizonyos béke­akta, Magyarország sorsa nem függ ellenségei gyilkos szándéká­tól. Ezzel nem volna elintézve a mi tisztességes, becsületes, az ön- feláldozásig menő békehajlandó- ságunk. Ezt nem engedi meg a mi lelkünk lángolása. Most egy uj népvándorlás kor­szaka van lezárulóban : a messzi Keletről és távol Nyugatról vo­nultak föl seregek, nemzetek kel­tek útnak délről északra és észak- i ól délnek is a liadak országutja vezetett. De kiforrtak és kiégtek már a mozgásba jött erők s ami munka hátra van, az ismét az alkotásé. Az uj esztendőre nagy föladat vár, harcok rombolása után a békés építget és, vihar után a nyugalom helyreállítása. S utolsó percében ennek a ret­tentő évnek, éltessük az ujesz- tendőt, a rendteremtés áhított, áldott esztendejét. Éjfél el- _ múlt... Uj hajnal felé megyünk! s^Feiemeiík a kukoricalisz! SárptTt-rrtcír a kenyerünk. — A prémiumot gabonagyüjtét. — Miért nem emeltéh a havi fejadagot ? Tixeaer darab sertést akar hizlalni a főváros. Százhúsz millió kell az akció megindításához. Vájná tanácsnok az aktuális közélelmezési problémákról. A karácsonyi olcsó baromfit keié elmúltával a fővárosnak ismét meg­kezdődtek az élelmezési gondjai. Élelmiszer ugyan van elég, de a hullámzó árak mindig oly magas színen mozognak, hogy a szellemi és testi márkások háztartásai Szá­mára mindig csak ugyanaz a sovány élelnemü ekjei hozzáférikíő áron. A legnagyobb brj azonban, hogy a két legfoníosabb éleim jeikkfcöi. lisztből és zsírból nincs elegendő mennyiség s iev az árak e téren is mindig etne’k dnek, dacára annak, hogy a hatóságok mceftszitett erő­vel igyekeznek gátit vetni a meg­állás nélkül emelkedő drágulás­nak. A Kis Újság munkatársa föl- kareste ma Vájná Ede tanácsnokot, a szék: sfő város közélelmezési ügy­osztályának vezetőjét, ki a lüzt- és zsirhiány elleni megfeszített küz­delemről é.s az aktuális közélelme­zési kérdésekről a, következőket mondotta: A liszt-fejadag leszállítása.-^ Tagadható.-lan, hegy liszt dol­gában meglehetősen szűkén állunk- a fővárosban ez idő szerint. Imién' van az is, *högy korábbi tervünket,, mely arra' irányult, hogy a havi fejadagot általánosságban G kilóról, 7 kiló 20 dekára emeljük fel, nem tudtuk megvalósítani. De nemcsak ezt nem tudtuk megvalósítani, ha-4 u"n kénytelenek voltunk ezt a 6 kilós, fejadagot is le számtani, ab­ban a formában, hogy — mint is­meretes — a hat kilogrammos fej­adag negyedrészét is kénytelenek va­gyunk kukoricalisztben kiadni már most. — Kukoricáiig dolgában a köz- élein- e zési minisx.«ium egyel őr e elég bőségesen cl varr látva. Báj- itt is az a baj, hogy mivel a kukoricá­ké-zletek egy részét most kenyér- sii és céljaira kellett lefoglalni, meg­drágult a hizlalás a vidéken és a fővárosban egyaránt s hogy a to­vábbi drágulásnak elejét vegyék, a kukoricaügyek kormárylvztosa kénytelen volt korlátozni, megnehe­zíteni a. hu koiica készleteim c k a me­gyékből való kiszállítását. A prémiumos gabonagyü ttés. — Mügsr a segítés módja' a. liszt- ellátás kérdésében h általában a liszt ellát ás zavartalan menete most tisztán attól függ, milyen lesz a •prémiumos ga bem a gy ű jtés eredmé-- nyel E pillanatban e tekintetben még termeit Sem lehet mondani, magában a közélelmezési miirisfté- riumban s^m tudják még az ered­ményi. illetve a kilátásokul. Ös­szefügg ezzel Vass József dr. kul­tuszminiszter, ki jelenleg a közélel- aidééi tárcát is vezeti, dunántúli útja. A „Kis Újság? tudósítójától. — Akármilyen is lesz azonban az eredmény, annyi bizonyos,hogy ha nem gyűlik annyi g? bona ösz- sze, hogy f dezze a publikum búza­liszt szükséglet ét egészen az uj ter­mésig, akkor a kormány kinyieden lenne a jelenlegi huszonöt-százalékos kukoricaliszt-fejadagot lényegesen felemelni. Reméljük azonban, hogy a prémiumos gabonagyüjtesnek olyan lesz az eredménye, hogy erre nem fog sor kerülni. A főváros se a fésűkéi ója. — Ami a zsír- és húsellátást illet;', ismeretes, hogy a mim pában a köz- élelmezési bizottság felhatalmazást adott osztályunknak, hogy hizlalás céljaiba tízezer darab sertést vásárol­hasson. Ez a tízezer sertés biztosí­taná a főváros közönségének nyáu zsír- és. husf'gükségletét. Magának az akciónak azonban- még nagyon az elején tartunk, mert pénz nélkül mozdulni sem tudunk és a sejtc-- hi/Jalási akció megindításához mintegy százhúsz millió koronára le n n c szüléségün k. Magú.a hizlalási akció gondo- iüa elró;ajjgu, mert a főváros sem fizetne rá. a főváros közönségének nyári zsirszüki'égletét másképen fe­dezni lehetetlenség. A pénzkérdés azoabjm egycőic akadályozza e," tervek kivitelét s jelenleg úgy e.-i j nálunk, hogy mihelyt valamely ötz- szeg áll rendelkezésünkre, az öetzey

Next

/
Thumbnails
Contents