Kis Ujság, 1921. május (34. évfolyam, 94-116. szám)

1921-05-01 / 94. szám

Az ellenzéki szervezkedés. f Ellenzékeire]kül nincsen par­lament jéa ninos parlattentá- rikjmaar Kell az alkotmányos gépezetben egy ilyen szabá­lyozó készüléknek lenni, mert egyébként vagy tnlgyorsan, vagy tullassan forognak a kerekek, ha ugyan végkép meg nem állanak. A sin arra való, hogy mentői ki­sebbé tegye a súrlódást, mégis, télidőben, amikor egyáltalán nem fog a tulsima talp, homok­hoz kell folyamodni, hogy a gőz- masina meginduljon. Körülbelül ugyanez a szerepe a parlamenti ellenzéknek is. Szükség van rá, hogy a munka, a haladás és fej­lődés útját hasznavehetővé tegye. Éppen ezért meg vagyunk győződve, hogy a most folyó el­lenzéki szervezkedést minden ér­telmes ember csak érdeklődő figyelemmel kisérheti, habár a többséghez tartozzék is. Sőt, el­sősorban többségi érdeknek kell tartanunk a tervbevett alakulást, ha ugyan tényleg azzá válik, aminek indult: érett, hazafias, okos és bátor ellenzékké. Ha ez lesz belőle, hálás lehet neki nem­csak az ország, de a kormányzat is, mert a közügyek menete és intézése szempontjából nem fé­ket fog jelenteni, hanem osztó­két és sarkantyút, állandó for­rását a mozgató erőnek. Az ellenzéki program össze­állításához nincs szavunk abban a tekintetben, hogy mi legyen benne. Ellenben igenis fontos, hogy hiányozzék belőle minden, ami megoszt, ami visszavonást szit, ami alapvető kérdésekben ellenkező felfogásokat állít szem­be egymással. Ma mindezt ke­rülni kell s egyetlen nagy főelvet kell kiindulási pontul elfogadni, azt, hogy ez idő szerint Magyar- ország a lét és nem lét kérdése nagy válaszújának csomópont­ján áll. Ha az ellenzéki szervezkedés elfogadja ezt a fundamentális el­vet, nyert ügye van az egész vo­nalon, ami alatt egyelőre nem lehet és nem is szabad egyebet érteni, mint azt, hogy a polgár­ság körében népszerű, a kor- , mánynak hasznos, a magyar köz­ügynek kint és bent nélkülözhe­tetlen politikai szükségletévé nő- ■ heti ki magát. Ezentúl pedig nemcsak joga, de kötelessége is odafejleszteni, odájg érlelni a vi­szonyokat, hogy megvalósulhas­son ebben az országban az alkot­mányos kormányzat * legbevál- tabb, legegészségesebb, legter­mészetesebb formája: a páriá­imat! Táltőgazdwság; j,, „ Elfogták az olasz betörők királyát* — Rengeteg rabUftt kincs egy barlangban. — Fytt ;ata?agyarország átadása* k Magyarország erőszakos terveiről. — Az osztrákok régi és jól bevált rendszerükhöz híven, időről-időre rémhírekkel kürt ölik teles, világot, melyek valamennyien Magyaror­szág erőszakos készülődéseiről szólnak. Legújabban egy pucciról regél­nek a bécBi lapok, mely a nyu­gatmagyarországi kérdést erőszaka utján akarta megoldani. / Több oldalról azt jelentik a bécip lapok, hogy Nyngatmagyarorszt- gon puccskísérlet készül. ÁHitóla^ egy értekezlet a melyen magyar mi­niszterek is jelen voltak, elhatározta volna, hogy Nyugatmagyarország átadását egy önálló kormánynak '.'Lehár ezredes csapatai segítségével való kikiáltásával megakadályozza. A híresztelés megerősítését termé­szetesen be kell várnunk. A legna­gyobb mértékben különös volna, ha a trianoni béke végrehajtását katonai erővel akadályoznák meg. Éppen most jelentették, hogy a francia kamara külügyi bzottságá- ban az előadó azt követelte, hogy a magyarországi megyék átadását vigyék ■ keresztül. Guernier képvi­selő követelte annak a megakadá­lyozását is, hogy a trianoni békét hátárkügazitások ül ügye alatt léte- siétett külön megállapodásokkal áttörjék. A magyar kormány a; rágalmakra a következő választ adja : A prágai éa a bécsi sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy a magyar kormány arra készül, hogy Nyugatroagyarországnak Ausztriá­hoz való csatolását az ottani lakos­ságban támasztott mozgalom Segé­lyével erőszakkal megakadályozza. Illetékes helyről közük, hogy ezek a hir'ek minden alapot nélkülözd tendenciózus koholmányok. A ma­gyar kormánynak e kérdésben el­foglalt álláspontja, melyet illetékes helyről már ismételten .kifejezésre juttattak, azon felfogáson nyűg­jeik'. hogy ezt a kérdést, Ausztriával, barátságos egyetértésben kell meg­oldani. nagygyűlésén kívül kétségtelenül Cserig József képviselő lovasberé- nyi beszámolója, lesz, melyen meg fog 1 örténni a Független Ivisgazda- és Polgári Párt zászlóbontása is, Rassay Károly és Bállá Aladár be­szédéiben. ' ‘ Itt említjük meg, hogy Szilárd Béla, a dorogi választókerület kép­viselője, lemond mandátumáról. Ebben az esetben Ráday. Gedeon gróf belügyminiszter lépne föl a megüresedett, kerületben. A gabonabeszolgáltatást kötelezővé akarják tenni. Az 1921—22. termelési észtendő gabonaforgalmára vonatkozó ren­delet elkészült és a minisztertanács már foglalkozott is vele. A kormány tagjai fontosnak tartják a gabona­rendeletnek alapos és tüzetes meg­A kedden kezdődő költségvetési vita igen mozgalmasnak ígérkezik. Igen sok szónok vesz részt a vitá­ban úgy a kormányzópártok részé­ről, mint a pártonkivüli képviselők közül. Fel fognak szólalni többek közt Apponyi A’b?rt gróf, And- rássy Gyula gróf, Wimdischgraetz Lajos herceg, Vázsonyi Vilmos, Rassay Károly. Szilágyi. Lajos, Zá­kány Gyula, Bárcty István, Sztc- rényi József báró. így a vita bizo­nyára hosszúra fog nyúlni és He­gedűs Lóránt pénzügyminiszternek bőven lesz alkalma elkészülni má­sodik költségvetésével, melyet az első letárgyalúsa iitán haladéktalanul he fog nyújtani. Rassayék zászlóbontása. A holnapi nap legfontosabb poli­tikai eseménye a szociáldemokraták XXXIV. évfolyam. 94. szám. Ár-1 korona -m mü r ' •» > jmr Jipponyi, 4?hiSrássy, tiázsonyi és Win-, iliscjigfaefz a költségvetési vitában* független kisgazda• és polgári párt első szereplése. — Ráday Gedeon gróf belügyminiszter képviselőjelölt. — Tanácskozások a gabonarend életről.

Next

/
Thumbnails
Contents