Kis Ujság, 1921. március (34. évfolyam, 48-68. szám)

1921-03-05 / 48. szám

1921. Szombat, március 5. XXXIV. évfolyam. 48. ttám * Csonka Magysrország ~ m trszág, Egész Magyarország - Beiiiipszág!4 Megindult a munka. Kmáróa# bérharc volt a n'a beíjoae^T nyomdászsztrájk s ab­ból hiijjfsqtt minden politikai 1 a rí alom. minden politikai szín. Ezt a munkások a munka- beszüntetés kimondása előtt egyértelműen hangoztatták s ha valaki tárgyilagosan képes meg­ítélni a sztrájkban lefolyt négy napot, meg kell állapítania, hogy tényleg nem történt semmi, ami az ellenkezőjét bizonyítaná. Ennélfogva világos és termé­szetes. hogy nem is értek, nem is is érhettek el egyebet, mint ki­záróan gazdasági eredmények't. A vide a szídajk fogalmához oly sulyóp és ijötét események kapcsolódnak Jlagyaror szagon, annyi szenny és vér tapad hozzá, oly lélektépő tragédiák forrása volt a közelmúltban és tárgyi kiinduló pontja legnagyobb nemzet i szerenesétlensé Bünk­nek, hogy senki nem esodálkoz- hatik rajta, ha megborzadunk j tőle .s képzeletünket riasztó ki­lengések zaklatják, amikor ismét | • szembekerülünk vele. A munkástól nem vitatjuk el ama jogot, hogy anyagi helyze­tén, ha az tényleg és indokolat­lanul nyomasztó, minden elfoga­dott eszközzel változtasson. A gazdasági bér mozgalom elfoga­dott eszközei közé tartozik a munkabeszüntetés is. Ámde min­Í jig meg kell gondolnia a mun­kásságnak s most sokkalta job­ban, mint bármikor, hogy moz­galmainak sikere és jogossága fő­leg abban a rokonszanvbgn bírja igazi alapját , a mellyel iránta a polgárság más, érdektelen je­legei viseltetnek. Ezt nem mi mondjuk, hanem a világ egyik legelső szociálpolitikusa, a nem­rég elhunyt ótenger. Arra kérjük tehát Magyaror­szág munkásságát —amelyet az idök és az élet alaposan kit állít­hat ott arra, hogy ebben a-sze­gény hazában mindenkinek -C-da-; szőr magyarnak kell lennie tí csak azután munkásnak vagy7 bármi nek — hogy lehetőleg ke\ riiljön mindent, arai őt, mint osz­tályt, elválasztaná és megkülön­böztetné a többi magyartól. Ha mi többiek igyekezünk megfelejt­kezni az egykor oly durván és vadul meghúzott választóvona­lakról, a munkások fogadják há­lása# ezt a jóakaratot., mart egyébként- könnyen é? örökre ti* y^itlieítL J Jtleghalt a fekete hegyek királya. Élet a Csendes-Óceán kSzépén. Amerikai levél k hawaiit szigetekről. - i hol karácsony napján is (űrödnek a ten­ger ben. — a bőség évJpíét hazája. — Másfél millió katona megtakarítás a# évi '» - ijesztő munkanélltiiliség Hfioyorkban. . . A -Kis Uisöa1- alkalmi tudósítójától. Eleele (Kami sziget| Éízafamerika), febr. 1-8. | Közei egy hónapja, hegy a Kis Újság hasábjain közölt Ameriká­ba való tengeri utániról-s a nevv- ypjki élet első benyom ásairó!,.otta­ni kétségbeesett téngődésemről be­számoló leveleimben hitt adtam magamról. Azóta sorsomban jelen­tős változás állott be s ma már —- punpás állásban, megelégedetten és boldogan — itt élek Eleele váro­sában, a lmmi-'x szigetese perihez tartozó Kami szigeten, malájok, kínaiak, japánok és Imreaiak között, mint egyetlen, messzeszakadt Mu-\ gyár. .Csodálatos idesza kádasomról —. mely bizony pusztán a véletlen­nek köszönhető, úgy hogy otthoni, kivándorolni/ szándékozó testvé­reim. távoltól se mentsenek biztatást, rtménystöt hasonló - szerencsére — a köyéUccáokben számolok be : „ Magyarok nyomora / JSttvyorkban. *s«^Anikor NeiWyork u.cain. iéníe- regtejn, fogyatkozó ut.lf.ó c-cjriV. jcirtimel, luun^áV keresve, csüggedő' szívvel, bizony' nem gondoltam, hogy ilyen hamar meglaKIcán a szerencsémet. -Beszéltek és ■ értek 'egy. kövesét angolul, . nmek sok hasznát láttam, de IMnvy•mindé? niitt i-eak azt hallhattam, hogy neu Ml mintás; m>ÍHÍfür. Aiflltap újságot, -levekzőiapókát, de. b1%H$ ise t halgjmf jf - inm­km mindenre. Vnniatu szállodát se- I gécémunkás, de míkör megjött, akit i helyettesítettem, hitettek innen i A . konzulátuson semmi jóval sem biztatlak, százszámra, lái'vm'iíl nyo­mói iái tűzkődéi,■ ki-istijbiestif magyar ki.rándcrtokal. Égy nap -—áz utolsó fébJoHáicu váltotta *u fel száraz, i^dlot kinyer- .és egy ejóg vasérlásáfeés a uiő-, bú'z megállónál ö’f.z^lSH'.eátan ; egy német isméiik önuBcbHaig G'dd-é finger mérnökkel, Jo berlini diákoz-í kodásom alatt- /fakótáisam volt. í \\> görültünk másnak — éj sor-1 Isain meg vojí pecsételve,• .. . > \Viharownt /a Csendes-Óceánon. \ A/#fkor rnc-gíiuJ/a, mi járatban vagyok,- -bólintott amérikaias mó­dón — tWflfa — és megkérdezte, rnilrez értek. Mikor sok; egyéb kö­zöst kiszedte belőlem, hogy van­nak némi vegyészeti isiujtreieim, megrázta- & kezemet és kijelentette, hogy e pillanatban már cay baí al­más cukorültetvényes léízyénytár- aa -á g v-gyiszmérnöke vagyak ! IKegyéttoap 'hajnalban hajóra szálltam ismét és huszonkét napi — bizony nem könnyű —hajóút után megél kaztein a . Hamui szigetcso­porthoz, a l'iei.'tlí'.j Oist án kellő-kö­zepére. Itt bizony lámpával keres­nek {MetUgma fsak, rnbcft, nem vHt Jíchés "ajaíűőlevétehii i{í»vé.-kc Ma nőm a szigeti hatalma# cukor- részvény táraságnál. A szigeten mindössze 5 százalék a fehérbőrű ember, a, város, ahol élek., azonban tisztára észokámeritah Aki iutellb geris ember, az Tnindgtí’ anyaország tói, Amerikából ipátó.'Mágyar em- ! bér egymagám. vAyyok. sok ezer kilo- pnksr- fcjpzf ibjptí. .., E'let a huicai-i szigeteken. Á jjdgetheíi élét érdekességeiről ,kü$f»fekeí 'lehetne írni — itt csak a iiíagam ügyeivel és a velem, kap- : esolatos dolgokkal foglalkozom, táviratetilusban. lVszvéivytávsasá- gimkezidén—rossz termés volt —- tizennyolcezer méterMázsti nyerscuk-. ' rőt termelt. A cukor itt is hatalma­san megdrágult, egy fon fám három' centről kuss centre szokott. A hőméi'-; . séklet Mtvan-'Ieüencven fok Fakrm- lbeit között váltakozik, ele a meleget, könnyen viseljük ..Naponta fürdőm ' a tengerben, karácsony eb újév wrp- ján is megjürödtem. A munkaidő nyolc óra, ami reggel hét órakor kezdődik. A reggelim káné, csoko­ládé, sok gyümölcs és húsféle. Aztán dolgozom háromnegyed li-zenkeUőig, A déli étkezés kevés gyümölcsből és kakaóból áll. aztán ismét dolgozunk öl líráit). Innen . kezdve mindenki szabad, .lükkor van a bőséges ebéd írekkor olvasok én kéd» estig «u- gyár könyvtbt — cz ioiu^ea BrB- 'jriéuj, tű jgég »jt. ójj^átkl fiÉP- S.ttkvV. jr ári 9 korona *

Next

/
Thumbnails
Contents