Kis Ujság, 1921. január (34. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-01 / 1. szám

*■ 2 _____ KIS UJSAO /1921. január 1. er ejű# már vásárolunk sertést cs ta­karmányt. — P/z idő szerint hatszáz darab sertésünk vem. arai bizony a. fziik- acgletek fedezésére édes-kevés meg kezdetnek íb. Azonban, ha. az uj kormány visszafizetné a íóvárcs- nak, amivel ez állam tartozik, még a háborús esztendőkből, akkor sür­gősen megindít hat nők az akciót s akkor legalább zűr dolgában el­vetnénk "a gondját a fóváron el­látásának. Magyar delegáció megy ,■ Bukarestbe. jflanuár végén jön Budapestre a ^ román követ.) Már jelentettük, hogy Triju íő- konzul és Drion követségititkár ve­zetékével egy román misszió érkezeti Budapestre. A missziónak legelső- sorban az a feladata, hogy a buda­pesti román követség és konzulá­tus számára megfelelő székhelyet biztosítson. Trifu főkonzul jövő hét végéig marad Budapesten. Akkor vissza­utazik Bukarestbe, hogy itteni mű­ködéséről beszámoljon. Ugyancsak ' Bukarestbe utazik Trifu főkonzul társaságában a külügyminisztérium megbízásából Bzilass Emil alkou- zul, hogy Ott a magyar delegáció ré­szére megfelelő lakást és irodahelyi­ségeket szerezzen. Románia, követsége minden való­színűség szerint január hónap végén jog Budapestre/'érkezni, Fiume megadia magát. *s"—1 (Fölosztották a légiót.) Tegnap reggel a. fiumei követek, friganli polgármester és Venturi kapitány, a, régens-tanács nevében elfogadták Caviglia tábornok föl­tételeit és kötelezettséget vállaltak, hogy föloszlatják a- fiumei Ugrót, szabadon, engedik a kikötőből az olasz hajókat, átengedik az olasz kormánynak a. lázadó irreguláris hajóegységeket, kiürítik Veglia és Arbe szigetéi, T'iume városát és a, tartomány területét pedig olasz sorkatonaság fogja megszálíani. A légionáriusok már megkezdték a szi­getek kiürítését. A kormányzópávt tagjai ujesz- tendő napján délelőtt tiz órakor gyülekeznek a párt Esterházy-utca 30. szám alatti körhelyiségében, ahol fíubinck Cíyulát a párt nevé­ben Barid-Szabó Józse f képviselő üdvözli. A képviselők azután testü­letileg Kivonulnak a, miniszterel­nökségi palotába-, ahol Hermann Miksa képviselő üdvözli Teleki Pál gróf miniszterelnököt és a kormány tagjait a kormányzópárt nevében. A kereazlényszocialista, képviselők külön üdvözlik Háttér Istvánt a Károlyi-palotában. Nem hívják össze a nemzetgyűlést. Tegnap politikai körökben oly hirek terjedtek el. hogy a keresz­tényszocialista képviselők indít­ványt akarnak tenni a nemzetgyűlés február harmadiké előtt való össze­hívása iránt . Ezzel kapcsola t te n Háttér István kijelenti, hogy a hit nem felel m g a valóságnak. A politikát államtitkársá­gok ügye. A politikai válság feszült érdek­lődéssel Várja, a döntést a politikai álla/miitkárságok ügyében. Értesülésünk szerint húrom poli­tikai államtitkárság, a íöldmivelés- ügvi, népjóléti és belügyi megma­rad, mig n többiek megszűnnek. Ezzel szemben az adminisztratív állam tit kórságok t ermészetegen megmaradnak. Nagyatádi Szabó a mező­gazdasági kamarákról, al­kotmányjogi reformokról és szabadkereskedelemről. Nagyatádi Szabó István nyilat­kozott egy újságíró előtt, melyben többek között kijelentette, hogy rövidesén végrehajtásra kaid a mezőgazdasági, kamarákról szóló törvény, valamint a Ház elé kerül a földreform végrehajtási utasítása is, úgyszintén az erdőtörvény. Rrformálni fogja a miniszter a, Jbitbizemányoíat és meg a karja való­sítani a paraszt hitbizományvkat. ( A szabadke re ske delemre nézve ki­jelentette, hogy? kivitelt természe­tesen korlátozni kell, viszont a bel­földi kereskedelemnek teljesen szabad kezet lehet adni. Végül az. alkotmányjogi kérdé­sekről nvilaíkozott és azt hiszi,hogy az alkolmányreform tárgyalása hosszú időt fog igényije venni. A kiválások őt nem érintik, sőt szerinte, szükség van elvi alapon álló ellenzékre. Összeírják a hivatalok 1 gépkocsijait. Az állami au(ók annyit hánylor-’ gat ott ügye uj és fontos forduló­ponthoz jutott. Hegedűs Lóránt pülzügyminiszter elrendelte az állami gépkocsik összeírását és a fölösleges kocsikat el fogja adatni. E'J budapesti automobilvállalat mar konkrét ajánlatot is tett, amennyi b°n félmittiáfd koronát ajánlott föl a fölösleges gépko­csikért. Értekezlet a miniszter- elnöknél. A miniszterelnökségen ma Telek* Pál gióf miniszterelnök elnökségé* vei értekezlet volt, amelyen Tom- csámji Vilmos Pál igazságügymi­niszter, Thimkó Zoltán igaz?ágügy- min isz* éri ionba, beosztott főügyész, EÍchardt Tibor sajtófőnök és mások vettek lészA Szeged üdvözli Teleki Tál gróf miniszterelnököt. •Szegei első választókerületének nevében' dr. Kelemen Béla, nyug. főispán, pártelnök gróf Teleki Pál miniszterelnökhöz a következő új­évi üdvözlő táviratot küldte : Nagyniéltóságu Teleki Pál mi­niszterelnök unnak Budapest. Ma­gyarország mostanira- héz. válságos helyzetében teljes bizalommal- és sze­retetteljes ragaszkodással üdvözöljük Nagyméltóságcdat az újév alkalmá­ból. Adja, a Mindenható, hogy Nagy­jogéit óságod böh-s és hazafias érzü­lettől izzó, fáradhatatlan munkás­ságát a mindannyiunk által óhaj­tott felkar koronázza. Szerencsétlen­ségbe döntött hazánkra, jobb és Szebb napok virradjanak és tekin- t élvünk helyreállásával munkái éle- tiink és erkölcsi tisztaságunk meg­újhodásával, Kárpátoktól övezett szép országunk régi határai között legyen ismét egységes és megelégedett a hazának minden igaz fia. Isten áldását kérjük Nagyra élt óságodra, és biztosítjuk, hogy a hazafias, cél­tudatos törekvéseinek elérésében mindenkor számit ha t Szeged vá­lasztóinak teljes, odaadó támoga­tására.. j Szeged első nemzetgyűlési vá­lasztókerületének polgársága, nevé­ben dr. Kelemen Béla pártelnök, dr. Széli Gyula álelnök. Budapest, 1920. december 31. Közvetlen megegyezésre van szükség Magyarország és szóm* \" szédai között. (Harc a bolsevista veszedelem ellen.) Prazncmszky Iván. Magyarország párisi követe, hosszabb beszélgetést folytatott egy újságíróval, akinek kérdésére többek közt a következő­ket válaszolta: — Lehetségesnek tartom a bolse- vizmus kivjvlását Középeurópéban, ha ezzel a közös veszedelemmel nem jön közös megegyezés létre az egy­más ellen harcoló polgári világ­nézetű kormányok között. A fenye­gető veszedelemmel szemben meg kell szüntetni a béketárgyalósok kizárólag nemzetközi jellegét és az utódállamoknak közvetlenül egymás sál kell •megegyezniök, mert ha bár­mely kérdés Magyarország és az utódállamok között kiegyezés utján minden tényező megelégedésévé tisztázódott, egyetlen nagyhatalom sem jog ezzel szemben kifogást tá­masztani. Az Ausztria és Magyarország közti viszony jövőjéről párisi köve­tünk azt jelentette ki a bécsi újság­író előtt, hogy a két ország békés politikai együttműködése egyedül Ausztria hajlandóságától függ. A békeszerződés ratifikálásától főként Magyarország nemzetközi jogi hely­zetének tisztázását reméli és az el­szakított országrészek szenvedő la ­kossága sorsának lényeges megjn,vil­lását. A tábori íelkész. \ Irta: Farkas Ernőd. „Ódon bolt ive?, nagvszőllősi kolostor reíektóriumábe/n ültek a ferencrendi barátok. Kint fehér volt a világ, de fekete éjszaka bo­rult rá, mint az ő honfi búba me­rült lelkűkre. A kályhában patto­gott a, tűz, a bükkfahasábok lángja bosszú piros sávokat hintett a pad­lóra-. Az ősz gvardián karosszékben ült a kályha mellett. Szelíd, jóságos arcára mély barázdákat szántott már az idő. Szájában pipa volt, amelyből Hagy kedvteléssel ere­gette a füst felhőket. A fiatal barátok az asztal mellett ültek s rendtársukra, Buzáth Li­maira figyeltek, aki a szabadság­harcról kezdett beszélni. — A nagy Kazinczy fia járt 49 tavaszán a mi városunkban —• kezdte elbeszélését a bar át. — Gyű­lést hirdetett a székház nagyter­mébe. — Mi is ott voltunk — szólalt meg a. gvardián, pipáját tenyeréhez ütöget-vp. — Mindnyájan ott voltunk — jegyezte meg egy ötvon év körüli szerzetes. — Kazinczy Lajos segítséget kért a csapatok fölszerelésére. — fis mi azonnal odaadtuk öt- j mázsás harangunkat, hogy ágyút öntésnek belőle .—vűtándá most a gvardián, büszkén fölemelve ész fejét. — A mi pénzecskénk volt. azt is oda adtuk, — folytatta Linus ba­rát- — de azonkívül a mi életünket is fela jánlottuk a hazának, fin szó­noklatot tartottam a néphez s né­hány nap alatt nyolcezer főre sza­porodott Kazinczy hadteste. —- Oh. szép napok, oh, magasz­tos idők — sóhajtott föl busán ez őfz gvardián s mellére horgászta le a fejét. — Lángban állt az ország, de a mi szivünk is! Csodás erő van a hazaszeretetben! Minél többen merítenek belőle, annál hatalma­sabb ! Az órák, a napok úgy re­pültek, mintha biivös álomban él­tünk völna.-Egyszer csak honvéd­sapkával tértem vissza a kolostorba. A házfőnök hozzám tipegett, arca sugárzott a boldogságtól és reszkető kézzel áldott meg. fin pedig szo­morú voltam, nagyon szomorú. — Miért? — kérdezték megle­petve a barátok. — Mert közlegény akartam lenni, de Kazinczy tábori papnak neve­zett ki b beosztott a saszkettedik zászlóaljba. — Százszor magasztoaabb hiva­tás Isten igéjével harcolni a lelki Üdvösségért, mint fegyverrel ke­zünkben az igazságért — felelte a gvardióju; \ — Úgy van!—mondták helyes­lőm a barátok. — Ezt nemsokára magam is be­láttam, de akkor engem is magával ragadott az általános lelkesedés. Amerre vonultunk, a. nép oly állí­tattál vette le kalapját zászlóink előtt, mintha, a ezmtségct vitték volna előtte. Ungváron a Vadas- kertben az egész hadtestet megven­dégelte Popovics Bszil, a hazafias gör. kath. püspök, zászlóinkat ün­nepélyesen megáldotta, aztán a tisztikart rezidenciájában fényesen megvendégelte. — Szegény püspök ! Emiatt) ké­sőbb az oroszok meg kan csuk áztat­ták — törte mega pillanatnyi csen­des az ősz gvaidián. ■ — Sajnos, a mi kaiévá gvó vité­zeinknek nem jutott az a szerencse, hogy csatában saját vérükkel szen­teljék fel zászlóinkat. Tartalékhad- trst volt a miénk, amelynek ide-oda kellett a legnagyobb gyorsasággal vonulnia. E szakadatlan menetelés folytán, mire Erdélybe éltünk, se­regeink fele rongyoB és beteg volt. A nagy forróságtól és éhségtől ba­lomra dőltek ez emberek. Kitört köztük a kolera, fin voltam az egyetlen tábori lelkész a hadtest­ben. Képzelhetitek, hogy éjjel-nap­pal talpon kellett lennem. Az ut- ezélen feküdtek a haldoklók. Sorba mentem köztük, kezemben a ke­jéwtteL Nemkéjd^ztgűi,tiajjfovn valíásu; voltak köztük zsidók is; én egyiket ee hagytam vigaez nél­kül. Intettem őket, hogy fordulja­nak az örök jóság forrásához, az Istenhez s kérjék, hogy szüntesse meg ezt a nagy csapást. Gondoskod­tam gyógyszerekről s azt magam adtam be nekik. Sokan végső ró­na glás bán voltak, én fej ükre tettem a kezemet és feloldoztam őket. Hi­szen, akik a hazáért halnak meg, azoknak az Isten is megbocsátja minden vétküket. — fis szeretettel fogadtak a más- vallásunk.? — kérdezte egyik fiatal rendtársa. — A legnagyobb hálával fogad­tak mindenütt. A protestánsok és zsidók szeme könnybe lábadt, a mély megindulással sóhajtották: — Mily szép vallás ez a katolikus vallás, nem hagyja vigasz nélkül a szerencsétleneket. — Amidőn egy ízben befejeztem, körutamat a Irétegek közt. egy nő intett nekem a kezével s behivotfe a lakásába. A küszöbön fogadott és szomorúan mondta: — Nálam is fekszik egy nsgy beteg honvódtiszt, áldja meg tisz­telendő atyám. Erre a beteg ágyához siettem' az ifjú szeme nyitva volt, mély áhítattal nézett a keresztre, de szólni nem tudott. '•* i Megálltam előtte, mire ő össze­kulcsolta a kezét s kérni I4t«0tt politika újéve. Nem hívják össze február előtt a nemzetgyűlést — A politikai dlnnpititkársáyok ügye. — Eladják a mi­nisztériumok gépkocsijait, — Szeged üdvözli a mi­niszterelnököt.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents