Kis Ujság, 1921. április (34. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-01 / 69. szám

Készülődés a mai ülésre. — A pártok határozata. — óriási érdeklődés előzi meg a aemzetgytpfa holnapi ülését, me­lyen a politika fontos kérdései ke­rülnek ^szóba. A keresztény párt szeretett volna egyes kérdéseket zártftiüsen megtárgyalni, azonban a Jfisgazdák ragaszkodnak ahhoz, Jfogy mindent a nyilvánosság előtt f tárgyaljanak meg. A kereszténypárt értekezlete. A keresztény nemzeti párt ma este értekezletet tartott, melyen Andrássy Gyula gróf beszámolt a legutóbbi napok eseményeiről. A párt elhatározta, hogy a holnapi ülésre szónokokat nem állít és csak az esetben kér zárt ülést, ha erre az ülés eseményei kényszerítik. Eb­ben az esetben a párt nevében is lesznek fölszólalások. A pártban megjelentek a miniszterelnök, Vass, Bevárd és Ilegyeslmlmy miniszte­ri kisgazdapártból. j' ­A Kisgazdapárt ma esti értekez* letérői a következő jelentést adták ki: A Magyar Távirati Iroda jelenti: A keresztény kisgazda- és földmi- vespárt ma este 7 órakor az előtér­ben álló politikai események kö­vetkeztében értekezletet tartott, amelyen Gaál Gaszton elnökölt. Az értekezleten nagyatádi Szabó István földmi velésügyi és Tóm- csányi Vilmos Pál igazságügymi­niszteren kívül a kormány részéről Teleki Pál gróf miniszterelnök, Vass József közoktatásügyi és Be­várd Ágoston népjóléti miniszter is resztvettek. Nagyatádi Szabó Ist­ván és Teleki gróf ismertették a helyzetet. Többek felszólalása után elhatározták, hogy a holnapi ülé­sen, a párt minden körülmények kö­zött ünnepi egyöntetűségre törekszik és e célból a többi párttal az ülés megkezdése előtt érintkezésbe lép. Az ülésen mindenekelőtt indít­vány fog elhangzani ünnepélyes nyilatkozattétel iránt, a nemzet­gyűlés nevében. Ez ünnepélyes nyi­latkozat megszövegezésére bizott­ságot küldöttek Jd> amely még az este megállapította, a, nyilatkozat szövegét és azt holnap az ülés előtt a többi járttal is közölni fogja. Az ülésen még egy' indítvány fog el­hangzani, amely odairányn], hogy a nemzetgyűlés, mint a nemzet szuverén képviselete, a történtek után legteljesebb elismeréséről, ren­dületlen ragaszlcodásáról és hódo­latáról biztosítsa a kormányzót. A nemzetgyűlés határozatát, az indítvány szerint, kilenctagú kül­döttség vinné a, legfelsőbb helyre. A küldöttségben a kisgazdapárt részéről Meskó Zoltán, Simonyi- Scmadam Sándor és Csontos Imre képviselők vesznek részt. Károly király JWagyarországon. Hogy érkezett meg Károly király Szombathelyre? — Éjszaka a püspöki palotában. — Hagy meglepetés. — Utazás gépkocsin Budapestre. — A visszatérés. — Csendét nyugalom Szombathelyen. Károly király megérkezéséről és itt tartózkodásáról a következőket jelentik: Szombathely, márc. 31. A Vas- vármegye ma reggeli száma közli: Károly király hazaérkezéséről az események egyik szemtanúja a kö­vetkező információkat adta : A szombathelyi püspök nagyszombat este kevésszámú vendégéi társasá­gában költötte el böjti vacsoráját. Rokonai voltak nála és Vass József dr. kultuszminiszter, aki a nagyhét alatt lelkigyakorlatokat tartott Szombathelyen és a püspöki palo­tában volt szállva. Vacsora után Vass miniszter fáradtan az egész napi gyóntatástól, már 10 óra előtt pihenni tért és lefekvés előtt a más­napra hirdetett ünnepi prédikáció­jára készült, a püspök pedig roko­naival beszélgetett, midőn a palota előtt egy autó állott meg és abból két ur szállott ki. Az egyik, Erdőig Tamás gróf, felküMöttc névjegyét és kérte a püspököt, hogy jöjjön ki az elő­csarnokba, mert ott szeretne véle beszélni. A püspöknek feltűnt, hogy miért jön Erdődy ilyen ké^ön hozzá és miért nem jön a íogadószobába. Sietett tehát hozzá és meglepetve látta, hogy ott Erdődy grófon kívül még egy nyúlánk fiatalember áll, akit ő első tekintetre nem isisért meg. . Nem ismer meg ,.. í Az ismeretlen észrevette a püs­pök vizsgáló tekintetét és nevetve megszólalt (Nem imzr.'lA püspök elhiüve ismerte meg a rég nem hal­lott hangról az idegent. IV. Ká­roly király állott előtte. ■ A késői vendégeknek rögtön va­csorát készíttetett. A király lemosta magáról a hosszú ut porát és rövid idő múlva már vacsora mellett be­szélte el utazásainak részleteit. Közben a püspök felment Vasa mi­niszter szobájába és közölte vele, hogy váratlan vendége érkezett: Itt a király. Vass József azt hitte, hogy a püspök tréfál és nem hitte, hogy a hir igaz. Bement a püspök dolgozószobájába, ahol Mikes gróf bemutatta őt őfelségének. Vass József már percekig beszélgetett vele és még mindig' suttyomban azt a gyanút táplálta, hogy vájjon nem csinált-e tréfát vele a püspök azzal, hogy egy idegen urat szere­peltetett előtte IV. Károlyként. A beszélgetés azonban pár perc múlva meggyőzte róla. hogy nem- tréfa, hanem valóság, hogy a királlyal áll szemben. „Azonnal siessenek Szom­bathelyre 1“ . „ . Egyidejűleg a püspök elküldött báró Lehár Antal ezredes körlet­parancsnokért és Lingaicér Albin nemzetgyűlési képviselőért azzal az üzenettel, hogy valami fontos tör­tént, jöjjenek sürgősen a, püspöki Idiótába. Mindkettőjüket már ágy­ban érte‘a meghívás. Nem tudták elképzelni, hogy 'miről lehet szó. Mindketten a palotába siettek, ahol leírhatatlan meglepetésükre pár perc múlva Károly királlyal találták szembe magukat. A király az urakat szobájába kérette, felszólította őket, hogy informálják teljes fesz­telenséggel véleményükről. Érte­sülvén arról, hogy gróf Teleki mi­niszterelnök az amerikai misszió vezetőjének társaságában családjá­val együtt Sigray Antal gróf ivánci kastélyában tölti a húsvéti ünne­peket, a király úgy rendelkezett, hogy küldjenek azonnal automobilt Ivánéra Sigrayért és Telekiért. Az autó el is ment azzal az üzenettel, hogy valami rendkívüli horderejű nagy dolog történt, amit levélben részletezni nem lehet; Vass mi­niszter kéreti Teleki és Sigray gró­fokat, hogv azonnal siessenek 'Szom­bathelyre. Éjjel 2 órakor ért az autó Ivánéra. Sigray és Teleki Pál grófok az egész rapi lovag1 ástól és vadá­szattól kifáradva, már régen le­feküdtek. Amikor felkeltették őket. nem tudták elképzelni, hogy mi történhetett. Gyorsamfelöltöztek és reggel négy órakor megérkeztek a szombathelyi püspöki palotába. Itt a királyi Le nem irható az a meglepetés, ami az urak arcán tükröződött, amikor a palota lépcsőjén az eléjük siető Mikes gróf püspöktől és Lin- gauer képviselőtől meghallották, hogy itt a király. A király, aki le­fekvés nélkül, ébren várta be meg­érkezésüket, rögtön magához ké­rette őket. A. megbeszélésnek, amelynek résMejtuem lehet tud­/ mit. évfolyam. 89. izém. R ■** ®ra 1 koron* -mm ijriftt i jjfy tfriS-HMk jKtmajfóasa angorai csapatainak kézigránát-harca, ~

Next

/
Thumbnails
Contents