Kis Ujság, 1921. július (34. évfolyam, 142-168. szám)

1921-07-01 / 142. szám

Hegedüílzemleulja, Regedm Lóránt pénzügymi- nisáteypnint halljuk és olvassuk, projMfgandauton jár az ország szivében, az Alföldön. Népszerű­síteni akarja a maga adópolitiká­ját s főleg az ingatlanváltságra ^natkozó terveit. Nehéz vállal­kozás, mert bizony a magyar gazda nem válik meg könnyeb­ben a vagyonától, pénzétől, ne­héz szerzeményétől, mint más, akárkifia. Azért mi a pénzügy- miniszter utazását inkább szem­lének tekintjük, körültekintés­nek az országban, feleletet ke­resvén ama kérdésre, hogy mi­ként fogadja a nép a tőle kivánt áldozatokat. És mindjárt megál­lapíthatjuk, hogy a miniszter elég kielégítő válaszokat kapott s ta­pasztalhatta, hogy a nemzetnek az anyaföldhöz legközelebb eső rétegeiben van érzék a helyzet felismerése iránt. A magyar föld népe értelmes, [józan, belátó és erős állami ösz- fcönü faj. Komoly és önálló ité- liyB/an mindenről, ami a nem- -Sv^dekeket bárminő vonatko­zásiján is érdekli. A pénzügymi­niszter tehát voltaképen járt utat talált a propagandájával és nyitott ajtókon kopogtatott, amikor gazdasági politikájának vezéreszméi számára bebocsá­tást kért a gazdai elmékbe. Útja azonban még sem volt fölösleges, több okból. Először azért, mert egyéni fellépésével és érveinek közvetlen erejével támogatta meg programjának ama ré­szét, amelynek beváltását a ma­gyar humusztól várja, másod­szor pedig azért, mert megismer­hette az érdekelteknek a föl d- váltsággal kapcsolatos és mél­tánylandó kívánságait. Tapasztalhatta a pénzügymi­niszter, hogy a kisgazda és a középbirtokos nem zárkózik el az ország jövendőjéért való áldoza­toktól, de viszont azt kívánja, hogy ne tartsák bizonytalanság­ban sem az időpont, sem a mér­ték terén. Hajtsák végre a vált- ságot mentői hamarább, mert ezt a mai, ingadozó, minden szá­mításnak gátat vető állapotot nem birja el. És kívánja még, hogy a földváltság megvalósí­tása együttesen történjék a föld­reforméval. Ebben a junktim- ban fejeződik ki a magyar gazda­közönségnek a két hatalmas nemzetgazdasági művelet iránti álláspontja s egyben az a tiszta és becsületes szándék is, hogy adassák meg mindenkinek az, SSaiöt jogg^ésjgizánmegilleti l Pál igazságügyminiszter hosszabb beszédben kifejtette, hogy a javas­lat intencióit teljesen félreértették. ö hajlandó határidőhöz kötni a tör­vény érvényességét, fél vagy egy esztendőhöz. Lényeges engedmé­nyeket tesz az egyetemleges felelős­ség kérdésében is és nincs kifogása az ellen, ha a törvény tárgyalását őszre halasztják. A kisgazdapárt elfogadta az őrlési adójavaslatot. Ugyancsak értekezletet tartott a kisgazdapárt is. Az őrlési adójavas­latot tárgyalták, melyet örffy Imre ismertetett. Gaál Gaszton azt in­dítványozta, hogy az a dót 5 száza­lékról 4 százalékra szállítsák le. Számos felszólalás után Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter kijelen­tette, hogy ő sem híve az ilyen adók­nak, de a trianoni béke következté­ben kénytelenek vagyunk hozzájuk folyamodni. A májusi miniszter- tanács vállalta a szabadforgalom helyreállítását, de csak azzal a fel­tétellel. hogy az őrlési adót életbe­le ntetik. Hozzájárul Vasadi-Ba­logh Györgynek indítványához, mely szerint"azoknak a gazdasági cselédeknek, akik kimaradtak az aratási munkákból, őrlési adóját az állampénztár visszatérítse. A párt az Őrlési adóról szóló javaslatot Va­sadi indítványával együtt elfo­gadta. ' A nyári szünet dolgában Boltlik József azt az indítványt tette, hogv a nemzetgyűlés jövő héjlen kezdje ma Mimiiét, melyet auj^tujban ,Jla este mind a két kormányzó- ■jiárt értekezletre ült össze, melyen az ingatlan vagyonváltságát és a sajtótörvényt tárgyalták. A sajtótörvény ügyében külön­ben már a délelőtt voltak tanács­kozások. TomC8ányi Vilmos Pál igazságügyminiszter ugyanis ma­gához kéretett ma délelőtt több nemzetgyűlési képviselőt, többek között Huszár Károlyt, Túri Bélát, Milotay Istvánt, Lingauer Albint, Boltlik Józsefet és Berky Gyulát, akikkel a sajtótörvényről folyta­tott eszmecserét. A képviselők egy­értelműen kijelentették, hogy a tervezet a jelenlegi formájában el­fogadhatatlan és azon lényeges vál­toztatásokat kell eszközölni a sajtó és a pártok meghallgatása után. Evégett a javaslat tárgyalását őszre kellene halasztani. Az igazságügyminiszter hajlott is e felfogás felé, ezzel szemben Bethlen István gróf miniszterelnök mereven ragaszkodik a javaslat hala­déktalan letárgyalásához. A kereszténypárt értekezlete. Ilyen körülmények között kez­dődött a kereszténypárt ma eRti értekezlete, melyen Lingauer Albin és Túri Béla ismertették a sajtó- &!^y-t$rvffiHt>T<mx<ínvi Vilmos szakítson félbe az ingatlan vagyon- váltságának és a sajtótörvénynek letárgyalása céljából. Gaál Endre azt kívánja, hogy a sajtójavaslat élfogadását ne tegyék párt kérdéssé. Kívánja továbbá, hogy a kormánynak még egy tagja kisgazda legyen, tekintettel arra, hogy Mayer János megszűnt mi­niszter lenni. Bethlen István gróf miniszterel­nök kéri, hogy az ingatlan vagyon- váltságát gazdasági okokból még a nyári szünet i elölt tárgyalják* le, ugyanezt kívánja a sajtóreformra nézve is. A kereszténypárton is csak a sajtó által félrevezetett képviselők kívánták a javaslat tárgyalásának elhalasztását. Ami a miniszteri állást illeti, ő a kérdést úgy oldja meg, hogy belügyi államtitkár kis­gazdapárti képviselő lesz. Tomcsányi Vilmos Pál igazság- ügyminiszter bejelenti, hogy kedd­re értekezletet hiv össze a sajtó- törvény ügyében, melyen minden­kinek módja lesz felfogását ki­fejteni. A párt erre való tekintettel a sajtótörvény ügyében semmiféle hatá­rozatot nem hozott, hanem egyelőre bevárja a legközelebbi fejleményeket. Megszűnt a közélelmezési minisztérium. A közélelmezési és a kisgazda­minisztériumok a mai nappal meg­szűntek. Az erről szóló kormányzói kéziratok a hivatalos lap holnapi számában jelennek még. Apponyl ünneplése. Abauj-Tornamegye törvényható­sági bizottsága ma Szikszón meg­tartott közgyűlésén bizalmat sza­vazott a kormánynak és lelkesen ünnepelte a nemzet nagy fiát, Ap- smui Albert grófot, XXXIV. évfolyam. 142. szám. |TwirHna 1921. Péntek^ lullus 1 fi japán trónörökös európai körnton. Jtincs döntés a sajtótörvény-ügyben. Bethlen ragaszkodik a letárgyaláshoz. — Jövő kedden uj értekezlet lesz. — A kisgazdapárt elfogadta az f őrlési adót.

Next

/
Thumbnails
Contents