Kis Újság, 1921. február (34. évfolyam, 25-47. szám)

1921-02-01 / 25. szám

kigyulladt háromszáz hordó petróleum. »Csonto Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!8 jkpponyi nyilatkozóit. Tegnap este érkezett haza Apponyi Albert gróf külföldi körútjáról, amelynek legkima­gaslóbb eseménye a nemzetközi unió igazgatóságának ülése volt. Ismeretes dolog, liogy ezen az ülésén Apponyinak két indítvá­nyát, amelyek egyike a nmnzeti kisebbségek védelméről, másika pedig az általános lefegyverzés­ről szólott, egyhangúan elfogad­ták. De ezen az ülésen kivül is sok és jelentőséges alkalma nyí­lott rá, hogy részben tájékozód­jék, részien maga adjon tájékoz­tatást a magyar helyzetről. Benyomásairól, amelyeket odakint szerzett, több nyilatko­zatban számol be mára. Ezek a nyilatkozatok, egyértelműek ab­ban, hogy a magyar érdekek iránt odakint fokozódó jóindulat tapasztalható. Ez a tapasztalat nagyjelentőségű, ha meggondol­juk, hogy rövid idővel ezelőtt ••zárt ajtókra, zárt fülekre és zárt szivekre találtunk mindenütt, ahol csak próbálkoztunk. Ma a helyzet odamódosult, hogy a jó- szándék már nem hiányzik s re­mélhető, hogy alkalmilag tettek­ben isflieg fog nyilvánulni. Azt is mondja Apponyi, hogy rz irányunkban való készségnek természetes korlátokat szab az a viszony,' amelyben az antant még mindig kötve érzi magát szövetségeseivel szemben. Ez érthető. De épp oly természe­tes, hogy a gazdasági helyzet nyomása alatt mégis csak a békés közeledés útjára kell lépnie min­denkinek, aki élni és megélni akar. És ez a kényszer az, amely­nek ereje le fogja rombolni a fent- emlitett korlátokat, hogy megái/ lapódásoknak adjon helyet. A megállapodás pedig már kölcsö\ nős engedékenységet tételez föl. Úgy látszik, Apponyinak si­került talajt szereznie amaz állás­pontunk számára is, hogy a mai magyar térkép tarthatatlan. De nyilván nem csak á maga, ha­nem külföldi barátainak vélemé­nyét is adja az ország tudtáraak- kor, amikor azt mondja, hogy most nekünk várnunk kell. Vár­nunk kell okosan és mérsékletc- sen, tartózkodva elhamarkodott és jóvátehetetlen kalandoktól, mindaddig, arnig maga a fejlődés nem követeli a trianoni papír- béke át szövegezéséti / Apponyi párisi és ggen|i útjáról. legteljesebb jóindulat, Magyarország iránt. — Néni f oglal állást belpolitikaiUtg. Szombaton: este külföldi útjáról visszaérkezett Budapestre Apponyi Albert gróf. aki a Nemzetek Szövet ­sége Ligájának párisi kongresszu­sán, valamint Gíenfben nagysikerű előadásokat -tartott Magyarország helyzetéről.' > •: : Külföldi útjáról és ott' szerzett benyomásairól megérkezése után Apponyi a' következőképen 'nyilat­kozott : • ■ — Xcm h ivatidos küldetésben men­tem ki,-utamna k vem volt hivatalos jellege. Úgy Parisban, mint Géni­ben alkalmam nyitott számos ve­zető egyéniséggel eszmecserét foly­tatni a magyar kérdésről és elmond­lifdarg, hogy •niindejtmtt 'a legtelje­sebb jóakaratot' tapasztaltam Ma- gyarorsmgga l azéjw óew^Min dén üt t. az g. meggyőződés léppt előtérte, horv Magyarország a teljés kon­szolidáció fele halad. Mindenesetre az irányb? fogok hatni, hogy továbbra, is közvetlenül érintkezésben legyünk a- külföldi Vezető tényezőkkel és n. magyar ügynek megnyerjük azokat. "A magyar belpolitikában Appo- nyi Albert gróf egyelőre, semmilyen irányban nem fogled állást mind- addiu\ amig a jelenlegi helyzetről és a különböző törekvésekről ala pos tájékozódást nem szerez. JCegediss £óránt pénzügyminiszter a drágaság letöréséről* ^t~hm*M*éó**y#»oeialista-várt bomlása - iEgy része bent szerelne maradni a ltot mányzópártban. — Apponyi tanácskozásai. — A keresztény szocialisták holnapi értekezlete. A politikai helyzet még műidig a. legteljesebb zűrzavar képét mu­tatja- Egészen azt a -benyomást keltik a higgadt szemlélőben a pár­tokban egymást érő mozgalmak, az •örökösen megújuló bomlasztási kí­sérletek és Iromlási jelenségek, a hatalmas méretű párt alakulási törekvések, .melyek mindig a log- rejnénytelenekb szürkeEégbe, ha nem etryenesen ne vet íégesrég be fiá­ié dm k, hogy a politikusok nágy- része maga sem-tudja, hogy mit Akar, vagy 7- nagyon is tudja.- ­Itt van.az Andrássy-féle pártala­kulás. Kezdődött hatalmas erővel, telve reménységgel, tervekkel, de már első napján magában hordta a halál, a bukás csiráját, mert oly elemeket , akart összekovácsolni, melyeket együtt tartani lehetetlen­ség volt és melyek közös ntpnkája nem is hozhatott volna' eredményt, mert sv murika. eredményéhez iiit kell és valaki nem’hihet abban, ami ellen hónapokig küzdött minden erejével. Az alakulás vége az lett, -hogy. a párt-hedvafiféngttgin?gafc­,kul a. Hzni re csányi- B h yer- c soportból .18—20 taggal — de Andrássy jnélkül. Hegedűs pénzügyminiszter a drágaság letöréséről. Hegedűs Lóránt ■pénzügyminisz­ter fná hosszabb beszélgetést foly­tatott az újságírókkal a kormányzó- jpárt helyiségében és á következőket mónd< ttá; í — A bankokkal a kamatláb eme­lése . dolgában már megegyeztem. Március 1 -tói kezdve, a bankok 3 százalékra, emelik fel a betétek kamat­lábát. Előbb technikai okokból nem lehetett és egyelőre .több ka­matot nem adhatnák. Az én fő­célom az, hogy az árdragaságot le­törjem és le is fogom’törni. Az áru- drágasággal szemben pénzdrágasá­got — pénzszűkét — csinálok és ez olzvetlénül meg kell hogy hozza az árak csökkenését. A mezőgazdasági termékek áráról most nem besza- hetek, termés előtt-, de az ipari ér­tékekről igrn. Az ipari cikkek árcsökkenése Amerikában már megkezdődött, át- liullámzot.t Angliába, Svájcba, ott megakadt, és még nem jutott el hozzánk, érthető is, mert bankókkal éibarnkádoztak] bennünket. Hiszem, hogy májusra olcsóbbodást teremtek, mert az írtját álló barriká.dat elsöp­rőm.. . : A vagyonadót csak akkor lehet , megcsinálni, ha a pénz stabilizáló- - előtt, ha pedig'ez megvan, nincs szükség vagyonadóra. Ausztriában, megkérdezték űriem az'illetékesek, mit szólok az ő adójávaslajtukról. Elmondták,'hogy behozzák a bor, Sör és más hasonló adót..Azt mond­tam, hogy ez <kxájzlcráj«, ezzel nem leliet a pénzt javítani. A tőzsde mostianyliü. Miéit JftUjf­1 f t van. éTfilyam. 25. szán. *ra 1 korona^^Jö/UTI laadfciM. lehajt 1. *üílöícfön’eqyes szám'ára:P2 korona a JX‘A*in.~J~l*A~JVAnAAn.~JtrXW/tn~<J>V>V>V>*U<‘iV^“‘‘‘'* ................................................................................................ z.

Next

/
Thumbnails
Contents